Szkoła Podstawowa

Idź do spisu treści

Menu główne

System oceniania zachowania

Dla rodziców

SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA - w klasa IV-VI

KLASA IKryteria oceny z zachowania


Zachowanie rozpatrywane jest w czterech kategoriach:

D – zachowanie szczególnie przykładne;
C – zachowanie przykładne;
B – zachowanie poprawne;
A – zachowanie budzące zastrzeżenia;Przy ocenie zachowania będą brane pod uwagę: kultura osobista, aktywność, współpraca w zespole, stosunki koleżeńskie, samoocena ocena innych.

D:• Uczniowie odpowiedzialnie wywiązują się z powierzonych zadań i obowiązków;
Aktywnie uczestniczą w zajęciach;
Wykazują dużą inicjatywę i samodzielność;
Są pracowici i wytrwali w dążeniu do wyznaczonych celów;
Zgodnie i twórczo współpracują w zespole;
Są opiekuńczy, troskliwi, koleżeńscy, prawdomówni, kulturalni;
Dotrzymują zawartych umów;
Panują nad emocjami;
Radzą sobie z różnymi problemami życia codziennego;
Potrafią dokonać samooceny własnego zachowania i działania oraz ocenić zachowanie innych.

C:• Uczniowie zachowują się kulturalnie, używa form grzecznościowych, są koleżeńscy, uczynni;
Znają zasady bezpieczeństwa podczas zabaw (zajęć) i ich przestrzegają;
Dotrzymują warunków zawartych umów;
W miarę możliwości starają się wywiązywać ze swoich obowiązków;
Są prawdomówni;
Potrafią oceniać zachowanie własne i innych;
Są koleżeńscy wobec rówieśników;
Potrafią współpracować w zespole.

B:• Uczniowie znają formy grzecznościowe, choć nie zawsze je stosują;
Starają się kulturalnie nawiązywać kontakty z rówieśnikamii dorosłymi;
Próbują oceniać własne zachowanie;
Widzą potrzebę poprawy niektórych zachowań;
Nie zawsze dotrzymują obietnic i zobowiązań, potrafią jednak przyznać się do błędu;
Starają się przestrzegać bezpieczeństwa w trakcie zajęć i zabaw oraz dotrzymywać umów;
Radzą sobie z własnymi emocjami;
Potrafią pracować w zespole.

A: • Uczniowie znają formy grzecznościowe i zasady kulturalnego zachowania, mają jednak trudności z ich przestrzeganiem;
Rozumieją, na czym polega koleżeństwo;
Widzą i oceniają niewłaściwe zachowania innych;
Mają problemy z oceną własnych zachowań i opanowaniem emocji;
Mają własne przekonania i zasady postępowania, które czasami budzą zastrzeżenia;
Nie zawsze wywiązują się ze swoich zadań i zobowiązań.


KLASA II

Zachowanie rozpatruje się w czterech kategoriach:
D – zachowanie szczególnie przykładne
C – zachowanie przykładne
B – zachowanie poprawne
A – zachowanie budzące zastrzeżenia
Szczegółowe kryteria oceny opisowej z zachowania :
D – Uczeń:
zawsze wywiązuje się z powierzonych zadań i zobowiązań,
aktywnie uczestniczy w zajęciach,
wykazuje dużą inicjatywę i samodzielność,
jest pracowity i wytrwały w dążeniu do wyznaczonych celów,
zgodnie i twórczo współpracuje w zespole,
jest prawdomówny, opiekuńczy,
jest troskliwy, koleżeński,
jest kulturalny
dotrzymuje zawartych umów,
panuje nad emocjami,
radzi sobie z różnymi problemami życia codziennego,
potrafi dokonać oceny właściwego zachowania i działania,
potrafi właściwie ocenić zachowanie innych.

C – Uczeń:
zachowuje się kulturalnie,
używa form grzecznościowych,
jest koleżeński, uczynny,
zna zasady bezpiecznego zachowania w czasie zabaw i ich przestrzega,
dotrzymuje warunków zawartych umów,
w miarę możliwości stara się wywiązywać ze swoich obowiązków,
jest prawdomówny,
potrafi ocenić swoje zachowanie,
potrafi ocenić zachowanie innych,
jest koleżeński wobec rówieśników,
potrafi współdziałać w zespole.
B – Uczeń:
zna formy grzecznościowe, choć nie zawsze je stosuje,
stara się kulturalnie nawiązywać kontakty z rówieśnikami i dorosłymi,
próbuje ocenić własne zachowanie, choć nie zawsze mu to wychodzi,
widzi potrzebę poprawy niektórych zachowań,
nie zawsze dotrzymuje obietnic i zobowiązań,
zazwyczaj potrafi przyznać się do błędu,
stara się przestrzegać zasad bezpiecznego zachowania w czasie zajęć i zabaw,
stara się dotrzymywać umów,
przeważnie radzi sobie z własnymi emocjami,
potrafi raczej zgodnie pracować w zespole.

A – Uczeń:
zna formy grzecznościowe, lecz ich nie stosuje,
zna zasady kulturalnego zachowania, lecz ich nie przestrzega,
nie zawsze właściwie ocenia zachowanie innych,
ma problemy z oceną własnych zachowań,
nie radzi sobie z opanowaniem własnych emocji,
ma własne zasady postępowania, które budzą zastrzeżenia,
nie wywiązuje się ze swoich zadań i zobowiązań,
często wszczyna bójki,
jest inicjatorem wielu nieporozumień,
nie zawsze potrafi zgodnie współdziałać w grupie.KLASA III

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego