Szkoła Podstawowa

Idź do spisu treści

Menu główne

Regulamin korzystania z sali fitness

Aktualności

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z SALI FITNESS1. Osoby korzystające z sali fitness zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu.

2. Przed wejściem na sale obowiązuje strój sportowy, a przede wszystkim czyste, sportowe, zmienione przed zajęciami obuwie. Ze względów higienicznych wskazane jest posiadanie ręcznika.  

3. Torby i ubrania powinny być pozostawione w szatni.

4. Wstęp na salę dozwolony jest jedynie w godzinach jej otwarcia oraz w obecności instruktora, trenera lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.
5. Na sali nie powinno przebywać więcej niż 15 osób.

6. Osoby biorące udział w zajęciach ćwiczą na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem.

7. Za prawidłową obsługę i właściwą eksploatację sprzętu znajdującego się na sali odpowiada prowadzący zajęcia.

8. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się zgodnie z zaleceniem prowadzącego zajęcia oraz ich przeznaczeniem w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowanie sprzętu i sali.

9. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych. Wszelkie uszkodzenia sprzętu należy bezzwłocznie zgłaszać osobie odpowiedzialnej.

10. Za zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem obowiązuje odpłatność za jego naprawę.

11. W sali fitness obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania wszelkich posiłków, napojów alkoholowych, palenia papierosów, żucia gumy oraz wnoszenia napojów w butelkach szklanych.

12. Zabronione jest posiadanie podczas ćwiczeń: biżuterii, zegarków, bransoletek, pierścionków i innych tego rodzaju przedmiotów.
13. Osoby korzystające z sali zobowiązane są do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych ćwiczeniach oraz przyrządów gimnastycznych i innego sprzętu pomocniczego w miejscach do tego celu przeznaczonych.

14. Utrzymanie czystości sali, szatni, urządzeń i sprzętu stanowi podstawowy warunek z ich korzystania.

15. Ćwiczące osoby zobligowane są do bezwarunkowego podporządkowania się poleceniom prowadzącego zajęcia.

16. Gospodarz sali i prowadzący zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione na sali oraz w szatniach.

17. Za zdarzenia zdrowotne wynikające z nieprzestrzegania regulaminu oraz zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zawartych w instrukcjach korzystania prowadzący zajęcia nie ponosi odpowiedzialności.

18. Sala fitness udostępniona została dla mieszkańców w następujących dniach:

       Środa w godz. 17.00-18.00  ( mężczyźni)
                            18.00-19.0 0    (kobiety)

       Piątek w godz. 17.00-18.00  ( kobiety)
                   
         18.00-19.00   (mężczyźni)

19. Gospodarz sali zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian w regulaminie oraz dni  i godzin zajęć.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego