Szkoła Podstawowa

Idź do spisu treści

Menu główne

Specjalne potrzeby edukacyjne - wprowadzenie, słowo o opiniach i orzeczeniach, zaburzeniach, niepełnosprawnościach - MONIKA

Ogranizacja pracy szkoły > Specjalne potrzeby edukacyjne

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE


W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana w formie zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych, rewalidacyjnych oraz innych zajęć.

Zajęcia specjalistyczne:

• zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się

• zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę

• zajęcia rewalidacyjne (z oligofrenopedgogiem, surdopedagogiem lub tyflopedagogiem) organizuje się dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

• zajęcia socjoterapeutyczne, resocjalizacyjne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne

Zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć.

Szkoła organizuje zajęcia specjalistyczne zgodnie ze wskazaniami zawartymi w opiniach lub orzeczeniach wydanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

W ramach zajęć rewalidacyjnych należy w szczególności uwzględnić:
• naukę orientacji przestrzennej i poruszania się oraz naukę systemu Braille`a lub innych alternatywnych metod komunikacji – w przypadku ucznia niewidomego
• naukę języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji – w przypadku ucznia niesłyszącego lub z afazją
• zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne – w przypadku ucznia z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera


Terminarz zajęć specjalistycznych

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego