Szkoła Podstawowa

Idź do spisu treści

Menu główne

Wymagania programowe na poszcgólne oceny

Dla rodziców > PSO > Wychowanie fizyczne

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego brany jest przede wszystkim pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć, a także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

I. WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
Systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz jest zawsze przygotowany do lekcji ( posiada wymagany strój sportowy ). Jest aktywny na lekcji.
Wykazuje zdyscyplinowanie w czasie trwania zajęć z wychowania fizycznego oraz przed i po ich zakończeniu (dotyczy pobytu w szatni oraz na trybunach). Dokładnie wykonuje ćwiczenia i zalecenia przekazywane przez nauczyciela, dba o bezpieczeństwo własne i kolegów.
Ma godną naśladowania postawę koleżeńską i sportowa (pomoc słabszym i mniej sprawnym).
Wykonuje elementy nauczane zgodnie z programem nauczania na ocenę bardzo dobrą i celującą. Reprezentuje szkołę w zawodach na szczeblu gminy i powiatu.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
Systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz jest zawsze przygotowany do lekcji (posiada wymagany strój sportowy). Jest aktywny na lekcji.
Wykazuje zdyscyplinowanie w czasie trwania zajęć z wychowania fizycznego oraz przed i po ich zakończeniu (dotyczy pobytu w szatni oraz na trybunach). Dokładnie wykonuje ćwiczenia i zalecenia przekazywane przez nauczyciela, dba o bezpieczeństwo własne i kolegów.
Ma godną naśladowania postawę koleżeńską i sportową (pomoc słabszym i mniej sprawnym).
Wykonuje elementy nauczane zgodnie z programem nauczania na ocenę dobrą i bardzo dobrą. Uczeń robi systematyczne postępy.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
Systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz jest zawsze przygotowany do lekcji (posiada wymagany strój sportowy). Jest aktywny na lekcji.
Wykazuje zdyscyplinowanie w czasie trwania zajęć z wychowania fizycznego oraz przed i po ich zakończeniu (dotyczy pobytu w szatni oraz na trybunach). Ma właściwą postawę koleżeńską i sportową (pomoc słabszym i mniej sprawnym). Wykonuje elementy nauczane na ocenę, co najmniej dostateczną lub dobrą. Uczeń robi systematyczne postępy na miarę swoich możliwości. Mało angażuje się w życie sportowe szkoły i klasy.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
Niesystematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz nie zawsze jest przygotowany do lekcji (często nie posiada wymaganego stroju sportowego).
Jest mało aktywny na lekcji i ma kłopoty z dyscypliną. Poprawnie wykonuje elementy nauczane na ocenę dobrą i dostateczną. Mało angażuje się w życie sportowe szkoły i klasy.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
Często z własnej winy opuszcza obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego oraz często nie jest przygotowany do lekcji (nie posiada wymaganego stroju sportowego).
Jest mało aktywny, niezdyscyplinowany, ma nieobecności nieusprawiedliwione oraz lekceważący stosunek do zajęć. Słabo wykonuje nauczane elementy (na ocenę dopuszczającą i dostateczną). Narusza zasady dyscypliny w czasie trwania zajęć oraz przed i po ich zakończeniu, nie dba o bezpieczeństwo własne i kolegów, nie wykonuje ćwiczeń i zaleceń przekazywanych przez nauczyciela. Nie angażuje się    w życie sportowe szkoły i klasy.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
Bez usprawiedliwienia opuszcza zajęci z wychowania fizycznego oraz nie jest przygotowany do lekcji (nie posiada wymaganego stroju sportowego). Ma lekceważący stosunek do przedmiotu, wykazuje brak aktywności na lekcji. Rażąco narusza zasady dyscypliny w czasie trwania zajęć oraz przed i po ich zakończeniu, nie dba o bezpieczeństwo własne i kolegów, nie wykonuje ćwiczeń i zaleceń przekazywanych przez nauczyciela. Nie angażuje się w życie sportowe szkoły i klasy.

II. CZĘSTOTLIWOŚĆ OCENIANIA.

Minimalna ilość ocen w semestrze (zgodnie z WSO).
Aktywność na każdej lekcji (udział w zajęciach pozalekcyjnych na koniec semestru lub roku).
Frekwencja sprawdzana na każdej lekcji (ocena na koniec semestru lub roku).
Postęp sprawności fizycznej (2 razy w roku ).
Umiejętności, nie mniej niż jeden raz w miesiącu.
Wiadomości, na bieżąco.

III. KRYTERIA OCENIANIA.

AKTYWNOŚĆ – uczeń jest oceniany za zaangażowanie i aktywność na lekcji:
uczniowie otrzymują „ plusy” za przejawy zaangażowania, wykonywanie ćwiczeń w sposób zbliżony do swoich maksymalnych możliwości, inwencję twórczą, aktywny udział w zajęciach i współzawodnictwo w ich realizacji;
uczniowie otrzymują „ minusy” za niechętny lub negatywny stosunek do uczestnictwa w zajęciach, brak dyscypliny,
trzy „ plusy” ocena bdb, trzy „ minusy” ocena ndst.

FREKWENCJA – systematyczność uczestnictwa w zajęciach, posiadanie stroju sportowego (biała koszulka; spodeneki, spodnie dresowe, legginsy; buty sportowe – halowe), który jest strojem zmiennym !!!

celujący – uczestnictwo we wszystkich zajęciach (w całym semestrze/roku szkolnym)
bardzo dobry – jedno nieprzygotowanie do zajęć (w całym semestrze)
dobry – dwa nieprzygotowania do zajęć (w całym semestrze)
dostateczny – trzy nieprzygotowania do zajęć (w całym semestrze)
dopuszczający – cztery - sześć nieprzygotowań do zajęć (w całym semestrze)
niedostateczny – więcej niż sześć nieprzygotowań do zajęć (w całym semestrze)

SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA – poziom zdolności motorycznych oceniany za pomocą prób:
szybkość – bieg na 50m,  
wytrzymałość – dziewczęta bieg 600m, chłopcy bieg na 1000m
skoczność – skok w dal
koordynacja ruchowa – rzut piłeczką palantową
siła – rzut piłką lekarską
Oceniając sprawność motoryczną oceniamy postęp, jaki wykazuje uczeń w trakcie swojej edukacji.

UMIEJĘTNOŚCI – poziom umiejętności ucznia z zakresu realizowanych form aktywności ruchowej             z uwzględnieniem postępu; w semestrze obowiązują ucznia:
cztery sprawdziany z umiejętności, które dotyczą aktualnie realizowanego materiału

WIADOMOŚCI – uczniowie powinni wykazać się wiadomościami z zakresu kultury fizycznej, olimpiad, przepisów dyscyplin sportowych, aktualności sportowych, tematyki dotyczącej zdrowego stylu życia        w całym semestrze

Uczeń może mieć obniżony poziom wymagań ze względu na predyspozycje zdrowotne określone przez lekarza specjalistę. Uczeń może być zwolniony z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii. Uczeń może zostać całkowicie zwolniony z zajęć wychowania fizycznego tylko na podstawie opinii lekarza orzecznika.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego