Szkoła Podstawowa

Idź do spisu treści

Menu główne

kryteria szczegółowe dla klas IV-V

Dla rodziców > PSO > przyroda
Podstawowe wymagania i kryteria oceniania z przyrody i geografii

1. Uczeń na zajęcia z przyrody jest zobowiązany przynieść podręcznik, zeszyt  
w kratkę ( 32 kart.).  Powinny być obłożone okładką i podpisane !


Zeszyty należy prowadzić starannie.

2. W czasie semestru uczeń ma prawo 2 razy zgłosić nieprzygotowanie do zajęć (brak wiedzy, zeszytu, podręcznika) -na początku lekcji.
3. Uczeń przygotowany do zajęć powinien przeczytać w domu dany temat i umieć go opowiedzieć (pomocne są pytania pod każdym tematem)
4. Pozytywna aktywność na lekcji jest nagradzana plusami-za 3 „+” ocena bardzo dobra,
Jeśli uczeń nie chce pracować na lekcji ( i nie reaguje na upomnienia)otrzymuje „-”.


Za trzy minusy jest ocena niedostateczna.

5. Ocena wiadomości z poprzednich dwóch lekcji może mieć postać kartkówki ,która jest zapowiedziana.
6. Uczeń może otrzymać także ocenę z mapy. Za pięć prawidłowo wskazanych obiektów geograficznych uczeń dostaje ocenę bdb(5), za cztery ocenę db(4). itd.
7. Sprawdziany są obowiązkowe, dlatego uczeń nieobecny na sprawdzianie powinien go napisać w ciągu 2 tygodni (po powrocie do szkoły)
8. Uczniowie są poinformowani o terminie sprawdzianu  co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, a zagadnienia są  wcześniej omawiane i podane do nauczenia.
9. Każdą negatywną czy nie zadawalającą  ocenę uczeń może poprawić ( do 2 tygodni od  jej otrzymania).
10. Na ocenę semestralną   składają się oceny za : pracę na lekcji (np.karty pracy),aktywność, zadania dodatkowe,oceny z kartkówek, za odpowiedź np. przy mapie, a przede wszystkim wyniki sprawdzianów.
11.  Ocenę celującą może otrzymać każdy, kto oprócz bardzo dobrych wyników ze sprawdzianów , wykonuje zadania dodatkowe (projekty,prezentacje,doświadczenia itp.), m.in.uczestniczy w zajęciach koła przyrodniczego, a także uzyskuje najwyższe noty w konkursach przyrodniczych.
12. Każdy uczeń powinien dbać o swoje miejsce pracy i po zakończeniu zajęć pozostawić je w porządku.


Ewa Ekiert


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego