Szkoła Podstawowa

Idź do spisu treści

Menu główne

Procedury usprawiedliwiania uczniów

Prawo szkolne > Procedury obowiązujące w szkole

XII. PROCEDURY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI  UCZNIÓW ORAZ  EGZEKWOWANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO :
Podstawa prawna:
USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami.


1. Wychowawca ustala z rodzicami sposób usprawiedliwiania nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych ( w formie pisemnej z czytelnym podpisem rodzica - w zeszycie korespondencji).
2. Rodzice usprawiedliwiają nieobecność ucznia w ciągu 2 tygodni od jego powrotu do szkoły.
3. Wychowawca na bieżąco podlicza frekwencję i do 15 dnia każdego miesiąca wypełnia tabelę dotyczącą obecności uczniów w poprzednim miesiącu.
4. Również do 15 dnia każdego miesiąca wychowawca przekazuje dyrektorowi wykaz uczniów, którzy maja dużą liczbę nieusprawiedliwionych nieobecności.
5. O przewidywanej, dłuższej niż tydzień, nieobecności ucznia ( np. pobyt w sanatorium lub szpitalu, przewlekła choroba), rodzice są zobowiązani powiadomić wychowawcę wcześniej, a nie po powrocie dziecka do szkoły.
6. Jeżeli nieobecność nie zostanie usprawiedliwiona w wyznaczonym terminie ( patrz pkt. 2) wychowawca natychmiast powiadamia o tym fakcie rodziców lub opiekunów ucznia po czym odnotowuje nieobecność nieusprawiedliwioną.
7. Informacja o absencji ucznia jest przekazywana telefonicznie, listownie lub poprzez wywiad środowiskowy. Rodzice mogą być również wezwani do szkoły w celu wyjaśnienia nieobecności dziecka.
8. Wszyscy nauczyciele mają obowiązek odnotować nieobecność ucznia na prowadzonej przez siebie lekcji.
9. Każdy nauczyciel kontroluje nieobecności uczniów i w przypadku często powtarzającej się absencji ucznia na swoim przedmiocie odnotowuje to w dzienniku na stronie z uwagami i zgłasza ten fakt wychowawcy.
10. W sytuacji opuszczenia przez ucznia 60 godzin zajęć lekcyjnych, wychowawca obowiązany jest wysłać informację o tym do rodziców lub opiekunów ucznia.
11. W przypadku braku współpracy rodzica ( opiekuna) z wychowawcą ( rodzic nie uczestniczy w zebraniach i konsultacjach, nie wyraża chęci na spotkania indywidualne), rodzic otrzymuje przesłane listem poleconym upomnienie dyrektora szkoły zawierające stwierdzenie, że dziecko nie realizuje obowiązku szkolnego, wezwanie do posyłania dziecka do szkoły z wyznaczeniem terminu oraz  
    informację, że niespełnienie tego obowiązku jest zagrożone postępowaniem

12. W sytuacji, gdy uczeń w dalszym ciągu nie realizuje obowiązku szkolnego, dyrektor szkoły kieruje wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej do organu egzekucyjnego, jakim jest właściwa gmina. Środkiem egzekucji administracyjnej obowiązku szkolnego jest grzywna, która może być nakładana kilkakrotnie, jednakże grzywny nie mogą przekroczyć łącznie sumy 10 000 zł (art. 121 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji- zmiana opublikowana w Dz. U. z 1996 r. nr 146, poz. 680).

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego