Szkoła Podstawowa

Idź do spisu treści

Menu główne

przedmiotowy system oceniania

Dla rodziców > PSO > informatyka

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w
klasach 4-6 ( II etap edukacyjny)
Rok szkolny 2012/2013


1. DOKUMENTY OKRESLAJACE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA.

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w

poszczególnych typach szkól (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych
(Dz. U. Nr 83, poz. 562, z póz. zm.)
3. Program nauczania : Klik-plik klasa IV-VI Ewy Jabłonskiej-Stefanowicz, Anny Kijo. .
4. PSO opiera sie na postanowieniach Wewnątrzszkolnego System Oceniania
obowiązującego w Szkole Podstawowej  w Malczycach.
2. OCENA.
1. Ocena ma znaczenie:
informujące nauczyciela, ucznia, rodziców (opiekunów) o przebiegu
nauczania, np. poziomie wykonania i rodzajach żądań realizowanych na
lekcjach;
motywujące ucznia do podejmowania wysiłków, podkreślające mocne strony i
określające obszary wymagające pracy;
diagnozujące i prognozujące możliwości przygotowania do kolejnego etapu
nauczania w zakresie zdobycia przez ucznia określonych, szczegółowych i
ogólnych umiejętności;
umożliwiające weryfikowanie, ewaluacje procesu edukacyjnego w celu
zwiększenia skuteczności nauczania, wprowadzania nowych i modyfikowania
istniejących sposobów nauczania, uatrakcyjnienia przebiegu procesu
nauczania.
2. Ocenianiu podlega:
a. praca i zaangażowanie na lekcji
b. zadania domowe
c. wyniki sprawdzianów wiadomości
d. prace zaliczeniowe prezentujące umiejętności (praca z komputerem)
e. prace dodatkowe wykonywane z inicjatywy uczniów
f. prace zespołowe (projekty)
g. osiągnięcia w konkursach i turniejach informatycznych

3. WYMAGANIA UMIEJ
ĘTNOŚCI I WIEDZY UCZNIA NA POSZCZEGÓLNYCH
POZIOMACH.
1. Wiadomości podlegające ocenie zawarte są w planie wynikowym w formie zagadnień i tematów
zajęć dla każdej klasy.
2. System oceniania opracowano dla następujących działów:
1. Start:
2. Szukamy
3. Redagujemy
4. Komunikujemy sie
5. Dbamy o komputer
6. Liczymy
7. Zaczynamy programować
8. Tworzymy

3.Ocenianie poziomu opanowania przez ucznia umiejętności i treści programowych oparte jest na
następujących kryteriach:

Wymagania na poszczególne oceny:
NIEDOSTATECZNA

lekceważy obowiązki ucznia w zakresie rzeczowego przygotowania sie do zajęć
braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie
wiedzy
nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności
nie zawsze przestrzega regulaminu pracowni i przepisów bhp
lekceważy przedmiot i nie wykazuje chęci współpracy
DOPUSZCZAJACA
rozumie znaczenie podstawowych pojęć informatycznych niezbędnych do
wykonywania zadań
posiada podstawowa umiejętność korzystania z systemu operacyjnego oraz
programów użytkowych
ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności, ale one nie przekreślają
możliwości zdobywania podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki a postawa rokuje
możliwość ich usunięcia
rozwiązuje zadania zarówno teoretyczne jak i praktyczne o niewielkim stopniu
trudności
pracuje zgodnie z przepisami bhp
przestrzega regulaminu pracowni
DOSTATECZNA
spełnia wymagania na ocenę dopuszczająca
opanował ważniejsze zagadnienia programowe
rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności,
lecz wykazuje znaczne braki w korzystaniu z programów użytkowych
widoczne braki w wiedzy i umiejętnościach nadrabia chęcią wykonania zadania
zadania problemowe wykonuje przy pomocy nauczyciela
DOBRA
spełnia wymagania na ocenę dostateczna
czynnie uczestniczy w zajęciach i najczęściej jest do nich przygotowany
wykazuje niewielkie braki w wiadomościach ujętych w programie nauczania
poprawnie wykorzystuje zdobyte wiadomości, rozwiązuje [wykonuje] samodzielnie
typowe zadania teoretyczne i praktyczne
wykazuje duża samodzielność w projektowaniu algorytmów rozwiązań i korzystaniu
z różnych źródeł wiedzy
potrafi większość zadań wykonać bez pomocy nauczyciela
wykonuje estetyczne prace
BARDZO DOBRA
spełnia wymagania na ocenę dobra
opanował pelę zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania
przedmiotu w danej klasie
potrafi w pełni samodzielnie zaprojektować algorytmy rozwiązań
potrafi zastosować posiadana wiedze do rozwiązywania zadań i problemów w nowych
sytuacjach
cechuje sie zaangażowaniem i aktywnością na lekcjach
umiejętnie podchodzi do rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych
sumiennie wykonuje powierzone mu zadania
wykazuje duże zaangażowanie w przygotowaniu sie do zajęć lekcyjnych
wykonuje estetyczne i przemyślane prace, nie popełniając żadnych bledów
bierze aktywny udział w zajęciach
CELUJACA
spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą
biegle posługuje sie zdobytymi wiadomościami używając fachowej terminologii
oraz proponuje rozwiązania nietypowe
rozwija własne zainteresowania informatyczne oraz prezentuje je podczas lekcji
jego wypowiedzi są przemyślane i nie zawierają żadnych błędów
osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, kwalifikuje sie do
finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne
porównywalne osiągnięcia
posiadł wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonania zadań o najwyższym stopniu
trudności
Przy wstawianiu oceny rocznej brane są pod uwagę zarówno oceny cząstkowe jak i
ocena semestralna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen
cząstkowych, lecz średnia ważona, odzwierciedleniem poziomu wiadomości i
umiejętności. Ważna jest również aktywność na lekcji i systematyczna praca ucznia.

4.ZASADY OCENIANIA.
1. Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.
2. Uczniowie zostają poinformowani o zasadach oceniania na zajęciach komputerowych na
początku roku szkolnego, a o ewentualnych poprawkach natychmiast po ich
wprowadzeniu.
3. Ocenianie odbywa sie w ciągu całego roku szkolnego.
4. Podstawa jest systematyczna obserwacja pracy i aktywności ucznia na lekcji.
5. Oceny wyrażone w stopniach dzielą sie na :
a) cząstkowe : określają one poziom opanowania wiadomości i umiejętności ucznia ze
zrealizowanej części materiału programowego w danej klasie.
b) oceny podsumowujące: semestralne i końcowe (roczne) stanowią wyznacznik
umiejętności i wiedzy przedmiotowej ucznia, wynikają z ocen cząstkowych zdobytych w
danym semestrze.
6.Oceny uzyskiwane przez uczniów są zaliczane do:

I GRUPY WAŻNOŚCI OCEN:
prace zaliczeniowe prezentujące umiejętności (praca z komputerem),
prace zespołowe prace dodatkowe wykonywane z inicjatywy uczniów wykraczające poza materiał realizowany na zajęciach, osiągnięcia w konkursach i turniejach informatycznych (nie musi wystąpić u każdego ucznia)

II GRUPY WAŻNOŚCI OCEN - praca na lekcji, zadania domowe, sprawdziany
wiadomości

7. Oceny bieżące oraz oceny klasyfikacyjne roczne ( semestralne) ustala się według następującej skali:
stopień celujący (cel) - 6
stopień bardzo dobry (bdb) - 5
stopień dobry (db) - 4
stopień dostateczny (dst) - 3
stopień dopuszczający (dop) - 2
stopień niedostateczny (ndst) – 1

8. Oceny okresowe są średnia ważona, obliczana wg wzoru:

m_n=(a_1∙w_1+a_2∙w_2+a_n∙w_n)/(w_1+w_2+w_n )

Średnia ważona m n liczb a 1 ,a 2 ,...,a n o wagach równych odpowiednio w 1 ,w 2 ,...,w n to suma
iloczynów elementów przez odpowiednie wagi podzielona przez sumę wag.
11.Ocena roczna jest średnia arytmetyczną ze średnich ważonych z pierwszego okresu i drugiego
okresu.
5.FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI
1. Formy ustne:
odpowiedzi indywidualne (z 3 ostatnich lekcji)
wypowiedzi w klasie (tzw. aktywność)
2. Formy pisemne zapowiedziane:
Sprawdziany – przeprowadzane po zakończeniu działu. Nauczyciel określa wcześniej
zakres materiału objęty sprawdzianem oraz formę przeprowadzenia sprawdzianu
(praktyczny, teoretyczny), a termin sprawdzianu z tygodniowym wyprzedzeniem . Czas
trwania do 45 min.
Osoba nieobecna na sprawdzianie ma obowiązek zaliczyć w terminie 2 tygodni (od daty
powrotu do szkoły) partie materiału, która obejmował sprawdzian. Zlekceważenie tego
obowiązku lub nieusprawiedliwiona nieobecność tylko na lekcji, na której odbywał sie
sprawdzian upoważnia nauczyciela do wpisania oceny niedostatecznej.
W przypadku ucznia, który ma nieusprawiedliwiona nieobecność na lekcji, zaliczenie
powinno odbyć sie na następnej jednostce lekcyjnej danego przedmiotu.
Kartkówki - obejmują materiał z nie więcej niż trzech ostatnich tematów, mogą sprawdzać
zadania domowe (w formie pisemnej lub praktycznie – praca z komputerem). Czas trwania
do 20 min.
3. Formy zadań domowych: ćwiczenia, notatki, własna twórczość, referat itp.
• bieżące (utrwalające lub przygotowujące do opracowania nowej lekcji)
• długoterminowe - stanowiące prace nad projektem tematycznym
• inne (samodzielne propozycje uczniów) poszerzające zakres realizowanych na
zajęciach treści - prezentowane w formie pisemnej lub innej - każdy uczeń ma prawo do
otrzymania dodatkowych ocen, które może uzyskać, biorąc udział w konkursach,
wykonując i przygotowując referat na temat określony przez nauczyciela lub tworząc
własny projekt pracy (po uzgodnieniu z nauczycielem);
W przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy domowej uczeń otrzymuje ocenę
niedostateczną.
Uczeń nieobecny na lekcji musi nadrobić zaległości, a w przypadku problemów
ze zrozumieniem treści, może (a nawet powinien) zgłosić sie do nauczyciela.
NIEPRZYGOTOWANIE SIE UCZNIA DO ZAJEC LEKCYJNYCH
Uczeń ma prawo dwa razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji i brak zadania
domowego, które nauczyciel odnotuje w dzienniku.
Zgłoszenie braku przygotowania musi sie odbyć na początku lekcji, a nie w czasie jej
trwania. Jeżeli w danym dniu nauczyciel planuje kartkówkę, uczeń zgłaszający
nieprzygotowanie również pisze, lecz jego praca w momencie niepowodzenia nie bedzie
oceniana. Prawo to nie dotyczy sprawdzianów i kartkówek zapowiadanych wcześniej.
AKTYWNO
ŚĆ NA LEKCJACH ORAZ JEJ BRAK ZOSTANA OCENIONE
NAST
ĘPUJĄCO:

– uczeń otrzymuje „+” z aktywności na lekcji za:
• właściwe i szybkie rozwiązanie bieżącego problemu,
• gotowość do wykonywania ćwiczeń i zadań zaleconych do wykonania w trakcie zajęć,
• podejmowanie merytorycznej dyskusji,
• szybkość i trafność spostrzeżeń trudnych do wykrycia,
• dodatkowe przygotowanie materiałów do lekcji,
• wykazanie sie szczególnymi wiadomościami lub umiejętnościami,
• pomoc kolegom w przyswajaniu wiedzy i umiejętności technicznych,
• wykonanie pomocy do pracowni,
• inne,
– uczeń otrzymuje „–” za brak aktywności na lekcji, gdy:
• zajmuje sie na lekcji czynnościami niezwiązanymi z realizowanym tematem,
• wykazuje brak oczywistych umiejętności,
• niszczy prace kolegów,
• nie przestrzega regulaminu pracowni,
• inne,
– sposób przeliczenia „+” i „–” na oceny:
„bdb” za +, +, +, +
„ndst” za –, –, –, –

6. SPOSOBY INFORMOWANIA UCZNIÓW I ICH RODZICÓW O OSIĄGNIĘCIACH
EDUKACYJNYCH.
● Ucznia informuje sie ustnie na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady
Pedagogicznej.
● Rodzica informuje sie ustnie lub pisemnie w przypadku zagrożenia na semestr ocena
niedostateczna na zebraniu z rodzicami.
● Przewidywane oceny śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć ustala nauczyciel
na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej
● Uczeń informowany jest na bieżąco o każdej ocenie.
● Rodzic informowany jest o ocenach ucznia przez wychowawcę.
● Inne formy: zebrania z rodzicami, dyżury nauczycielskie, spotkania indywidualne, uczeń –
rodzic – nauczyciel.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego