Szkoła Podstawowa

Idź do spisu treści

Menu główne

PSO w klasach 1-3 ogólne

Dla rodziców > PSO > j.angielski

PSO JĘZYK ANGIELSKI KLASY 1-3

     W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi. Ten zapis obowiązuje od 2007 roku. Nauczyciel języka angielskiego podczas zajęć edukacyjnych będzie zwracał szczególną uwagę na umiejętności uczniów w następujących dziedzinach:


W klasie 1

• rozumienie prostych poleceń i właściwa reakcja na nie;
• nazywanie obiektów w najbliższym otoczeniu;
• recytowanie wierszyków i rymowanek, śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego;
• rozumienie sensu opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami;
• budowanie świadomości językowej w zakresie języka obcego i ojczy¬stego.

W klasie 2 i 3

• świadomość , że ludzie posługują się różnymi językami i że chcąc się z nimi porozumieć, trzeba nauczyć się ich języka (motywacja do nauki języka obcego);
• reagowanie werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela;
• rozumienie wypowiedzi ze słuchu:
a) rozróżnianie znaczenia wyrazów o podobnym brzmieniu,
b) rozpoznawanie zwrotów stosowanych na co dzień i umiejętność posługiwania się nimi
c) rozumienie ogólnego sensu krótkich opowiadań i baśni przedstawianych także za pomocą obrazów, gestów,
d) rozumienie sensu prostych dialogów w historyjkach obrazkowych (także w nagraniach audio i wideo);
• czytanie ze zrozumieniem wyrazów i prostych zdań;
• zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów,
• recytowanie wierszy, rymowanek i śpiewanie piosenek,
• nazywanie obiektów z otoczenia i opisywanie ich,
• udział w mini przedstawieniach teatralnych;
• przepisywanie wyrazów i zdań;
• umiejętność korzystania ze słowników obrazkowych, książeczek, środków multimedialnych w nauce języka obcego nowożytnego ;
• współpraca z rówieśnikami w trakcie nauki.

Podczas dokonywania opisu osiągnięć ucznia nauczyciel będzie opisywał ten aspekt nauczania języka angielskiego, który jest najbardziej znaczący dla rozwoju ucznia.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego