Szkoła Podstawowa

Idź do spisu treści

Menu główne

Przedmiotowy system oceniania

Dla rodziców > PSO > J.polski

JĘZYK POLSKI  KL. IV – VI
1. Sprawdzaniu i ocenianiu podlegają:
-  wiadomości
- umiejętności
- wkład ucznia we własny rozwój
- umiejętność pracy w grupie
2. Osiągnięcia sprawdzane są w następujący sposób:
- wypracowania
- wypowiedź ustna
- sprawdziany
- dyktanda
- wypracowania klasowe
- praca twórcza
- recytacja
- zeszyt przedmiotowy
- praca w grupie
-praca na lekcji
-zadania domowe
3. O pracach klasowych i sprawdzianach uczeń jest informowany z tygodniowym wyprzedzeniem.
4. Sprawdzone i ocenione prace klasowe i sprawdziany  otrzymuje do podpisu przez rodziców.
5. Ocenę niedostateczną uczeń ma obowiązek poprawić w uzgodnionym z nauczycielem terminie (do 2 tygodni).
6. Niezadowalającą ucznia ocenę z pracy klasowej, sprawdzianu  ma on prawo poprawić w uzgodnionym z nauczycielem terminie (do 2 tygodni).
7. W przypadku niepisania sprawdzianu, pracy klasowej z powodu absencji uczeń ma obowiązek napisać zaległe sprawdziany w uzgodnionym z nauczycielem terminie (do 2 tygodni).
8. Za każdy brak zadania domowego uczeń otrzymuje minus. Uzupełnienie brakującego zadania (na następnej lekcji) nauczyciel zaznacza plusem. Za trzykrotny brak zadania (nieuzupełniony) uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną (wpisana do dziennika i zeszytu przedmiotowego).
9. Aktywny udział w lekcji zaznacza się plusem. Za pięć plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą.

Kryteria oceny dłuższej wypowiedzi pisemnej (opowiadanie, streszczenie, opis, list, sprawozdanie, charakterystyka)

1. Treść:    0-3 pkt
- praca na temat  0-1 pkt
- ujęcie i rozwinięcie tematu    0-2 pkt
2.   Forma: 0-1 pkt
-przestrzeganie przyjętej formy
3. Kompozycja: 0-1
-  zachowanie właściwych proporcji (wstęp, rozwinięcie, zakończenie)i spójności tekstu
3. Język i styl:    0-2 pkt
-poprawność gramatyczna  (dopuszczalne 3 błędy):  0-1pkt
- poprawność stylistyczna (dopuszczalne 2 błędy):  0-1 pkt
4. Poprawność ortograficzna:  0-2 pkt
- 0-1 błąd  ortograficzny:    2 pkt
- 2-3 błędy ortograficzne:    1 pkt
- powyżej 3 błędów:             0 pkt
5. Poprawność interpunkcyjna: 0-1pkt
- 0-4 błędy – 1 pkt
-powyżej 4 błędów – 0pkt

6. Estetyka pracy:     0-2 pkt
- czytelny i estetyczny zapis: 1 pkt
-stosowanie akapitów, marginesu:  1 pkt

Za napisanie pracy nie na temat bez względu na jej wartość uczeń nie może uzyskać punktów.


bardzo dobry    12 -11 pkt
dobry:                 10 -9  pkt
dostateczny       8 -7 pkt
dopuszczający  6 -5 pkt
niedostateczny  4- 0 pkt     

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który uzyskał maksymalną liczbę punktów i jego praca jest twórcza, nieszablonowa.     
Kryteria oceny krótkiej wypowiedzi pisemnej
     
-treść zgodna z poleceniem                     0-1 pkt
- przestrzeganie formy                             0-1 pkt
- przestrzeganie poprawności językowej i stylistycznej (dopuszczalny 1 błąd)   0-1 pkt
- poprawna ortografia                               0-1 pkt
- poprawna interpunkcja  (dopuszczalny 1 błąd)       0-1 pkt
- estetyczny, przejrzysty zapis                  0-1 pkt

bardzo dobry      6 pkt
dobry                   5 pkt
dostateczny       4 pkt
dopuszczający  3 pkt
niedostateczny  2-0pkt
Dostosowując wymagania do indywidualnych potrzeb ucznia, nauczyciel może zastosować opisowe kryteria oceniania wypowiedzi pisemnej.

Kryteria oceny sprawdzianów

1. Sprawdziany przeprowadzane są po omówieniu określonej partii materiału, np. jednego działu lub po zrealizowaniu materiału w semestrze czy roku. Uczniowie znają zakres materiału przewidzianego do kontroli.
2. Uczniowie nieobecni na sprawdzianie piszą go na pierwszej lekcji po przyjściu do szkoły, a uczniowie po dłuższej nieobecności– w ciągu 2 tygodni, w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
3. Spisywanie (ściąganie) na sprawdzianie jest jednoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. 4.Sprawdziany ocenia się według systemu punktowego.
bdb -  100-91 % pkt
db -     90-76% pkt
dost -  75-51 % pkt
dop  -   50-31 % pkt
ndst - 30 i mniej % pkt.Kryteria oceny kartkówek:

1. Kartkówki sprawdzają wiedzę i umiejętności ucznia z trzech ostatnich tematów lekcji lub służą ocenie pracy domowej.
2. Trwają 10 – 15  minut,  nie  muszą być zapowiadane.
3. Sprawdzane w ciągu 1 tygodnia i  oceniane według systemu punktowego jak sprawdziany.

Kryteria oceny dyktanda:

1. Dyktanda  przeprowadza się po wprowadzeniu i utrwaleniu określonych zasad ortograficznych i interpunkcyjnych  lub po podaniu wyrazów z trudnościami ortograficznymi   (3 dyktanda w semestrze).
2. Sprawdzanie, ocena i poprawianie oceny jak wyżej (sprawdziany)
3.   Dyktanda ocenia się następująco:
  bardzo dobry– dopuszczalny 1 błąd
  dobry– 2 błędy
  dostateczny– 3 błędy
  dopuszczający– 4 – 5 błędów
  niedostateczny– 6 i więcej błędów
   
Kryteria oceny recytacji  (1 raz w semestrze):

   
      1. Zgodność z tekstem
2. Pamięciowe opanowanie tekstu
3. Płynność recytacji ( bez poprawek, czekania na podpowiedź)
4. Przestrzeganie znaków interpunkcyjnych
5. Interpretacja tekstu (dostosowanie tempa recytacji i barwy głosu do treści oraz nastroju
wybranego fragmentu)
6.  Właściwy dobór tekstu
7.  Mimika, brak gestów
8. Nawiązanie kontaktu wzrokowego z publicznością
 
1. warunek– dopuszczający
       1.i 2.  – dostateczny
       1. -  3.– dobry
       1. -4.– bardzo dobry
       1.– 8. celujący

 Kryteria oceny wypowiedzi ustnej:


1. Wypowiedzi ustne–  udział i przygotowanie ucznia do zajęć oraz spójna odpowiedź na
  pytania nauczyciela.
 2.  W wypowiedzi ustnej ocenie podlega:
  - znajomość zagadnienia
  - samodzielność wypowiedzi
  - kultura języka
  - precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu
3.W ocenie wypowiedzi  ustnej nie stosuje się systemu punktowego.
 


Kryteria oceny umiejętności pracy w grupie:


 1. Ocenianiu podlegają:
 - stopień zaangażowania w pracę zespołu
 - pomoc w podejmowaniu decyzji
 - zabieranie głosu
 - podejmowanie różnych ról w grupie
 - umiejętność słuchania innych
 - szanowanie poglądów innych
 - odpowiedzialność za wykonanie zadania
 2. Praca w grupie oceniana jest na podstawie kart pracy jeden raz w semestrze.

Kryteria oceniania pracy twórczej:
1.Prace twórcze oceniane są uznaniowo.
2. Ocenie podlega:
- realizacja tematu
- pomysł
- estetyka
- wkład pracy

Kryteria oceny pracy domowej:


Praca domowa  kontrolowana jest na bieżąco.
Brak pracy domowej zaznaczany jest minusem. Na następnej lekcji uczeń ma obowiązek poprawy zadania domowego, co oznacza się plusem. Za 3 minusy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

Kryteria oceny zeszytu przedmiotowego:

b. dobry            -  zeszyt prowadzony starannie
                          -  pełne notatki, poprawny zapis (brak błędów przy
                             przepisywaniu z tablicy)
                          -  duża estetyka
dobry                 -  zeszyt staranny
                          - pełne notatki
                          - nieliczne błędy
dostateczny       - zeszyt w miarę staranny
                          - niewielkie braki w notatkach
                          - dość liczne błędy przy przepisywaniu z tablicy
dopuszczający  - zeszyt prowadzony niestarannie
                          - brak notatek
                          - bardzo duża liczba błędów
niedostateczny  - brak zeszytu

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego