Szkoła Podstawowa

Idź do spisu treści

Menu główne

Słowo o projekcie

Projekty > Wychować człowieka mądrego

Tutor to „lampa i lustro”
Szkoła Podstawowa w Malczycach została zakwalifikowana do ogólnopolskiego projektu pt. „Wychować człowieka mądrego”. Polega to na wprowadzeniu modelu pracy o charakterze wychowawczo-rozwojowym poprzez zastosowanie metody tutoringu szkolnego.
Projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w tym roku rozpoczyna się w 64 szkołach w Polsce. Realizatorem projektu jest Placówka Towarzystwa Edukacji Otwartej we Wrocławiu - Instytut Tutoringu Szkolnego. Metoda tutoringu szkolnego stosowana jest od 1995 roku w  szkołach „ALA” Autorskich Liceach Artystycznych i Akademickich, a od 2008 roku rozwijana jest w kilkuset szkołach publicznych i niepublicznych w Polsce.
Głównym celem jest efektywna i trwała zmiana komunikacji i relacji w szkole. Programem tutoringu zostało objętych sześć klas Szkoły Podstawowej w Malczycach oraz jedna klasa z oddziałów gimnazjalnych, przynależących do naszej szkoły. Spośród kadry nauczycielskiej zostało wybranych i przeszkolonych 18 tutorów, którzy zostali przydzieleni do poszczególnych grup.

Polecamy lekturę dotyczącą projektu:    http://www.tutoringszkolny.pl/o-projekcie
http://www.tutoringszkolny.pl/tutoring/o-tutoringu
Realizacja – listopad 2016-grudzień 2018

Celem projektu jest wdrożenie modelu pracy zapobiegającej wykluczeniu społecznemu, poprzez wczesne rozpoznanie problemów, a w razie potrzeby podjęcie działań przywracających do społeczeństwa i wyprowadzających ucznia z sytuacji kryzysowej z perspektywą na sukces.         

Udział w projekcie umożliwi w szczególności:
• współtworzenie w szkole klimatu opartego na  „pedagogice dialogu”, zbudowanie trwałej, wzajemnie uczącej się wspólnoty uczniów, nauczycieli i rodziców,
• uzyskanie przez nauczycieli unikalnych kompetencji skutecznego postępowania pedagogicznego wraz z odpowiednimi narzędziami  organizacyjnymi i diagnostycznymi, które pozwolą na zbudowanie satysfakcjonujących relacji zarówno z uczniami,  jak i z  ich rodzicami,
• rozwijanie samodzielności i poczucia odpowiedzialności uczniów za swój proces uczenia się, poprzez doskonalenie takich umiejętności jak: samodyscyplina, planowanie własnego rozwoju, prawidłowy wybór drogi życiowej, wyznaczanie celów i konsekwentne realizowanie przyjętych planów,
• wzrost u uczniów samoakceptacji i poczucia wartości własnej, otwartości i życzliwości dla innych - dzięki czemu staną się oni odważniejsi w głoszeniu własnych poglądów i podejmowaniu samodzielnych decyzji,
Dzięki finansowaniu ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej udział w projekcie jest bezpłatny.
Realizacja projektu obejmuje następujące działania:
• Wdrożenie tutoringu szkolnego w 64 szkołach, w 6 młodzieżowych ośrodkach wychowawczych (MOW-ach) i 6 młodzieżowych ośrodkach socjoterapii (MOS-ach).
• Przeszkolenie z zakresu tutoringu szkolnego ponad 1000 nauczycieli oraz ponad 200 pracowników MOW-ów i MOS-ów.
• Objęcie opieką tutorską ponad 9 tysięcy uczniów w Polsce.
• Wspieranie pracy wyszkolonych tutorów w formie superwizji i konsultacji.
• Wsparcie indywidualne dla dyrektorów placówek wprowadzających tutoring.
• Wizyty studyjne w szkołach realizujących pracę metodą tutoringu.
• Rozwijanie i promowanie metody tutoringu szkolnego oraz pedagogiki dialogu w Polsce.
• Objęcie ewaluacją wszystkich kursów tutorskich oraz wdrożeń zaplanowanych w projekcie, jak również stworzenie diagnozy potrzeb w placówkach wdrażających tutoring szkolny.
• Publikację podręcznika-poradnika tutora szkolnego.

Placówki otrzymają w ramach projektu nieodpłatne wsparcie:
• Udostępnienie modelu innowacji pedagogicznej do zaadaptowania na potrzeby szkoły.
• Przekazanie na wieczyste użytkowanie zestawu mebli tutorskich.
• Przeprowadzenie kursu tutorskiego dla nauczycieli (64-godziny szkoleniowe, zorganizowane według harmonogramu).
• Moderowanie spotkań nt. wyboru i adaptacji innowacji pedagogicznej (2 spotkania, zorganizowane według harmonogramu).
• Przeprowadzenie kursu dyrektorskiego (9 warsztatów po 8 godzin, zorganizowanego według harmonogramu).
• Przeprowadzenie superwizji grupowych: 12 godzin oraz indywidualnych: 6 godzin (zorganizowane według harmonogramu).
• Wsparcie Dyrektorów we wdrażaniu innowacji metodą Szkoły Liderów - 12 tutoriali przez 12 miesięcy.
• Zredagowanie i udostępnienie raportu końcowego z ewaluacji indywidualnej szkoły lub placówki.
• Zredagowanie i udostępnienie raportu końcowego wieńczącego projekt.


Tutoring szkolny w pigułce
• Tutoring szkolny to efektywne wsparcie dla pracy dydaktycznej oraz wychowawczo-opiekuńczej nauczycieli.
• Tutor – indywidualny opiekun ucznia, poprzez budowanie relacji, współpracę i wsparcie podopiecznego, ma okazję poznawać jego potencjał i skutecznie pracować nad rozwojem jego mocnych stron.
• Relacja tutorska staje się bazą rozwoju  dla ucznia i nauczyciela. Uczeń ma kontakt z „mądrym dorosłym”, nauczyciel czuje się w tej relacji spełniony i może uniknąć wypalenia zawodowego.
Metoda tutoringu szkolnego stosowana jest od 1995 roku w  szkołach „ALA” Autorskich Liceach Artystycznych i Akademickich, a od 2008 roku rozwijana jest w kilkuset szkołach publicznych i niepublicznych w Polsce.


Tutoring jest dla szkoły:
• efektywnym wsparciem w pracy dydaktycznej i wychowawczo - opiekuńczej,
• uzupełnieniem lub zastąpieniem dotychczasowego modelu wychowawstwa klasowego,
• szansą na stworzenia przyjaznego środowiska oraz zbudowania indywidualnej relacji między opiekunem – tutorem, a jego wychowankiem,
• okazją do wprowadzenia w szkole innowacyjnego i nowoczesnego modelu pracy pedagogicznej, który wzmacnia diagnostyczno – profilaktyczną funkcję procesu wychowawczo – opiekuńczego,
• sposobem na włączenie rodziców (pierwszych i najważniejszych wychowawców i nauczycieli swoich dzieci) do procesu pedagogicznego,
• okazją do doskonalenia atmosfery w szkole,
• szansą na zmniejszenie zachowań ryzykownych wśród uczniów oraz na zwiększenie frekwencji uczniów,
• okazją do uświadomienia pracownikom niepedagogicznym szkoły, że oni również wspierają proces wychowawczy.


Tutoring jest dla nauczyciela:
• możliwością zdobycia wiedzy, zestawu narzędzi oraz praktycznych umiejętności do pracy metodą tutoringu,
• szansą na rozpoznanie potencjału i mocnych stron uczniów,
• możliwością udzielania uczniom skutecznego wsparcia w procesie wyznaczania i realizowania celów,
• sposobem zwiększenia satysfakcji z pracy i tym samym uniknięcia wypalenia zawodowego,
• drogą budowania autorytetu nauczyciela,
• szansą na nowe, odświeżające spojrzenie na edukację oraz relację nauczyciel – uczeń,
• bazą ciągłego rozwoju zawodowego poprzez udział w grupowych i indywidulanych spotkaniach superwizyjnych doskonalących tutorów.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego