Szkoła Podstawowa

Idź do spisu treści

Menu główne

Regulamin

Projekty > PROJEKT EDUKACYJNY„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy programowej”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie:
„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy programowej”

§ 1
INFORMACJA O PROJEKCIE1. Projekt o tytule „Rozwój bez barier” realizowany jest przez Gminę Malczyce w ramach Priorytetu IX i Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.,
2. Projekt o którym mowa w ust 1. realizowany będzie w okresie od 1.09.2011r do 31.01.2013r. w Szkole Podstawowej w Malczycach.
3. Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu nauczania dzieci z klas I-III Szkoły Podstawowej w Malczycach.
4. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


5. Informacje o projekcie zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły i Urzędu Gminy Malczyce oraz tablicach ogłoszeń.

§ 2
OFEROWANE FORMY WSPARCIAW ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia dodatkowe ;
1. Wspomagające uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.
2.Wspierające uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu.
3. Logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.
4. Socjoterapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej.
5. Specjalistyczne prowadzone przez surdopedagoga.
6. Rozijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze.
7. Wspierające rozwój uczniów szczególnie uzdolnionych językowo.

Drugim zadaniem realizowanym w ramach projektu jest doposażenie bazy dydaktycznej szkoły.

§ 3
ZASADY REKRUTACJI I KWALIFIKACJI UCZNIÓW1.Rekrutację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, powołana przez Wójta Gminy Malczyce.
2.W skład Komisji wchodzić będzie:
Wicedyrektor - przewodniczący komisji,zastępca przewodniczącego komisji,prowadzący zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze - członek komisji,koordynatora - członek komisji.
3.Do udziału w rekrutacji na zajęcia pozalekcyjne uprawnieni są wszyscy uczniowie klas I-III SP w Malczycach.
4. Rekrutacja odbędzie się w 2 etapach na początku września 2011r. i we wrześniu 2012r.
5. Kwalifikacja uczniów do poszczególnych zajęć odbędzie się na podstawie :
opinii z PPP, obserwacji nauczycieli, prac dzieci, testów diagnostycznych, badań przesiewowych, zainteresowań uczniów.
6.W trakcie trwania projektu istnieje możliwość przeprowadzenia naboru uzupełniającego.
7. Uczniowie będą mogli zgłaszać się na zajęcia prowadzone w ramach więcej niż jednych zajęć dodatkowych.
8. W przypadku większej liczby uczniów zainteresowanych udziałem w zajęciach dodatkowych utworzona zostanie lista rezerwowa.
Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane do udziału w zajęciach, w przypadku rezygnacji osób z list podstawowych.
9.Wyniki rekrutacji zostaną przekazane osobom zgłaszającym swój udział oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń

§ 4
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW1. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest podpisanie, w chwili ich rozpoczęcia, deklaracji uczestnictwa przez rodzica ucznia zakwalifikowanego do udziału w zajęciach oraz wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych.
2. Uczeń, o którym mowa w ust. 1 zwany dalej uczestnikiem ma, w szczególności, prawo do:
a) bezpłatnego udziału w projekcie,
b) bezpłatnego otrzymania i korzystania na terenie szkoły z materiałów dydaktycznych i pomocy,
c) nieodpłatnego korzystania ze sprzętów zakupionych w ramach realizacji zadań projektu oraz znajdującego się na wyposażeniu szkoły,
d) bezpłatnego udziału w wycieczkach organizowanych w ramach zajęć rozwijających zainteresowania matematyczno-przyrodnicze
3. Uczestnik zobowiązany jest w szczególności do:
1) dążenia do osiągnięcia zakładanych w projekcie rezultatów,
2) systematycznego uczestniczenia w zajęciach,
3) wypełniania ankiet, testów oraz innych dokumentów przekazanych przez prowadzących w okresie trwania projektu.
4. W przypadku zaistnienia przyczyn powodujących konieczność rezygnacji rodzic składa do koordynatora projektu pisemną rezygnację,

§ 5
ŚLENIE UCZESTNIKA Z UDZIAŁU W PROJEKCIE1. Przekroczenie 20% nieobecności przez uczestnika bez podania stosownego uzasadnienia lub zaświadczenia będzie podstawą do skreślenia z listy uczestników projektu.
2. Decyzję o skreśleniu uczestnika z listy podejmuje przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej. O swojej decyzji powiadamia Koordynatora Projektu. Na wolne miejsce zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej§ 6
KOŃCOWE1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy prawa Wspólnot Europejskich dotyczące funduszy strukturalnych oraz przepisy prawa krajowego dotyczące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
--------------------------------------------------------------------------------

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego