Szkoła Podstawowa

Idź do spisu treści

Menu główne

Procedury zwalniania uczniów z zajęć

Prawo szkolne > Procedury obowiązujące w szkole

Procedury zwalniania uczniów z zajęć

I  Zasady zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych:

             1. przewidziane z mocy prawa;
             2. na prośbę rodziców;
             3. z innych powodów


I I   Dopuszczalne formy zwolnienia ucznia z zajęć lekcyjnych:

1. Na  osobistą prośbę rodzica/opiekuna osobiście odbierającego dziecko ze szkoły.  
2.  Na wniosek nauczyciela – opiekuna uczniów biorących udział w konkursach wewnątrzszkolnych lub zewnętrznych, zawodach sportowych i innych imprezach zorganizowanych w szkole lub poza nią jeżeli rodzice wyrażą zgodę.
3. Na wniosek pielęgniarki szkolnej w przypadku złego samopoczucia ucznia lub nieszczęśliwego wypadku, celem zapewnienia mu opieki przed przybyciem rodzica lub opiekuna.
4. Na wniosek dyrektora, wicedyrektora, pedagoga szkolnego lub psychologa szkolnego.III   Osoby uprawnione do zwolnienia ucznia z zajęć lekcyjnych:
              
1. Rodzic sprawujący opiekę lub opiekun prawny dziecka
2. Wychowawca
3. Nauczyciel przedmiotu, prowadzący zajęcia obowiązkowe lub dodatkowe
4. Dyrektor szkoły
5. Wicedyrektor szkoły
6. Pedagog szkolny
7. Psycholog szkolnyZasady zwalniania uczniów z zajęć szkolnych  na prośbę rodzica:

1. Uczeń może zostać zwolniony z zajęć szkolnych  tylko w sytuacji osobistego odebrania dziecka ze szkoły przez rodzica lub  przez osobę upoważnioną przez rodzica odpowiednim  zapisem w uczniowskim zeszycie korespondencji (  pisemne upoważnienie powinno zawierać dane  personalne i nr dowodu osobistego osoby upoważnionej ).


          Zasady zwalniania uczniów na ich prośbę z powodu złego  samopoczucia:

1.   każda informacja od ucznia o złym samopoczuciu zobowiązuje nauczyciela  do udzielenia mu pomocy;
2.  zwolnienie ucznia z zajęć z powodu złego samopoczucia powinno być  połączone z :
- zapewnieniem uczniowi pomocy medycznej;
- powiadomieniem dyrektora szkoły( wicedyrektora ) lub pedagoga o zdarzeniu;
- powiadomieniem rodziców ucznia o złym samopoczuciu dziecka
i skonsultowaniem z nimi wszystkich  podjętych działań;
3.  nauczyciel przekazuje chore dziecko pod opiekę pielęgniarki szkolnej, która
    decyduje czy uczeń może zostać w szkole;
4. w przypadku stwierdzenia przez pielęgniarkę, iż złe samopoczucie jest
    uzasadnione dolegliwością, telefonicznie powiadamia ona rodziców lub              
    czyni to wychowawca klasy  prosząc o przybycie do szkoły;
5. do czasu przybycia rodziców uczeń pozostaje pod opieką pielęgniarki
    szkolnej lub innej osoby dorosłej ;

6. w sytuacji, gdy pielęgniarka jest nieobecna w szkole dyrektor może:
- poczekać, aż rodzice przyjdą do szkoły;
- przekazać opiekę  nad  uczniem  osobie  uprawnionej do   opieki ( do czasu przybycia rodzica ) ;
- wezwać pogotowie ratunkowe, jeśli w jego ocenie niezbędna jest natychmiastowa pomoc lekarza i powiadomić rodziców, gdy lekarz zdecyduje o przewiezieniu ucznia do szpitala;
- uczeń chory  nie może być zwolniony ze szkoły, jeśli nie zgłosi się po niego rodzic lub inna osoba upoważniona.

Inne sytuacje dotyczące zwolnienia ucznia z zajęć :
  1.    Jeżeli uczeń jest nieobecny na zajęciach z przyczyn wynikających                           
z działalności na rzecz szkoły nie wpisuje się mu nieobecności (wpis – konkurs, zawody). Do przyczyn takiej nieobecności należą :
a) przygotowywanie się do akademii lub innych uroczystości szkolnych za zgodą nauczyciela
b) udział w uroczystościach szkolnych, konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych itp.
c) wykonywanie prac na rzecz szkoły lub środowiska.          
2.    Nauczyciel zwalnia ucznia u nauczyciela przedmiotu  - w formie ustnej,                       w przypadku zwolnienia kilku uczniów -   przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim  informacji  z  nazwiskami uczniów zwalnianych oraz powodem i czasem zwolnienia . Zwolnienia dokonuje nauczyciel angażujący ucznia po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielami uczącymi w danym dniu.


Zasady zwalniania uczniów z zajęć szkolnych określone przepisami prawa:
Podstawa  prawna :
        - Rozporządzenie MEN z dn.10 czerwca 2015r.
   Dyrektor może zwolnić ucznia z zajęć na podstawie odpowiednich zapisów  w statucie szkoły oraz rozporządzenia MEN w sprawie warunków  i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.  Zwolnienia te dotyczą:

•  zajęć z WF  i  zajęć komputerowych na prośbę rodziców przy jednoczesnym okazaniu opinii lekarza;

a)
Uczeń posiadający zwolnienie lekarskie z zajęć wychowania fizycznego na okres dłuższy niż 30 dni, może na wniosek rodzica, złożony jednorazowo u dyrektora, opuścić teren szkoły w przypadku, gdy są to dla niego ostatnie zajęcia w danym dniu lub przyjść do szkoły bezpośrednio po zajęciach wychowania fizycznego dla danej klasy (grupy), jeśli są to pierwsze zajęcia w danym dniu.
Rodzice we wniosku skierowanym do dyrektora szkoły zobowiązują się do przejęcia pełnej odpowiedzialności za swoje dziecko w czasie drogi do i ze szkoły oraz w czasie trwania zajęć, z których ma być zwolnione.  
b)
Uczeń posiadający zwolnienie lekarskie z zajęć wychowania fizycznego
na okres dłuższy niż 30 dni przebywa podczas tych zajęć, jeśli nie są to jego pierwsze lub ostatnie zajęcia w danym dniu, pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego.

c)
W przypadku braku wniosku rodziców lub w innych, nie omówionych
w treści procedury przypadkach – uczeń podczas zajęć wychowania fizycznego przebywa pod opieką nauczyciela prowadzącego te zajęcia.


• nauki drugiego języka obcego nowożytnego, gdy rodzice złożyli odpowiedni wniosek oraz opinię lub orzeczenie poradni (w przypadku wady słuchu lub głębokiej dysleksji);
• religii, gdy rodzice nie wyrażą woli, na udział dziecka  w tych zajęciach
•  wdż, w przypadku, gdy rodzice nie wyrażają zgody na uczestnictwo dziecka w zajęciach, a fakt ten potwierdzony jest oświadczeniem rodziców  złożonym u dyrektora szkoły lub potwierdzony podpisem w dzienniku wychowawcy.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego