Szkoła Podstawowa

Idź do spisu treści

Menu główne

Kodeks szkolny

Prawo szkolne > Dokumenty szkolne

ROZDZIAŁ XV
Podstawowe  prawa i  obowiązki członka społeczności szkolnej


§ 139.  Członek społeczności szkolnej
1. Członkiem społeczności szkoły staje się każdy, kto został przyjęty do szkoły w określony przez zasady  przyjmowania sposób.
2. Wraz z zakończeniem nauki lub pracy w szkole traci się członkostwo społeczności szkolnej.

§ 140. Żadne prawa obowiązujące w szkole nie mogą być sprzeczne z międzynarodowymi prawami człowieka i  dziecka.  
 
§ 141. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu na różnice rasy, płci, religii, poglądów  politycznych  czy  innych  przekonań,  narodowości,  pochodzenia  społecznego,  majątku,  urodzenia  lub  jakiekolwiek inne.

§ 142.Traktowanie członków.
1. Nikt nie może być poddawany okrutnemu, nieludzkiemu, upokarzającemu traktowaniu lub karaniu.
2.  Żaden członek społeczności szkoły nie może podlegać arbitralnej i bezprawnej ingerencji w sferę jego życia prywatnego.
3. Szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni lub poniżanie członka społeczności szkoły ze względu  na różnice narodowości, rasy, wyznania jest zakazane i karane.
4. Nikogo nie wolno zmuszać do uczestniczenia lub nieuczestniczenia w czynnościach, obrzędach religijnych lub  nauce religii.

§ 143. 1. Każdy uczeń  ma prawo do:
1) opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych;
2) maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w szkole;
3) indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami;
4) pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych;
5) zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny;
6) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z zasadami WSO;
7) życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności szkolnej;
8)  reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie ze swoimi  możliwościami i umiejętnościami;
9)  realizacji autorskiego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę klasy;
10)  indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach;
11) korzystania z bazy szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad określonych przez Dyrektora Szkoły;
12)  wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową;
13) zwracania się do dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;
14) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw innych;
15) wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności odrabiania pracy domowej;
16)  do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki  po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego stanowiącego wniosek o takie zwolnienie;
17) być wybieranym i brać udział w wyborach do Samorządu.

§ 144.1. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki , drugiego języka ma prawo do zwolnienia z zajęć z tego przedmiotu po spełnieniu warunków:
1) lekcje wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej, drugi język z których uczeń ma być zwolniony umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu;
2) rodzice ucznia wystąpią z podaniem do Dyrektora Szkoły, w którym wyraźnie zaznaczą, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach.
2. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki , zajęć z języka obcego ma obowiązek  uczęszczać na lekcje tego przedmiotu, jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi.
3. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej, drugiego języka  po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły.
§ 145.  Podstawowym obowiązkiem ucznia jest pogłębianie swojej wiedzy poprzez systematyczną naukę.

§ 146.  Każdy uczeń Szkoły Podstawowej w Malczycach ma obowiązek:
1) przestrzegania postanowień zawartych w statucie;
2)  godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią;
3)  systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach;
4)  bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom dyrektora szkoły, wicedyrektora, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu szkoły lub klasy;
5)  przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym  
    a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom,
    b) szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,
    c)  przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności.
6) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd;
7) przychodzenia do szkoły przynajmniej na 10 minut przed rozpoczęciem swojej pierwszej lekcji w danym dniu;
8)  punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia;
9) usprawiedliwiania nieobecności według zasad określonych w § 174;
10)  uczęszczania na zajęcia w estetycznym stroju; strój galowy obowiązuje uczniów podczas uroczystości szkolnych, egzaminów, egzaminów próbnych;
11)  uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, udział traktowany jest na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych;
12) dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym w szatni szkolnej;
13)  stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości;
14) dbać o zdrowie o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów;
15) pomagać kolegom w nauce , a szczególnie tym , którzy mają trudności powstałe z przyczyn od nich niezależnych;
16) przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru oraz indywidualnie dobranej fryzury.


§ 147. Uczniom nie wolno:

1. Wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu.
2. Wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć.
3. Spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych.
4. Rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody   zainteresowanych,
5. Posiadać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych. W sytuacjach nagłych informacje przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu szkoły.
6. Zapraszać  obcych osób do szkoły.

§ 148. 1 .Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne zgromadzone w Szkole.  
2. W przypadku ich zniszczenia każdy ponosi koszty materialne naprawy.
3. Uczeń i jego rodzice odpowiadają materialnie za świadomie wyrządzone przez ucznia szkody.

§ 149. Wszyscy uczniowie naszej Szkoły mają obowiązek troszczyć się o honor Szkoły i kultywować jej tradycje.

§ 150. Zasady zwalniania uczniów i usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych w Szkole Podstawowej w Malczycach  regulują odrębne procedury szkolne.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego