Szkoła Podstawowa

Idź do spisu treści

Menu główne

system oeniania

Dla rodziców > PSO > muzyka

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu

MUZYKA


USTALENIA I PROPOZYCJE KONTRAKTU


1. Uczeń przygotowuje się do każdych zajęć zgodnie z zaleceniami nauczyciela.
2. Posiada zeszyt przedmiotowy,  ćwiczenia i podręcznik.
3. Ma prawo dwa razy w semestrze zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie bez ponoszenia konsekwencji.
4. W przypadku otrzymania ze sprawdzianu (lub innej pracy pisemnej) oceny niedostatecznej uczeń ma prawo poprawić ją w ustalonej z nauczycielem formie w ciągu 2 tygodni.
5. W przypadku nieobecności na sprawdzianie (lub innej pracy pisemnej) uczeń musi zaliczyć materiał w formie  ustnej  i terminie do 2 tygodni.
6. . W przypadku nieobecności na lekcji uczeń zobowiązany jest we własnym zakresie uzupełnić teoretyczne wiadomości z zajęć muzyki i odrobić zadaną pracę domową.
7. O podwyższenie oceny semestralnej lub końcowo rocznej może ubiegać się uczeń, którego zainteresowania muzyczne wykraczają poza program nauczania, np. działający w zespołach muzycznych, chórach i innych kołach zainteresowań w szkole i poza nią.
8. Uczeń biorący aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, w tym także biorący udział w apelach, akademiach, konkursach muzycznych otrzymuje dodatkowe oceny z przedmiotu, które traktowane są jak inne noty cząstkowe wyrażone stopniem.
Kryteria oceniania osiągnięć ucznia z przedmiotu muzyka:Przy ocenie śpiewu, gry na instrumentach i zadaniach twórczych istotną rolę pełni, wkład pracy dziecka, chęć podnoszenia własnych umiejętności a nie wyłącznie  predyspozycje i zdolności muzyczne.
Ocenie cząstkowej z przedmiotu muzyka podlegają:


WIADOMOŚCI:


Sprawdzanie wiadomości odbywa się w formie:
• pisemnych kartkówek (min. 2 w semestrze). Przy ocenie prac pisemnych uwzględnia się  założenia WSO (ocena zgodna z procentowym wynikiem uzyskanych punktów)
• ustne wypowiedzi z zakresu znajomości zasad muzyki, historii muzyki, form muzycznych, i innych z zakresu kultury muzycznej  
• oceny ćwiczeń realizowanych na lekcji i w domu.

UMIEJĘTNOŚCI:• śpiewu zbiorowego i indywidualnego z zastosowaniem muzycznych środków wyrazu. Ocenie podlegają następujące elementy: znajomość tekstu, intonacja, rytm, dykcja, dynamika, tempo, interpretacja, ogólny wyraz artystyczny.
Uwagi: Uczniowie sami decydują czy chcą wykonać piosenkę indywidualnie czy w grupie. Przechodzący mutację głosową  lub posiadający inne
problemy głosowe  mogą być zwolnieni ze śpiewania,  niemniej jednak zobowiązani są do nauki tekstu piosenki na pamięć i wykonania jej
w formie rytmicznej recytacji lub zaśpiewania w grupie.


• elementarnych zasad gry na szkolnych instrumentach perkusyjnych i innych, oraz wykorzystania tych umiejętności w prostych akompaniamentach do piosenek.
• świadomego słuchania muzyki i wyciągania wniosków, wynikających z prezentowanych podczas zajęć przykładów.
• poszukiwania własnych rozwiązań i obrona własnych poglądów;
• wyciągania wniosków;
• wykorzystania wiedzy w życiu codziennym;
• zastosowania teorii w praktyce.

POSTAWA:


• sposób prowadzenia zeszytu przedmiotowego i ćwiczeń  
• właściwe zachowanie podczas koncertów, słuchania muzyki, prezentacji muzycznych innych uczniów
• odpowiednia postawa ucznia wobec kultury i sztuki.

AKTYWNOŚĆ:

• aktywny udział ucznia w zajęciach;
• udział w dodatkowych zajęciach, konkursach projektach  podnoszących umiejętności muzyczne  
• przygotowywanie zadań dodatkowych (referaty, prezentacje, itp.)
• wykonywanie praktycznych zadań muzycznych: rytmicznych, melodycznych, ruchowych, słuchowych;
• aktywność w zakresie śpiewu, gry na instrumencie, słuchania muzyki, twórczości muzycznej.

Kryteria na poszczególne stopnie oceny:

Celująca:

Otrzymuje ją uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności w stopniu wysokim, a ponadto:
-  czynnie uczestniczy w zajęciach;
- bierze udział w koncertach, apelach, konkursach szkolnych i środowiskowych
- podejmuje dodatkowe zadania;
- angażuje się w życie artystyczne klasy i szkoły;
- reprezentuje szkołę w konkursach muzycznych.

Bardzo dobra:

Otrzymuje ją uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności w stopniu bardzo dobrym, a ponadto:
- wykazuje aktywną postawę na zajęciach;
- wyróżniająco wywiązuje się z powierzonych mu zadań;
- uzyskuje bardzo dobre i dobre oceny cząstkowe;


Dobra:

Otrzymuje ją uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności w stopniu średnim, a także:
- zwykle pracuje systematycznie;
- poprawnie formułuje wnioski;
- odpowiednio wywiązuje się z powierzonych mu ról;
- uzyskuje oceny dobre cząstkowe.

Dostateczna:

Otrzymuje ją uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności w stopniu poprawnym, oraz:
- nie zawsze pracuje systematycznie;
- nie chętnie podejmuje działania;
- rzadko uczestniczy w dyskusjach i pracach zespołowych;
- czasami poprawnie formułuje wnioski;
- najczęściej uzyskuje oceny dostateczne;


Dopuszczająca:

Otrzymuje ją uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności na poziomie elementarnym, a także:
- nie pracuje systematycznie;
- biernie uczestniczy w dyskusjach;
- nie formułuje wniosków;

Niedostateczna:
Otrzymuje ją uczeń, który nawet w stopniu elementarnym nie opanował zakresu wiedzy i umiejętności programu nauczania, oraz:
- nie wykazuje zainteresowania przedmiotem;
- nie prowadzi zeszytu przedmiotowego;
- nie wykazuje żadnej chęci do poprawy oceny.Ocena semestralna jest wystawiana z uwzględnieniem kryteriów wewnątrzszkolnego i przedmiotowego systemu oceniania. Jest odzwierciedleniem postawy ucznia wobec przedmiotu, poziomu uzyskanej wiedzy i osiągniętych umiejętności  w danym semestrze. Powinna motywować do rozwoju zainteresowań muzycznych.


Ocena roczna uwzględnia wiedzę i umiejętności zdobyte i utrwalone w ciągu całego roku szkolnego.                                                        opracował Marian Łukaszka

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego