Szkoła Podstawowa

Idź do spisu treści

Menu główne

Klasy IV-VI

Dla rodziców > PSO > j.angielski

SP Malczyce     Rok szkolny 2013/2014

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
JĘZYK ANGIELSKI


I. Oceny

1. Ocenianiu podlegać będą:
a. testy – sprawdziany obejmujące materiał z jednego rozdziału w podręczniku. Testy te są obowiązkowe, jednogodzinne i zapowiadane dwa tygodnie lub tydzień wcześniej;
b. sprawdziany z bieżącego materiału (kartkówki) obejmujące materiał z trzech ostatnich tematów, nie muszą być zapowiedziane;
c. Odpowiedzi ustne w formie indywidualnej odpowiedzi wybranych uczniów, ocenianej oceną cząstkową z przedmiotu, lub też w formie pytań skierowanych do całej klasy. W drugim przypadku uczniowie na lekcji otrzymują pytania oceniane na plusy i minusy. Jeśli uczeń udzieli poprawną odpowiedź otrzymuje plus, jeśli odpowiedź jest niepoprawna lub uczeń nie udzieli odpowiedzi otrzymuje minus. Po pięciu zadanych pytaniach wystawiane są oceny w następujący sposób: za zdobycie pięciu plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, za cztery plusy ocenę dobrą, za trzy plusy ocenę dostateczną, za dwa plusy ocenę dopuszczającą, za jeden plus lub zero plusów ocenę niedostateczną.
d. cztery umiejętności językowe (mówienie, pisanie, rozumienie ze słuchu i czytanie ze   zrozumieniem
e. prace domowe – w zeszycie ćwiczeń, w zeszycie przedmiotowym lub innej formie; Ewentualny brak zadania uczeń powinien zgłosić po sprawdzeniu obecności. W takim wypadku otrzymuje (-). Za 3 minusy otrzymuje ocenę niedostateczną.
f. prace dodatkowe – projekty, referaty i inne.
2. Uczniowie mogą otrzymać plusy i minusy za pracę na lekcji.

3. Testy są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać testu z całą klasą, to ma obowiązek zaliczenia go w terminie uzgodnionym z nauczycielem przedmiotu, jednak nie dłuższym niż dwa tygodnie od momentu powrotu do szkoły.
4. Uczeń ma prawo poprawić test. Taka poprawa może odbyć się w terminie jednego-do dwóch tygodni  od momentu otrzymania wyników prac. Nie uwzględnia się poprawiania testów po upłynięciu wyznaczonego terminu.
5. Bieżące sprawdziany obejmują treść trzech ostatnich lekcji. Nie muszą one być zapowiedziane.
6. Uczeń ma prawo do dwukrotnego zgłaszania nieprzygotowania w semestrze. Za każde kolejne otrzyma (-) z aktywności. Uzyskanie  3 minusów będzie równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej (1).  Nieprzygotowanie zgłasza się nauczycielowi przedmiotu na początku zajęć, po sprawdzeniu obecności uczniów. Nie dotyczy to testów.
7. Uczeń ma obowiązek noszenia zeszytu przedmiotowego oraz podręcznika i zeszytu ćwiczeń. Ich brak będzie traktowany jako nieprzygotowanie do zajęć.
8. Zeszyt przedmiotowy należy systematycznie prowadzić, a braki uzupełniać na bieżąco.

III. Szczegółowe kryteria oceniania:

OCENA DOPUSZCZAJĄCA:
• niewielka samodzielność
• odtwórcza wiedza
• skuteczne próby opanowania materiału
• wiedza i umiejętności  na poziomie minimalnym, umożliwiającym dalsze przyswajanie materiału
• uczeń zna i stosuje kilka słów poznanych w danym dziale
• uczeń krótko pisze na dany temat, popełniając liczne błędy językowe
• zna odmianę czasownika „być” i „mieć”, zna liczebniki
• częściowo poprawnie uzupełnia zdania daną konstrukcją
• częściowo poprawnie udziela odpowiedzi na zadane pytania
• sporadycznie poprawnie stosuje czasy w wypowiedzi
• uczeń wykonuje projekty, praca jest w większości odtwórcza, zawierająca liczne błędy, które jednak nie zakłócają komunikacji

OCENA DOSTATECZNA:
• wolne tempo wypowiedzi
•  proste zdania
• właściwa reakcja językowa na prostą wypowiedź rozmówcy  
• poprawne mówienie  z uwzględnieniem zasad właściwej wymowy, zapewniających zrozumienie wypowiedzi
• dopuszczalne błędy językowe, które nie zakłócają rozumienia
• uczeń zna i stosuje połowę słów poznanych w danym dziale
• uczeń krótko pisze na dany temat, popełniając kilka błędów językowych
• w większości poprawnie stosuje formy czasownika „być’ i „mieć”
• w większości poprawnie uzupełnia zdania daną konstrukcją
• w większości poprawnie udziela odpowiedzi na zadane pytania
• częściowo poprawnie stosuje czasy w wypowiedzi
• uczeń wykonuje projekty w oparciu o proste zdania, praca zawiera sporo błędów językowych, widoczny jest większy stopień samodzielności, słownictwo ograniczone

OCENA DOBRA:
• logiczna konstrukcja wypowiedzi
• niezbyt urozmaicone konstrukcje do wyrażania opinii
• błędy językowe, które nie zakłócają komunikacji;
• poprawna wymowa  i intonacja
• wypowiedź w pełni zrozumiała
• poprawny wybór formy i stylu wypowiedzi
• uczeń zna i stosuje większość słów poznanych w danym dziale
• uczeń w miarę dokładnie pisze na dany temat, popełniając pojedyncze błędy językowe
• w większości poprawnie stosuje formy czasownika „być’ i „mieć” we wszystkich rodzajach zdań
• zasadniczo  poprawnie uzupełnia zdania daną konstrukcją gramatyczną i w większości poprawnie stosuje ją  wypowiedzi
• w większości poprawnie udziela odpowiedzi pełnym zdaniem na zadane pytania
• w większości poprawnie stosuje czasy w wypowiedzi
• uczeń wykonuje projekty. Praca ciekawa, ale nie wyczerpująca tematu  i możliwości leksykalnych. Zdania proste, ale  w większości poprawne. Pojedyncze błędy językowe.

OCENA BARDZO DOBRA:
• wypowiedź ciekawa, płynna, bogata w treść i słownictwo
• poprawna wymowa  i intonacja, zbliżona  do wypowiedzi rodzimych użytkowników języka
• sporadyczne błędy językowe, które nie zakłócają komunikacji
• wypowiedź w całości zrozumiała
• bezbłędny wybór formy i stylu wypowiedzi
• uczeń zna i stosuje wszystkie słowa poznane w danym dziale
• uczeń dokładnie pisze na dany temat, popełniając pojedyncze błędy językowe
• prawidłowo stosuje formy czasownika „być’ i „mieć” we wszystkich rodzajach zdań
• poprawnie uzupełnia zdania daną konstrukcją gramatyczna i stosuje ją  wypowiedzi
• poprawnie udziela odpowiedzi pełnym zdaniem na zadane pytania oraz poprawnie zadaje pytania na dany temat
• swobodnie i poprawnie stosuje czasy w wypowiedzi
• uczeń wykonuje projekty w sposób bardzo interesujący, praca wykonana z dużą starannością. Wyczerpany temat i wykorzystane możliwości leksykalne. Użyte w pełni poprawne konstrukcje gramatyczne.

OCENA NIEDOSTATECZNA:
Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą, czyli nie potrafi wykonać:
- zadań o elementarnym stopniu trudności
- wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalszą naukę.
Szczegółowe kryteria oceniania dla oceny niedostatecznej:
wypowiedź ustna – całkowicie niepoprawna konstrukcja wypowiedzi, uboga treść i słownictwo, brak opanowania podstawowej leksyki, nieprawidłowe użycie struktur składniowych, rażące błędy językowe, uniemożliwiające porozumiewanie się, brak płynności wypowiedzi, niepoprawna wymowa i intonacja;
wypowiedź pisemna – wypowiedź nie zawiera elementów określonych w poleceniu, znaczne odstępstwa od tematu lub praca nie na temat, niezgodna z założoną formą, wypowiedź niespójna, nie na temat, uboga treść i słownictwo, częste powtórzenia, rażące błędy gramatyczne  i leksykalne, uniemożliwiające zrozumienie treści, liczne błędy ortograficzne i interpunkcyjne.

OCENA CELUJĄCA:
Ocena celująca podlega oddzielnym kryteriom - otrzymuje ją uczeń, który:
a)  posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia
b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy lub
c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

IV. Oceny śródroczne i końcowe

1. Oceny śródroczne i końcowe uwzględniają oceny cząstkowe wystawione uczniom za wiedzę i umiejętności z form aktywności obowiązujących w danym semestrze.
2. Przy wystawianiu oceny na zakończenie semestru lub roku szkolnego bierze się pod  uwagę ich wagę. Ocena ta nie są średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. O ocenie śródrocznej i końcowej decyduje hierarchia ważności ocen oraz terminowe wywiązywanie się uczniów z wykonywania wymaganych prac w semestrze. Największą wagę mają stopnie z prac pisemnych – testów. Przy ustalaniu oceny semestralnej lub rocznej nauczyciel uwzględnia także systematyczność pracy,  możliwości intelektualne ucznia oraz wysiłki podejmowane w celu komunikowania się w języku angielskim.  
3. Ocena na pierwszy semestr jest brana pod uwagę przy wystawianiu oceny końcowej. 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego