Szkoła Podstawowa

Idź do spisu treści

Menu główne

Procedury wydawania opinii o uczniu

Prawo szkolne > Procedury obowiązujące w szkole

PROCEDURY WYDAWANIA OPINII O UCZNIU

Obowiązujące w Szkole Podstawowej w Malczycach od 15września 2015r.
Podstawa prawna

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad    
   udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych   
   przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. Nr 11, poz. 114).

2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst  
   jednolity Dz. U. z 2002r. Nr11 poz.109 z późn. zm.).


Postanowienia ogólne


1. Opinia o uczniu w Szkole Podstawowej w  Malczycach  może być  opracowana  przez    
   wychowawcę, nauczyciela, pedagoga lub psychologa szkolnego.

2. Opinię przygotowuje się na pisemny wniosek złożony do dyrektora szkoły przez :

  a) rodziców  ( jeżeli nie są pozbawieni władzy rodzicielskiej ) / prawnych opiekunów ucznia   
      z podaniem uzasadnienia potrzeby, celowości jej wykorzystania )

  b) poradnię  psychologiczno-pedagogiczną lub inną poradnię specjalistyczną

  c) sąd lub zawodowych kuratorów sądowych
 
d) inne instytucje wspomagające dziecko i rodzinę ( GOPS, policja, PCPR, itp.)


3. Opinię przygotowuje się w terminie 7 dni od wpłynięcia do sekretariatu szkoły pisemnego  
   wniosku  o jej sporządzenie.

4. Opinia zostaje przygotowana w dwóch egzemplarzach z podpisem osoby    
   sporządzającej opinię i dyrektora szkoły. Opinia opatrzona jest pieczęcią szkoły.

5. Rodzic potwierdza pobranie opinii własnoręcznym podpisem na kopii dokumentu. 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego