Szkoła Podstawowa

Idź do spisu treści

Menu główne

Kryteria oceniania

Dla rodziców > PSO > Matematyka

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI
DLA KLAS IV-VI


I GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PSO
1. Ocenianie w matematyce powinno wskazywać, jakie wiadomości i umiejętności są   
   najważniejsze dla uczniów w procesie uczenia się i nauczania, i być na to nakierowane   
   (uczniowie wiedzą czego będą się uczyć).
2. Zadania stosowane w procesie oceniania powinny nakłaniać uczniów do stosowania
   zdobytej wiedzy w różnych aspektach, a uczeń poprzez uświadomienie sobie co umie, a
   czego jeszcze nie, powinien stać się czynnym uczestnikiem procesu oceniania.
3. Przy ocenianiu osiągnięć ucznia powinno się stworzyć okazję do zaprezentowania przez
    niego wiedzy i umiejętności w różny sposób.
4. Jasne i precyzyjne określenie zasad oceniania poszczególnych form aktywności oraz
   ustalania oceny semestralnej i rocznej (uczniowie wiedzą co i kiedy będzie podlegać
   ocenie, jakie są zasady oceniania oraz znają kryteria ocen).
5. Informacje zdobyte w procesie oceniania powinny umożliwiać jak największą pewność
   wnioskowania o wiedzy i umiejętnościach ucznia.

II OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE
Na lekcjach matematyki rozpoznaje się i ocenia osiągnięcia ucznia w zakresie:
1. Jego matematycznych wiadomości z danego semestru bądź roku
   a) znajomość i rozumienie pojęć
   b) stosowanie poznanych algorytmów działań.
2. Jego umiejętności
   a) analizowanie i interpretowanie danych
   b) stosowanie poznanych pojęć w sytuacjach typowych i nietypowych
   c) porównywanie, uogólnianie i wnioskowanie.
3. Posługiwanie się językiem matematycznym.
4. Aktywności matematycznej na lekcjach i w pracy pozalekcyjnej
   a) systematyczne i samodzielne odrabianie prac domowych
   b) udział w  kołach, konkursach, itp.

I ZASADY OGÓLNE
1.  Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
2. Prace klasowe, sprawdziany, odpowiedzi ustne, prace domowe oraz inne formy    
   sprawdzania wiedzy i umiejętności są obowiązkowe.
3. Prace klasowe są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem.
4. Krótkie sprawdziany i kartkówki, będące formą bieżącej kontroli wiadomości z ostatnich 2-  
  3 lekcji, zadania domowego lub bieżącej lekcji  nie muszą być zapowiadane.
5. Uczeń nieobecny na pracy klasowej musi ją napisać w terminie wyznaczonym przez   
   nauczyciela.
6. Każdą pracę klasową, napisaną na ocenę niesatysfakcjonującą ucznia, można poprawić.
7. Ocena otrzymana z poprawy jest wpisywana do dziennika obok wcześniej otrzymanej  
   oceny.
8. Każda praca klasowa jest oceniana punktowo.
9. Suma uzyskanych punktów jest przeliczana na ocenę według skali:
    0% - 30% – niedostateczny  
    powyżej 30% - 50% - dopuszczający
    powyżej 50% - 75% - dostateczny
    powyżej 75% - 90% - dobry
    powyżej 90% - 100% - bardzo dobry
10. Brak zadania domowego można poprawić na następnej lekcji.
11. Za trzy niepoprawione (nieuzupełnione) zadania domowe uczeń otrzymuje ocenę
    niedostateczną.
12. Ocena semestralna jest ustalana na podstawie następującego wzoru:
               
      (suma ocen z prac klasowych∙0,6) + (suma ocen ze sprawdzianów∙0,3) + (suma innych ocen∙0,1)
W=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      (liczba ocen z prac klasowych∙0,6) + (liczba ocen ze sprawdzianów∙0,3) + (suma innych ocen∙0,1)

Pod pojęciem inne oceny należy rozumieć oceny z kartkówek, odpowiedzi ustnych, zadań domowych, aktywności.Jeżeli W
Ocena semestralna

1,61 ≤ W ≤ 2,6
dopuszczająca

2,61 ≤ W ≤ 3,6
dostateczna

3,61 ≤ W ≤ 4,6
dobra

4,61 ≤ W ≤ 5,6
bardzo dobra

W ≥ 5,61


II FORMY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA
1. prace klasowe
2. sprawdziany
3. kartkówki
4. testy
5. odpowiedzi ustne
6. prace domowe – podlegają sprawdzeniu, ale nie zawsze ocenie
7. zeszyt przedmiotowy – minimum raz w semestrze, ale nie zawsze podlega ocenie
8. aktywność na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych

III WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
• Posiadł wiedzę i umiejętności obejmujące pełny zakres programu nauczania matematyki w danej klasie;
• Uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych;
• Potrafi stosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;
• Biegle posługuje się zdobytymi umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
• Opanował materiał programowy z matematyki w danej klasie;
• Jest aktywny na lekcji;
• Systematycznie odrabia prace domowe;
• Sprawnie rachuje;
• Samodzielnie rozwiązuje zadania.
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
• Poprawnie stosuje wiadomości zdobyte na lekcji;
• Rozwiązuje samodzielnie typowe zadania tekstowe;
• Systematycznie odrabia zadania domowe.
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
• Opanował wiadomości i umiejętności w stopniu zadawalającym;
• Wykazuje się znajomością podstawowych pojęć i algorytmów;
• Wykonuje proste obliczenia.
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
• Ma  braki w opanowaniu materiału programowego, ale te braki nie przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia koniecznej wiedzy z matematyki w ciągu dalszej nauki;
• Samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wykonuje ćwiczenia i zadania o niewielkim
     stopniu trudności.
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
• Nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, a braki te nie pozwalają na dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu;
• Nie wykazuje zainteresowania na lekcji;
• Nie odrabia zadań domowych;
• Nie wykazuje chęci osiągnięcia podstawowej wiedzy na zajęciach wyrównawczych;
• Nie jest w stanie nawet z pomocą nauczyciela wykonać najprostszych ćwiczeń i zadań.
celująca 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego