Szkoła Podstawowa

Idź do spisu treści

Menu główne

system oceniania

Dla rodziców > PSO > plastyka

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI
W KLASIE V
Przedmiotowy system oceniania reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów z zakresu edukacji w ramach przedmiotu sztuka – plastyka, jest zgodny z zasadami zawartymi w WSO Szkoły Podstawowej w Malczycach.
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów z zakresu plastyki polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej oraz w zakresie realizowanego programu nauczania plastyki.

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE MA NA CELU:

a) Poinformowanie ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych
b) Pomoc uczniowi w planowaniu jego rozwoju
c) Motywowanie ucznia do dalszej pracy, rozwijanie jego zdolności i zainteresowań.
d) Dostarczanie uczniowi i jego rodzicom informacji o postę
e) pach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.
f) Umożliwienie prowadzącemu nauczycielowi doskonalenie metod i organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej.


Oceny wyrażone w stopniach dzielą się na:
a) Cząstkowe – zgodne ze skalą zamieszczoną w WSO i określają one poziom opanowania wiadomości i umiejętności ucznia ze zrealizowanej części materiału programowego w danej klasie
b) Oceny semestralne i roczne – stanowią wyznacznik umiejętności i wiedzy przedmiotowej ucznia, wynikają z ocen cząstkowych zdobytych w danym semestrze i roku.
OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIÓW PODLEGAJĄCE OCENIE:

a) prace plastyczne wykonane za pomocą różnych technik i materiałów
b) wypowiedzi ustne lub pisemne
c) prace domowe (np. przygotowanie dodatkowych informacji na podany temat)
d) praca w grupie
e) zadania realizowane w zeszytach ćwiczeń
f) dodatkowe formy aktywności ucznia (np. udział i osiągnięcia w konkursach plastycznych)

ocenie podlega także:
a) indywidualny wkład pracy i zaangażowanie ucznia w działania plastyczne
b) aktywne uczestnictwo w zajęciach
c) przygotowanie ucznia do zajęć

Ocenianie ucznia na zajęciach plastyki dotyczy różnych aspektów jego aktywności, najważniejsza jednak jest działalność plastyczna i to ona stanowi podstawowy wyróżnik tych zajęć.


V. KRYTERIA OCENY


Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiadomości i umiejętności
objętych programem w stopniu bardzo dobrym i dodatkowo:

• wykonuje oryginalne i estetyczne prace plastyczne,  proponuje nietypowe rozwiązania dla danego tematu
• czynnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych,
• wykazuje zainteresowanie sztuką ( np. bierze udział w konkursach wystawach, gromadzi reprodukcje i książki o sztuce)
• podejmuje dodatkowe zadania (zdobywa informacje z innych źródeł, angażuje się w życie artystyczne klasy i szkoły)
• reprezentuje szkołę w konkursach plastycznych.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności
w wysokim stopniu, a ponadto:

• jego prace plastyczne są zawsze estetyczne i  zgodne z założeniami i tematem
• wykazuje aktywną postawę w pracach indywidualnych i zespołowych,
• wyróżniająco wywiązuje się z wszelkich zadań i powierzonych mu ról,
• uzyskuje bardzo dobre i dobre oceny cząstkowe,
• starannie wykonuje ćwiczeni w zeszycie ćwiczeń
• potrafi obronić swój pogląd i postawę twórczą.


Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował zakres programowy wiedzy
i umiejętności w stopniu średnim, (umiejętności podstawowe), a także:

• zwykle pracuje systematycznie i efektywnie, indywidualnie i w grupie,
• poprawnie formułuje wnioski i udaje mu się bronić swych poglądów,
• odpowiednio wywiązuje się z części zadań i powierzonych ról,
• najczęściej uzyskuje dobre oceny cząstkowe z prac plastycznych i ćwiczeń.


Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności
w stopniu poprawnym oraz:

• nie przedstawiał do oceny prac w terminie
• nie zawsze pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje wszelkie działania,
• rzadko uczestniczy w dyskusjach i pracach zespołowo-grupowych,
• czasami poprawnie formułuje wnioski,
• ma problemy z obroną swoich poglądów,
• ma problemy z odpowiednia estetyka prac, najczęściej uzyskuje dostateczne oceny cząstkowe.


Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności
na poziomie elementarnym, a także:

• nie przedstawił do oceny co najmniej ¾ prac plastycznych w semestrze lub w roku
• nie pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje działania,
• biernie uczestniczy w dyskusjach,
• niestarannie wykonuje ćwiczenia i prace plastyczne
• nie formułuje własnych wniosków
• często nie pracuje na lekcji,  nie posiada potrzebnych materiałów


Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nawet w stopniu elementarnym
nie opanował materiału i nie nabył umiejętności wskazanych w programie nauczania
oraz:

• nie oddał do poprawy ponad połowę prac semestralnych lub rocznych
• nie wykazuje zainteresowania przedmiotem,
• nie bierze udziału w działaniach twórczych,
• nie prowadzi zeszytu ćwiczeń,
• nie wykazuje żadnej chęci do poprawy swojej oceny.
Ocena ta nie wynika z możliwości  czy z braku uzdolnień ucznia, lecz z całkowitej
niechęci do przedmiotu oraz pracy na lekcjach.


ZASADY OCENIANIA PRAC PLASTYCZNYCH

1. Termin oceny pracy plastycznej określa nauczyciel.
2. Pracę plastyczna uczeń może dokończyć w domu za zgodą nauczyciela.
3. Uczeń który zapomniał przynieść pracy do oceny otrzymuje dodatkowy ostateczny termin jej przedłożenia. Jeżeli w następnym terminie uczeń nie przedstawi pracy otrzymuje ocenę niedostateczną, którą może poprawić w terminie do 2 tygodni.
4. Uczeń nieobecny na zajęciach szkolnych może być zwolniony raz w semestrze z wykonania  pracy plastycznej.

USTALENIA KOŃCOWE

1. Oceny z plastyki są jawne.
2. Przy ocenach cząstkowych jak i semestralnych nauczyciel przedstawia uczniowi w formie ustnej uzasadnienie swojej decyzji.
3. Uczeń dwukrotnie w ciągu semestru ma prawo zgłosić swoje nieprzygotowanie. Brak przyborów, zeszytu ćwiczeń, podręcznika  nie zwalnia ucznia z pracy na lekcji.
4. Przy ustalaniu stopnia z plastyki brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tego przedmiotu.Powyższy Przedmiotowy System Oceniania zgodny jest z:

1. Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Szkoły Podstawowej w Malczycach.
2. Programem nauczania sztuka-plastyka dla klasy V. – DKW 4014-132/00 wyd. MAC

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego