Szkoła Podstawowa

Idź do spisu treści

Menu główne

Przedmiotowy system oceniania

Dla rodziców > PSO > religia

Przedmiotowy System Oceniania

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII

Przedmiot oceny z religii zawiera kryteria poznawcze, kszta.c.ce i wychowawcze.
W warto
.ciowaniu oceny z religii nauczyciel uzupe.nia dydaktyczny zakres oceny wymiarem
duszpasterskim, czyli idea.em
.ycia chrze.cija.skiego.
W ocenianiu z religii obowiązują poniższe zasady:
1. Obiektywno.. – zastosowanie jednolitych norm i kryteriów oceniania.
2. Jawno
.. – podawanie na bie..co wyników pracy ucznia (rodziców na ich zapotrzebowanie lub
gdy zaistnieje taka potrzeba ze strony szko.y).
3. Instruktywno
.. – wskazanie na wyst.puj.ce braki.
4. Mobilizacja do dalszej pracy.
Prowadzenie zróżnicowanych form i rodzajów kontroli:
1. Kontrola wst.pna (dokonanie diagnozy wiedzy i umiej.tno.ci w pocz.tkowej fazie kszta.cenia).
2. Kontrola bie
..ca (sprawdzanie w trakcie trwania procesu kszta.cenia).
3. Kontrola ko
.cowa (dotyczy zako.czonego etapu kszta.cenia).
4. Kontrola dystansowa (zbadanie trwa.o
.ci wyników po pewnym okresie od zako.czenia procesu).
Metody kontroli i oceny:
1. Konwencjonalne (bie..ca kontrola, prace pisemne, pos.ugiwanie si. ksi..k., .wiczenia
praktyczne, kontrola graficzna, obserwacja uczniów w toku ich pracy itp.).
2. Techniczne sposoby kontrolowania procesu dydaktycznego (kontrola i ocena przy pomocy
zróżnicowanych zadań
testowych).
Sposoby oceniania:
Wartościowanie gestem, słowem, mimiką, stopniem.
Elementy wchodzące w zakres oceny z religii:
1. Ilość i jakość prezentowanych wiadomości.
2. Zainteresowanie przedmiotem.
3. Stosunek do przedmiotu.
4. Pilność
i systematyczność.
5. Umiejętność
zastosowania poznanych wiadomości w życiu.
6. Postawa.
Kontrola i ocena w religii nie dotyczy wyłącznie sprawdzenia wiadomości, lecz także
wartościowania umiejętności, postaw, zdolności twórczych, rozwoju zainteresowa
., motywacji
uczenia się, a głównie kształtowania cech charakteru, woli, odpowiedzialności za swoje czyny,
dokładności, wytrwałości, pracowitości, kultury osobistej, zgodności postępowania z przyjętą

wiarą.
Ocenie podlegaj.:
1. Pisemne prace kontrolne co najmniej raz w ci.gu semestru, obejmuj.ce wi.cej ni. trzy jednostki
lekcyjne, zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, sprawdzane przez
nauczyciela do dwóch tygodni. Ponadto karkówki; zakres ich materia.u powinien obejmowa
. nie
wi
.cej ni. trzy jednostki lekcyjne lub materia. podstawowy. Nauczyciel przechowuje sprawdziany
przez 1 semestr.
2. Odpowiedzi ustne z zakresu trzech ostatnich lekcji.
3. Wypowiedzi w trakcie lekcji, podczas dyskusji, powtórzenia itp.
4. Praca domowa: krótkoterminowa i d.ugoterminowa, kontrolowana na bie
..co.
5. Ocena ze znajomo
.ci podstawowych prawd wiary zdobywana podczas odpowiedzi ustnej lub
pisemnej.
6. Zeszyt: sprawdzany podczas odpowiedzi i wed.ug decyzji nauczyciela. Jeden raz w semestrze
kompleksowa ocena zeszytu.
7. Pilno
.., systematyczno.., postawy, umiej.tno.ci: osi.gni.cia ucznia zapisywane w kartach
obserwacyjnych prowadzonych przez nauczyciela religii.
8. Przygotowanie do poszczególnych katechez.
9. Korzystanie z Pisma
.wi.tego, podr.cznika i innych materia.ów katechetycznych.
10. Zaanga
.owanie w przygotowanie i przeprowadzenie uroczysto.ci szkolnych o charakterze
religijnym, zaanga
.owanie w przygotowanie gazetek szkolnych, udzia. w konkursach religijnych,
wspó.praca ze wspólnot
. parafialn..
11. Ucze
. ma prawo do zg.aszania jednego nieprzygotowania w semestrze.
12. Inne mo
.liwo.ci stwarzaj.ce podstaw. oceniania.
Ilo.. ocen:
W ci.gu jednego semestru nauczyciel wystawia ka.demu uczniowi co najmniej trzy oceny
cz
.stkowe.
Poprawianie:
Promuje si
. systematyczne ocenianie w ci.gu semestrów po..czone z mo.liwo.ci. poprawiania.
W wyj
.tkowych uzasadnionych sytuacjach poprawianie mo.e odbywa. si. bezpo.rednio przed
wystawianiem oceny semestralnej lub ko
.coworocznej.
Je
.eli ucze. chce uzyska. ocen. wy.sz. od proponowanej przez nauczyciela na koniec I semestru
lub roku szkolnego musi napisa
. sprawdzian z ca.o.ci materia.u realizowanego, odpowiednio, w I
semestrze lub ca.ego roku szkolnego. Informuje o tym nauczyciela na pi
.mie w ci.gu 3 dni od
poinformowania go o przewidywanej ocenie.
Sprawdzian ten ma form
. pisemn., trwa od 45 do 90 minut. Odbywa si. w terminie ustalonym
przez katechet
., ale nie pó.niej ni. tydzie. przed terminem wystawienia ocen semestralnych lub
ko
.coworocznych.
Klasyfikacja:
Ucze. mo.e by. niesklasyfikowany z religii, je.eli brak jest podstaw do ustalenia oceny
klasyfikacyjnej z powodu nieobecno
.ci ucznia na zaj.ciach edukacyjnych przekraczaj.cej po.ow.
czasu przeznaczonego na te zaj.cia w szkolnym planie edukacji. Ucze. niesklasyfikowany
z powodu usprawiedliwionej nieobecno
.ci mo.e zdawa. egzamin klasyfikacyjny.
Przy wystawieniu oceny
.ródrocznej i rocznej przyjmuje si. nast.puj.ce zasady: ocena nie b.dzie
mia.a charakteru
.redniej arytmetycznej ocen cz.stkowych; znacz.cy wp.yw maj. przede
wszystkim oceny uzyskane (w semestrze lub w ci
.gu ca.ego roku szkolnego) z prac kontrolnych,
d.u
.szych wypowiedzi, referatów, o ile prezentacja ich przyjmie form. wypowiedzi ustnej oraz
innych form pracy o charakterze samodzielnym.
Oceny cz
.stkowe, .ródroczne i ko.coworoczne wed.ug skali:
– celuj
.cy (6),
– bardzo dobry (5),
– dobry (4),
– dostateczny (3),
– dopuszczaj
.cy (2),
– niedostateczny (1).
Ustalenie wymaga
. programowych w obr.bie poszczególnych poziomów oraz zastosowanie ich
w okre
.lonych ocenach osi.gni.. uczniów
Ocena NIEDOSTATECZNA
Katechizowany:
• Wykazuje ra
..cy brak wiadomo.ci programowych.
• Wykazuje brak jedno
.ci logicznej mi.dzy wiadomo.ciami.
• Prezentuje zupe.ny brak rozumienia uogólnie
. i nieumiej.tno.. wyja.niania zjawisk.
• Przejawia nieumiej
.tno.. stosowania wiedzy.
• Podczas przekazywania informacji pope.nia bardzo liczne b.
.dy.
• Posiada niepoprawny styl wypowiedzi.
• Nie wykazuje si
. znajomo.ci. pacierza.
• Nie posiada zeszytu lub dość
często nie przynosi go na lekcję.
• Lekceważy przedmiot.
• Nieodpowiednio zachowuje się
na lekcji.
• Wyraża lekceważący stosunek do wartości religijnych.
• Opuszcza lekcje religii.
• Inne uwarunkowania indywidualne ucznia wskazuj
.ce na ocenę niedostateczną.
Wymagania konieczne
Uwarunkowania osiągania oceny DOPUSZCZAJĄCEJ
Katechizowany:
• Opanowa. konieczne poj
.cia religijne.
• Posiada lu
.no zestawiony poziom wiadomo.ci programowych.
• Prezentuje ma.o zadawalaj
.cy poziom postaw i umiej.tno.ci.
• Wykazuje brak rozumienia podstawowych uogólnie
..
• Przejawia brak podstawowej umiej
.tno.ci wyja.niania zjawisk.
• Nie potrafi stosowa
. wiedzy, nawet przy pomocy nauczyciela.
• Podczas przekazywania wiadomo
.ci pope.nia liczne b..dy, wykazuje niepoprawny styl
wypowiedzi, posiada trudno
.ci w wys.awianiu.
• Prowadzi zeszyt.
• Posiada problemy ze znajomo
.ci. pacierza.
• Wykazuje poprawny stosunek do religii.
• Inne mo
.liwo.ci indywidualne ucznia wskazuj.ce na ocen. dopuszczaj.c..
Wymagania podstawowe
Uwarunkowania osi.gania oceny DOSTATECZNEJ
Katechizowany:
• Opanowa. .atwe, ca.kowicie niezb
.dne wiadomo.ci, postawy i umiej.tno.ci.
• Prezentuje podstawowe tre
.ci materia.u programowego z religii.
• Wykazuje si
. wiadomo.ciami podstawowymi, po..czonymi zwi.zkami logicznymi.
• Do
.. poprawnie rozumie podstawowe uogólnienia oraz wyja.nia wa.niejsze zjawiska z pomoc.
nauczyciela.
• Potrafi stosowa
. wiadomo.ci dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela.
• W przekazywaniu wiadomo
.ci z religii pope.nia niewielkie i nieliczne b..dy.
• Komunikuje wiedz
. wybiórczo.
• Wykazuje si
. podstawow. znajomo.ci. pacierza.
• W zeszycie ucznia sporadyczne braki notatek, prac domowych.
• Prezentuje przeci
.tn. pilno.., systematyczno.. i zainteresowanie przedmiotem.
• Stara si
. uczestniczy. w .yciu parafii.
• Inne mo
.liwo.ci indywidualne ucznia wskazuj.ce ocen. dostateczn..
Wymagania rozszerzaj
.ce
Uwarunkowania osi.gania oceny DOBREJ
Katechizowany:
• Spe.nia wymagania okre
.lone w zakresie oceny dostatecznej.
• Opanowa. materia. programowy z religii.
• Prezentuje wiadomo
.ci powi.zane zwi.zkami logicznymi.
• Poprawnie rozumie uogólnienia i zwi
.zki mi.dzy nimi oraz wyja.nia zjawiska inspirowane przez
nauczyciela.
• Stosuje wiedz
. w sytuacjach teoretycznych i praktycznych inspirowanych przez nauczyciela.
• Podczas wypowiedzi nie pope.nia ra
..cych b..dów stylistycznych.
• Wykazuje si
. dobr. znajomo.ci. pacierza.
• W zeszycie posiada wszystkie notatki i prace domowe.
• Podczas lekcji posiada okre
.lone pomoce (podr.cznik, zeszyt i inne) i korzysta z nich.
• Systematycznie uczestniczy w zaj
.ciach religii.
• Jest zainteresowany przedmiotem.
• W.
.cza si. w prze.ycia i dynamik. roku liturgicznego.
• Wykazuje si
. dobr. umiej.tno.ci. zastosowania zdobytych wiadomo.ci.
• Postawa ucznia nie budzi w
.tpliwo.ci.
• Stara si
. by. aktywnym podczas lekcji.
• Inne osi
.gni.cia indywidualne ucznia promuj.ce ocen. dobr.. Wymagania dope.niaj.ce
Uwarunkowania osi.gania oceny BARDZO DOBREJ
Katechizowany:
• Spe.nia wymagania okre
.lone w zakresie oceny dobrej.
• Opanowa. pe.ny zakres wiedzy, postaw i umiej
.tno.ci okre.lony poziomem nauczania religii.
• Prezentuje poziom wiadomo
.ci powi.zanych ze sob. w logiczny uk.ad.
• W.a
.ciwie rozumie uogólnienia i zwi.zki mi.dzy nimi oraz wyja.nia zjawiska bez ingerencji
nauczyciela.
• Umiej
.tnie wykorzystuje wiadomo.ci w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela.
• Wykazuje si
. w.a.ciwym stylem wypowiedzi.
• Posiada pe.n
. znajomo.. pacierza.
• Wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe.
• Aktywnie uczestniczy w religii.
• Post
.puje bez .adnych zastrze.e..
• Jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem.
• Ch
.tnie i systematycznie uczestniczy w .yciu parafii.
• Odpowiedzialnie w.
.cza si. w dynamik. i prze.ycia roku liturgicznego.
• Stara si
. by. .wiadkiem wyznawanej wiary.
• Inne mo
.liwo.ci indywidualne ucznia promuj.ce ocen. bardzo dobr..
Wymagania ponadprogramowe
Uwarunkowania osi.gania oceny CELUJ.CEJ
Katechizowany:
• Spe.nia wymagania okre
.lone w zakresie oceny bardzo dobrej.
• Wykazuje si
. wiadomo.ciami wykraczaj.cymi poza program religii w.asnego poziomu edukacji.
• Prezentuje wiadomo
.ci powi.zane ze sob. w systematyczny uk.ad.
• Samodzielnie pos.uguje si
. wiedz. dla celów teoretycznych i praktycznych.
• Wykazuje si
. w.a.ciwym stylem wypowiedzi, swobod. w pos.ugiwaniu si. terminologi.
przedmiotow. i inn..
• Anga
.uje si. w pracach pozalekcyjnych, np. gazetki religijne, monta.e sceniczne, pomoce
katechetyczne itp.
• Uczestniczy w konkursach wiedzy religijnej.
• Twórczo uczestniczy w
.yciu parafii, np. nale.y do organizacji i ruchów katolickich, uczestniczy
w pielgrzymkach itp.
• Jego pilno
.., systematyczno.., zainteresowanie, stosunek do przedmiotu nie budzi .adnych
zastrze
.e..
• Poznane prawdy wiary stosuje w
.yciu.
• Inne osi
.gni.cia indywidualne ucznia promuj.ce ocen. celuj.c..

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego