Szkoła Podstawowa

Idź do spisu treści

Menu główne

system oceniania

Dla rodziców > PSO > j.niemiecki

Przedmiotowy  system  oceniania  z  języka  niemieckiego

Ocenie podlegają następujące elementy pracy ucznia:
     -   odpowiedzi ustne z materiału trzech ostatnich lekcji
     -   pamięciowe opanowanie dialogów z podręcznika
     -   pamięciowe opanowanie tekstów piosenek
     -   odrabianie zadań domowych (obowiązkowych i dodatkowych)
     -   kartkówki leksykalno-gramatyczne
     -   kartkówki ze słownictwa
     -   sprawdziany pisemne ( testy na zakończenie rozdziału podręcznikowego)
     -   aktywna praca na lekcji
     -   zeszyt przedmiotowy
     -   zeszyt ćwiczeń

                                                            Ocena celująca ( 6 )

                                                               Gramatyka i leksyka

- uczeń zna 100% słownictwa wprowadzonego w poszczególnych działach
- potrafi zastosować wszystkie poznane struktury gramatyczne oraz materiał wykraczający poza program
 nauczania
- buduje dłuższe, spójne i logiczne zdania

                                                          Rozumienie ze słuchu

- uczeń spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą
- bez trudu rozumie wypowiedzi niemieckojęzyczne, nawet jeśli zawarte są w nich nowe struktury
  leksykalno-gramatyczne, na podstawie kontekstu sytuacyjnego oraz związków przyczynowo-skutkowych

                                                              Mówienie

- uczeń spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą
- tworzy wypowiedzi ustne jakościowo wykraczające poza zakresy objęte programem nauczania:
  leksykalne, gramatyczne, płynność i oryginalność wypowiedzi, ciekawe ujęcie tematu

                                                            Czytanie ze zrozumieniem

- uczeń spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą
- bez problemu rozumie teksty użytkowe i informacyjne na podstawie kontekstu sytuacyjnego oraz
  związków przyczynowo-skutkowych, nawet jeśli występują w nich struktury gramatyczno-leksykalne
  wykraczające poza program nauczania

                                                                  Pisanie
   
- uczeń spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą
- tworzy wypowiedzi pisemne jakościowo wykraczające poza zakresy ujęte w programie nauczania

                                                          Ocena bardzo dobra ( 5 )

                                                              Gramatyka i leksyka

- uczeń zna wprowadzane w poszczególnych działach słownictwo (ponad 90%) i struktury gramatyczne
- potrafi budować spójne i logiczne zdania


                                                              Rozumienie ze słuchu

- uczeń bez trudu rozumie proste wypowiedzi niemieckojęzyczne zawierające znane mu słownictwo
  i struktury gramatyczne
- rozumie sens prostych sytuacji komunikacyjnych oraz prawidłowo na nie reaguje nie popełniając
  błędów leksykalnych i gramatycznych
- sprawnie wyszukuje informacje szczegółowe w nieskomplikowanych wypowiedziach, dialogach,
  komunikatach
- w pełni rozumie proste instrukcje nauczyciela formułowane w języku niemieckim i prawidłowo
  na nie reaguje

                                                               Mówienie

- uczeń swobodnie zdobywa informacje i udziela ich w typowych sytuacjach dnia codziennego, nie
 popełniając przy tym błędów językowych i gramatycznych
- swobodnie wyraża swoje myśli, zdanie na jakiś temat, używając bogatego słownictwa i poprawnych
  struktur gramatycznych
- bezbłędnie reaguje na zaistniałą sytuację oraz reaguje na propozycje
- potrafi bezbłędnie i płynnie opowiadać o sytuacjach określonych w zakresie tematycznym oraz opisywać
  wygląd ludzi, zwierząt, przedmiotów
- płynnie inicjuje, podtrzymuje i kończy prostą rozmowę
- potrafi stosować środki leksykalne i gramatyczne adekwatne do sytuacji
- swobodnie recytuje wiersz, piosenkę, przedstawia rolę w przedstawieniu
- jego wypowiedź jest całkowicie poprawna pod względem fonetycznym, bez błędów leksykalnych
  i gramatycznych
                                                      Czytanie ze zrozumieniem

- uczeń bez trudu rozumie proste teksty: list/e-mail, ankietę,formularz, ogłoszenie, wizytówkę, plan
    miasta, kartkę z życzeniami, wierszyk, piosenkę itp.
- sprawnie znajduje potrzebne informacje szczegółowe w tekście

                                                            Pisanie       

- uczeń bez trudu dostrzega różnice między fonetyczną a graficzną formą wyrazu oraz bezbłędnie zapisuje
  poznane słowa i wyrażenia potrafi
- bezbłędnie odpowiada na zawarte w ćwiczeniach polecenia
- bez trudu pisze proste wypowiedzi pisemne: opisy, opowiadania w zakresie danego tematu i stosuje
  urozmaicone słownictwo oraz struktury gramatyczne
- w sposób wyczerpujący przekazuje informacje w formie pisemnej
- wykonuje różne zadania dodatkowe ( trudniejsze ćwiczenia, projekty)
- tworzy wypowiedzi bezbłędne pod względem leksykalnym, ortograficznym i gramatycznym  
                                                                         


                                                                                                                              
                                                          Ocena dobra ( 4 )

                                                     Gramatyka i leksyka

- uczeń zna większość wprowadzanego w poszczególnych działach słownictwa ( 75%) i potrafi poprawnie posługiwać się większością poznanych struktur gramatycznych
- potrafi budować spójne i logiczne zdania

                                                     Rozumienie ze słuchu     

- uczeń zazwyczaj rozumie ogólny sens sytuacji komunikacyjnych poznanych tekstów i dialogów              - potrafi wydobyć z tekstu większość potrzebnych informacji szczegółowych
- rozumie większość prostych wypowiedzi i poleceń nauczyciela oraz prawidłowo na nie reaguje

                                                                  Mówienie       

- uczeń posługuje się w poprawnym językiem i mówi spójnie  popełniając niekiedy drobne błędy, które
 nie zakłócają komunikacji                                                                                                                              - przeważnie potrafi zdobyć i udzielić wymaganych informacji w typowych sytuacjach
- wyraża swoje myśli, zdanie na dany temat i używa dość bogatego słownictwa i poprawnych struktur
 gramatycznych
- poprawnie recytuje wiersze, piosenki
- zna zasady wymowy i w miarę prawidłowo artykułuje słowa                                                                 

                                                       Czytanie ze zrozumieniem

- uczeń czyta na ogół poprawnie i rozpoznaje większość spotykanych tekstów użytkowych
- rozumie większość czytanego tekstu                                                                                                              - potrafi wyszukać większość informacji szczegółowych

                                                                Pisanie

- uczeń na ogół dostrzega różnice między fonetyczną a graficzną formą wyrazu oraz bezbłędnie zapisać
 większość poznanych słów i wyrażeń                                                                                                            - potrafi poprawnie napisać (twórczo) krótki tekst: opowiadanie, rozmówki, ćwiczenia, list, wypełnić formularz itp.
- poprawnie odpowiada na zawarte w ćwiczeniach polecenia
- przekazuje informacje w sposób wyczerpujący
- tworzy wypowiedzi z niewielkimi ilościami błędów, które nie mają wpływu na obniżenie jakości
 wypowiedzi

                                                         Ocena dostateczna ( 3 )

                                                       Gramatyka i leksyka

- uczeń zna i potrafi poprawnie posługiwać się podstawową częścią poznanego słownictwa (60%)     
  oraz najważniejsze struktury gramatyczne                                                                                                    - czasem buduje proste, spójne zdania

                                                      Rozumienie ze słuchu

- uczeń rozumie część prostych sytuacji  komunikacyjnych i potrafi wydobyć część żądanych informacji
 szczegółowych w nieskomplikowanych wypowiedziach, dialogach i innych słuchanych tekstach
- częściowo rozumie polecenia nauczyciela                     

                                                            Mówienie

- uczeń posługuje się częściowo poprawnym językiem, ale popełnia sporo zauważalnych błędów                               - mówi w miarę spójnie, ale z wyraźnym wahaniem, potrzebuje pomocy nauczyciela lub innych
 uczniów                                                                                                                                                           - recytuje wiersz lub piosenkę mimo zakłóconej płynności i błędów fonetycznych
- popełnia błędy w artykułowaniu słów oraz gramatyczne i leksykalne, które w nieznaczny sposób
  utrudniają komunikację

                                                       Czytanie ze zrozumieniem

- uczeń poprawnie czyta i rozumie dość dużą część spotykanych na co dzień tekstów: menu,
  program TV, ogłoszenia, reklamy, listy/ e-maile itp.
- potrafi wyszukać tylko część potrzebnych informacji szczegółowych

                                                                   Pisanie
                                                      

- uczeń ma trudności w dostrzeganiu różnic między fonetyczną a graficzną formą wyrazu oraz
 bezbłędnym zapisie poznanych słów i wyrażeń
- przeważnie poprawnie odpowiada na zawarte w ćwiczeniach polecenia
- pisze proste wypowiedzi typu listy, e-maile, życzenia świąteczne, opowiadania, opisy stosując
  proste słownictwo i struktury gramatyczne
- wypowiedzi pisemne charakteryzują się częściowym brakiem płynności
- informacje przekazuje w sposób niepełny i nieprecyzyjny, ze znacznymi błędami leksykalnymi, ortograficznymi i gramatycznymi, które powodują częściowe zakłócenie komunikacji

                                              Ocena  dopuszczająca ( 2 )

                                                     Gramatyka i leksyka

- uczeń zna i potrafi posługiwać się niewielką częścią wymaganego słownictwa ( 40% ) i niedużą ilością    prostych struktur gramatycznych                                                                                                            
- uczeń potrafi budować bardzo proste zdania

                                                    Rozumienie ze słuchu

- uczeń tylko w niewielkim stopniu rozumie  ogólny sens prostych sytuacji komunikacyjnych lecz często
  reaguje na nie nieprawidłowo
- błędy leksykalne i gramatyczne powodują zakłócenia w komunikacji
- potrafi wydobyć tylko niewielką ilość informacji szczegółowych
- by zrozumieć polecenia nauczyciela prawie zawsze potrzebuje podpowiedzi, tłumaczenia
   
                                                               Mówienie

- uczeń posługuje się w niewielkim stopniu poprawnym językiem, popełnia wiele zauważalnych błędów                 - mówi bardzo niespójnie, potrzebuje częstych podpowiedzi nauczyciela                                                      - z trudnością potrafi zdobyć lub udzielić informacji, tylko częściowo potrafi nawiązać rozmowę
- popełnia istotne błędy fonetyczne, które powodują niezrozumienie wypowiedzi
- ma trudności z recytacją wiersza, piosenki                         
 
                                                     Czytanie ze zrozumieniem

- uczeń potrafi przeczytać i rozumie poprawnie tylko niewielką część czytanego tekstu
- potrafi wyszukiwać tylko nieliczne potrzebne informacje szczegółowe

                                                                       Pisanie

- uczeń ma znaczące trudności w dostrzeganiu różnic między fonetyczną a graficzną formą wyrazu oraz
  bezbłędnym zapisywaniu poznanych słów i wyrażeń, nie potrafi uzupełnić brakujących liter
  w poznanych wcześniej wyrazach
- odpowiada na polecenia w sposób niepełny
- ma trudności  w pisaniu prostych wypowiedzi, są one niespójne i nielogiczne, ze znacznymi ilościami
  błędów, przekazują informacje w ograniczonym stopniu

                                                         Ocena niedostateczna ( 1 )

                                                       Gramatyka i leksyka

- uczeń opanował mniej niż 40% wymaganego słownictwa
- nie zna najbardziej podstawowych struktur gramatycznych
- nie potrafi zbudować najprostszego zdania nawet z pomocą nauczyciela

                                                      Rozumienie ze słuchu

- uczeń ma problemy ze zrozumieniem najprostszych wypowiedzi w języku niemieckim
- rozumie ogólny sens bardzo nielicznych sytuacji komunikacyjnych lub nie rozumie ich wcale, ma problem z prawidłowym reagowaniem na nie lub nie reaguje wcale
- nie potrafi wyszukać szczegółowych informacji w nieskomplikowanej wypowiedzi, dialogu
- nie rozumie prostych instrukcji i poleceń nauczyciela formułowanych w języku niemieckim i nie
  reaguje na nie

                                                            Mówienie

- uczeń nie potrafi zadawać prostych pytań i udzielać na nie odpowiedzi
- nie potrafi wyrażać swoich myśli z powodu zbyt ubogiego zasobu leksykalno-gramatycznego
- nie potrafi formułować najprostszych wypowiedzi o sobie i swoim otoczeniu
- nie potrafi nawiązać, utrzymać i zakończyć rozmowy w prostej sytuacji komunikatywnej
- ma znaczne trudności z recytacją wierszy i piosenek
- błędy fonetyczne uniemożliwiają zrozumienie wypowiedzi
- błędy leksykalno-gramatyczne uniemożliwiają komunikację

                                                       Czytanie ze zrozumieniem

- uczeń nie rozumie prostych tekstów
- nie potrafi odnaleźć potrzebnych informacji szczegółowych

                                                            Pisanie

- uczeń nie dostrzega różnic między fonetyczną a graficzną formą wyrazu, nie potrafi poprawnie
 uzupełnić brakujących liter w poznanych wcześniej wyrazach
- nie jest w stanie w sposób pełny odpowiadać na zawarte w ćwiczeniu polecenia
- z powodu bardzo ograniczonej znajomości słownictwa i struktur leksykalno-gramatycznych
 nie potrafi pisać prostych wypowiedzi
- próbuje w sposób odtwórczy tworzyć wypowiedzi pisemne, jednak jego wypowiedzi nie
 zawierają informacji niezbędnych do przekazania wymaganych treści
- nie posiada umiejętności budowania prostych zdań
- posiada niewystarczający zasób słownictwa do przekazania informacji w tekście pisanym
- robi liczne , rażące błędy ortograficzne, gramatyczne, leksykalne  

                                                                                                            

                                                                                                                                                                               
                                                                                        

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego