Szkoła Podstawowa

Idź do spisu treści

Menu główne

Mały Samorząd Uczniowski

Z życia szkoły

MAŁY SAMORZĄD
UCZNIOWSKI KLAS
I-III
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MALCZYCACH


Opiekun: Anna Winiowska


MAŁY SAMORZĄD UCZNIOWSKI SKŁAD
PRZEWODNICZĄCA:

Dzimira Julia
Tomalik Kesja

CZŁONKOWIE:
Bielik Julia
Byczko Maciej
Daros Anna
Szuba Maciej
Wzorek Zuzanna


 

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI „MAŁEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO”

CEL GŁÓWNY     
• Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I-II
CELE SZCZEGÓŁOWE
• Reprezentowanie ogółu uczniów klas I-II Szkoły Podstawowej w Malczycach.
• Uczenie samorządności i aktywności na forum szkoły i poza nią.
• Uczenie demokratycznych form współżycia.
• Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych.
• Uczenie się odpowiedzialności moralnej, rozumienia odrębności przekonań, tolerancji.
• Kształtowanie modelu ucznia aktywnego, odpowiedzialnego, umiejętnie współpracującego w zespole.
• Realizowanie zadań związanych z edukacją patriotyczną, regionalną, zawodową i ekologiczną.
FORMY REALIZACJI PROGRAMU
• Pomoc w organizacji apeli i uroczystości szkolnych.
• Prowadzenie współpracy z gazetką szkolną.
• Bieżące uaktualnianie tablicy informacyjnej.
• Organizowanie akcji charytatywnych np.: „Góra Grosza”.
• Pomoc w organizacji zbiórki karmy dla zwierząt.
• Aktywne uczestnictwo w akcjach ogólnopolskich, jak również organizowanych przez szkołę i środowisko lokalne.
• Pomoc w organizacji konkursów dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej.

ZADANIA OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
• Opiekun „ Małego Samorządu Uczniowskiego” czuwa nad całokształtem prac samorządu.
• Pośredniczy między uczniami a Dyrektorem i innymi nauczycielami.
• Doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską.
• Zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach.
UWAGI O REALIZACJI PROGRAMU
Mały Samorząd Uczniowski jest organizacją powołaną przez uczniów, dla uczniów i złożoną z uczniów. Reprezentuje całą społeczność uczniowską z klas I-III i każdego ucznia indywidualnie. Współpracuje z dyrekcją, nauczycielami, administracją szkolną, rodzicami, kołami zainteresowań, świetlicą szkolną oraz środowiskiem lokalnym. Współdecyduje również o życiu i pracy szkoły. Spotkania Małego Samorządu Uczniowskiego odbywać się będą według potrzeb.
 

MAŁY SAMORZĄD UCZNIOWSKI PODCZAS SPRZEDAŻY

ŚWIĄTECZNYCH  KARTEK DOBROCZYNNYCH W

GRUDNIU 2015R.

ZEBRAŁ KWOTĘ 161,10 ZŁ.

PIENIĄDZE PRZEKAZANE ZOSTAŁY

STOWARZYSZENU SURSUM CORDA.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego