Szkoła Podstawowa

Idź do spisu treści

Menu główne

system oceniania

Dla rodziców > PSO > historia

Przedmiotowy system oceniania z historii
                                            
kl. IV-VI


Celem nauczania historii w szkole podstawowej jest zapoznanie uczniów z najważniejszymi wydarzeniami z przeszłości, rozwijanie poczucia więzi z rodziną, narodem, społecznością europejską i światową, kształtowanie postaw moralnych, patriotycznych i obywatelskich, szacunku do własnego państwa i symboli narodowych. Realizacji tych celów służy ocena wiadomości i umiejętności ucznia. Ma ona za zadanie przekazać informację uczniowi, jego rodzicom oraz nauczycielowi, co osiągnął, co zrobił dobrze i ile potrafi. Przedmiotem oceny są: wiadomości, umiejętności, postawa.


Kontroli i ocenie podlegają prace pisemne, wypowiedzi ustne i prace praktyczne.

Pisemne:
• odpowiedź na pytania
• rozwiązywanie wskazanych zadań, wykonywanie ćwiczeń
• testy
• kartkówki
Ustne:
• kilkuzdaniowa wypowiedź
• udział w dyskusji
• prezentacja pracy własnej lub grupy
Praktyczne:
• wytwory pracy np. album, słownik, praca plastyczna
• gromadzenie i segregacja materiałów
• posługiwanie się mapą, atlasem, słownikiem, tekstem źródłowym
• współpraca w grupie
• samokształcenie

Ocenie podlegają:
• sprawdziany wiadomości
• odpowiedzi ustne
• kartkówki  (obejmują materiał z 2 ostatnich lekcji, mogą być nie zapowiadane)
• aktywność na lekcji (5 plusów – ocena bardzo dobra)
• zeszyt ćwiczeń
• dodatkowe prace np. referaty, wywiady itp.
• prace domowe ( 5 minusów ocena niedostateczna)

Wymagania na poszczególne stopnie szkolne w klasyfikacji semestralnej i rocznej.

Uczeń otrzyma ocenę:

NIEDOSTATECZNĄ jeżeli:
• nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych  poleceń wymagających zastosowania podstawowych umiejętności.
• nie opanował minimum wiadomości programowych

DOPUSZCZAJĄCĄ jeżeli:
• opanował zakres wiedzy i umiejętności na poziomie elementarnym,
• nie pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje zadania wskazane przez nauczyciela
• nie pracuje w grupie ani zespole zadaniowym,
• nie formułuje własnych wniosków,
• przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać proste polecenia wymagające  zastosowania podstawowych umiejętności.

DOSTATECZNĄ jeżeli:
• opanował zakres wiedzy i umiejętności w stopniu poprawnym,
• czasami pracuje nie systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje pracę indywidualną, grupową lub zespołową,
• rzadko uczestniczy w dyskusji i pracach zespołowo – grupowych,
• czasami poprawnie formułuje wnioski,
• ma problemy z obroną swoich poglądów,
• nie zawsze wywiązuje się z powierzonych zadań lub ich części,
• potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z  podstawowych źródeł informacji.
• zna niektóre wydarzenia i postaci z dziejów regionu.


DOBRĄ jeżeli:
• opanował zakres wiedzy i umiejętności w stopniu średnim,
• charakteryzuje go najczęściej systematyczna i efektywna praca zarówno indywidualna jak grupowa,
• często uczestniczy w dyskusji i pracach zespołowo – grupowych,
• poprawnie formułuje wnioski i udaje mu się bronić swoich poglądów,
• odpowiednio wywiązuje się z powierzonych zadań,
• potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł informacji.
• zna najważniejsze wydarzenia i postaci z dziejów regionu.

BARDZO DOBRĄ jeżeli:
• opanował  w pełni zakres wiedzy i umiejętności programowych,
• charakteryzuje go systematyczna i efektywna praca indywidualna i zespołowa,
• chętnie uczestniczy w dyskusjach i pracach zespołowych,
• właściwie formułuje wnioski i broni swoich poglądów,
• wyróżniająco  wywiązuje się z powierzonych zadań i ról,
• sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji .
• potrafi dzięki wskazówkom nauczyciela dotrzeć do innych źródeł wiadomości.
• bierze udział w konkursach historycznych.
• wykorzystuje wiedzę nie tylko z historii ale również przedmiotów pokrewnych.
• posiada dużą wiedzę o historii regionu.

CELUJĄCĄ jeżeli:
• posiada wiedzę wykraczającą poza materiał programowy.
• samodzielnie sięga do różnych źródeł informacji.
• przejawia samodzielne inicjatywy rozwiązywania konkretnych problemów.
• odnosi sukcesy w konkursach historycznych, w których wymagana jest wiedza wykraczająca poza treści programowe.
• wiąże dzieje własnego regionu z dziejami Polski lub powszechnymi.


Aktywność  uczniów podlegających ocenianiu na lekcjach historii

Oceniane umiejętności

Aktywność ucznia podlegająca obserwacji i ocenie

Narzędzia oceny

Pisanie

Referaty
Sprawdziany pisemne
Kartkówki

Kryteria oceny prac pisemnych
Kryteria sprawdzianów

Mówienie

Wypowiedzi ustne na lekcjach
Udział w dyskusji

Kryteria wypowiedzi ustnej
Obserwacja

Współpraca w grupie

Praca w grupach na lekcji

Obserwacja

Posługiwanie się terminami historycznymi

Wypowiedzi ustne
Prace pisemne

Kryteria wypowiedzi ustnej
Kryteria oceny prac pisemnych

Posługiwanie się mapą i atlasem

Wypowiedzi ustne
Prace pisemne
Zadania praktyczne

Kryteria wypowiedzi ustnej
Kryteria oceny prac pisemnych
Obserwacja

Porządkowanie i selekcja materiału

Gromadzenie i selekcja materiału

Obserwacja

Poszukiwanie i posługiwanie się źródłami informacji

Praca ze słownikami
Gromadzenie materiału
Samodzielne zdobywanie informacji

Obserwacja

Terminowość wykonywania zadań

Planowanie
Organizowanie

Obserwacja

Kreatywność

Prace praktyczne

Obserwacja

Prowadzenie zeszytu przedmiotowego

Systematyczność
Estetyka
Pomysłowość

Obserwacja

Kryteria oceniania odpowiedzi ustnej z historii
Ocena niedostateczna:
• nie wykazał się wiadomościami wymaganymi na ocenę dopuszczającą
• nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać najprostszych zadań
Ocena dopuszczająca:
• przy pomocy nauczyciela uczeń wykonuje proste zadania, wykorzystuje podstawowe umiejętności
• potrafi określić wiek, jego połowę,  w którym miało miejsce dane wydarzenie
• potrafi umieścić najważniejsze wydarzenia w czasie, zaznaczyć je na osi czasu
• zna podstawowe fakty, postacie  i terminy niezbędne w procesie nauki
• wypowiada się krótkimi zdaniami, popełnia liczne błędy językowe
Ocena dostateczna:
• uczeń rozumie podstawowe fakty i pojęcia historyczne
• potrafi uporządkować najważniejsze wydarzenia chronologicznie
• potrafi łączyć postacie z odpowiadającymi im wydarzeniami
• potrafi z osi czasu odczytać zaznaczoną datę
• wskazuje na mapie miejsca omawianych wydarzeń
• potrafi wykorzystać podstawowe źródła informacji
• przy pomocy nauczyciela rozwiązuje podstawowe problemy
• formułuje wypowiedź 2-3 zdaniową
• popełnia błędy językowe i stylistyczne
Ocena dobra:
• samodzielnie rozwiązuje podstawowe problemy a trudniejsze przy pomocy nauczyciela
• określa przyczyny i skutki wydarzeń historycznych
• posługuje się terminologią poznaną na lekcji
• potrafi scharakteryzować poznane sylwetki osób,
• lokalizuje na mapie przebieg wydarzeń
• porządkuje wydarzenia chronologicznie
• wykorzystuje źródła informacji poznane na lekcji
• formułuje dłuższą poprawną pod względem językowym wypowiedź
• próbuje dokonywać własnych sądów i opinii
Ocena bardzo dobra:
• samodzielnie rozwiązuje problemy podstawowe i trudniejsze
• prawidłowo posługuje się wiedzą i umiejętnościami zdobytymi na lekcji
• samodzielnie dostrzega i omawia przyczyny i skutki wydarzeń
• przedstawia na mapie zmiany terytorialne
• potrafi  z osi czasu odczytywać odpowiadającą danemu wydarzeniu datę
• wykorzystuje źródła informacji wskazane przez nauczyciela
• samodzielnie dokonuje ocen  poszczególnych wydarzeń i postaci
• formułuje dłuższą samodzielną wypowiedź poprawną pod względem językowym
Ocena celująca:
• samodzielnie rozwiązuje problemy
• wykorzystuje w swojej wypowiedzi wiadomości poza podręcznikowe, które uczeń samodzielnie zdobył
• samodzielnie dostrzega związki między wydarzeniami
• wyraża własne zdanie, popiera je logicznymi wydarzeniami
• wykorzystuje wiedzę o regionie
• wypowiada się poprawną polszczyzną


Kryteria oceny pracy w grupie
• zaangażowanie w pracę grupy
• realizacja wyznaczonego zadania
• pełnione funkcje i role
• rozumienie osobistej sytuacji w grupie
• umiejętności pracy w grupie

niedostateczna

dopuszczająca

dostateczna

dobra

bardzo dobra

Przeszkadza członkom grupy w pracy.

Nie wykonuje wyznaczonej pracy w określonym czasie.

Zajmuje się innymi sprawami.

Nawet przy pomocy kolegów i nauczyciela nie wykonuje zadania.

Nie wywiązuje się (lub rzadko) z powierzonych zadań i funkcji.

Nie uświadamia sobie własnych trudności we współdziałaniu.

Nie docenia pracy innych, negatywnie dominuje w grupie.

Na czas wykonuje tylko część zadanej pracy.

Czasami przeszkadza innym.

Realizuje przy pomocy kolegów lub nauczyciela tylko część zadań.

Czasami nie wywiązuje się z pełnionych w grupie funkcji.
Nie przyjmuje do wiadomości informacji zwrotnych nauczyciela i kolegów na temat jego pracy w zespole.

Rzadko  chwali wkład pracy innych.

Nie szanuje zdania innych.

Pracuje przy wykonaniu większości zadań ale zdarza mu się nie akceptować przynależności do danej grupy.

Realizuje większość zadań sam.

Zgodnie z predyspozycjami potrafi wykonać niektóre funkcje w grupie.

Akceptuje opinie nauczyciela i kolegów na temat swojej pracy w grupie.

Potrafi pochwalić kolegów za pracę  ale zdarza mu się również i ich krytyka.

Jest zdyscyplinowany.

Wnosi pozytywny wkład w pracę grupy.

Wykonuje zadanie w wyznaczonym czasie.

Konsekwentnie wykonuje swoją pracę.

Wykonuje zgodnie  z predyspozycjami przydzielone funkcje  ale próbuje  podejmować inne.

Dostrzega swoje wady pracy w grupie i stara się je likwidować.

Tolerancyjny.

Docenia pracę innych.

Zaangażowany w pracę w grupie.

Wykazuje inicjatywę.

Angażuje wszystkich do pracy.

Pomaga kolegom mającym trudności.

Samodzielnie podejmuje się realizacji zadania.

Przyjmuje na siebie wiele zadań.

Zdyscyplinowany.

Potrafi pokierować członkami zespołu.

Pełni wiele funkcji.

Potrafi wskazać swoje mocne i słabe punkty pracy w grupie.

Potrafi ocenić pracę innych, stwarza pozytywną atmosferę podczas pracy, szanuje innych.

Prowadzenie i ocena zeszytów przedmiotowych
Uczniowie zobowiązani są do prowadzenia zeszytu ćwiczeń oraz zeszytu  przedmiotowego.
Każdy zeszyt sprawdzany jest pod względem kompletności notatek, ich poprawności merytorycznej, estetyki.
Ocena za prowadzenie zeszytu wystawiana jest raz w semestrze i przy jej wystawianiu brane są elementy wyżej wymienione.
Uczeń ma obowiązek uzupełniania notatek w zeszycie za czas swojej nieobecności.
W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może go zwolnić z tego obowiązku.

Zadawanie i ocena prac domowych
Celem zadawania prac domowych jest rozwijanie zainteresowań ucznia, motywacja do nauki,  organizacja i planowanie.
• Uczeń ma obowiązek systematycznego odrabiania prac domowych.
• Nauczyciel określa zasady wykonania zadania - sposób, termin
• Uczeń ma obowiązek przestrzegania terminu wykonania zadania
• Nauczyciel dostosowuje termin realizacji zadania do stopnia jego trudności
• Nauczyciel sprawdza wykonane zadania w wyznaczonym terminie
• Za wykonane zadanie uczeń może otrzymać ocenę lub „+”(w zależności od stopnia trudności zadania lub sposobu jego wykonania)
• Postawienie „parafki” przy wykonanym zadaniu oznacza, że nauczyciel sprawdzał wykonanie zadania, ale nie sprawdzał jego zawartości merytorycznej
• Brak pracy domowej zostaje odnotowany przez nauczyciela za pomocą oceny niedostatecznej lub „ –  ”(jeżeli uczeń zgłosił wcześniej brak zadania nauczycielowi)
• Uczeń ma możliwość poprawy oceny po wykonaniu zadania w terminie wyznaczonym przez nauczyciela
• Nauczyciel może odmówić wyznaczenia kolejnego terminu poprawy pracy domowej, jeżeli uczeń jest niesystematyczny, ma nieodpowiedni stosunek do przedmiotu, lekceważy swoje obowiązki
• Ocenianie prac następuje zgodnie z umową dotyczącą konkretnej pracy

Stosowanie i ocenianie sprawdzianów lub testów
• W ciągu semestru mogą się odbyć 3-4 sprawdziany (w klasach IV i V  1-2 sprawdziany)
• Sprawdziany są przeprowadzane po każdym lub kilku blokach tematycznych
• Sprawdzian poprzedzony jest zawsze lekcją powtórzeniową, jest zapowiadany przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, termin pisania sprawdzianu jest ustalony z większością uczniów danej klasy
• Nauczyciel podaje uczniom zakres materiału i umiejętności  sprawdzanych na sprawdzianie
• Nauczyciel sprawdza i podaje wyniki sprawdzianu do wiadomości uczniów w terminie do 14  dni od daty pisania
• Jeżeli uczeń otrzymał ocenę niedostateczną ze sprawdzianu, może ją poprawić na zasadach ustalonych przez nauczyciela
• Normy oceny sprawdzianów

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego