Szkoła Podstawowa

Idź do spisu treści

Menu główne

klasa VI

Dla rodziców > PSO > J.polski

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie VI

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykazuje się wiedzą i umiejętnościami znacznie wykraczającymi poza obowiązujący program nauczania:
• samodzielnie, w sposób twórczy rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania;
• wykazuje się szeroką znajomością różnych tekstów kultury;
• wypowiada się bezbłędnie, wykazując się dojrzałością myślenia;
• rozwiązując problemy, wykorzystuje swoją wiedzę z różnych dziedzin;
• uzasadnia własną interpretację tekstu;
• osiąga sukcesy w konkursach na szczeblu powiatowym i wyższym.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania dla klasy szóstej.
• swobodnie analizuje przeczytany tekst;
• dostrzega ukryty sens utworu;
• wyodrębnia środki  stylistyczne
• rozumie terminy w zakresie wiedzy o epice i liryce i poprawnie się nimi posługuje
• samodzielnie wnioskuje, myśli logicznie
• wyraża własny stosunek do wypowiedzi innych;
• samodzielnie sporządza notatki z lekcji
• poprawnie redaguje charakterystykę postaci, określa motywację czynów  bohaterów, ocenia  ich postępowanie
• redaguje poprawne sprawozdania, podejmuje próbę recenzji filmu, spektaklu teatralnego
• redaguje list do postaci literackiej, wykazując się bardzo dobrą znajomością utworu
• opowiadania wzbogaca dialogami, elementami  opisów, charakterystyki
• pisze prace poprawne pod względem ortograficznym, interpunkcyjnym i stylistycznym;
• w tworzeniu własnych tekstów wykorzystuje wiedzę o języku;
• z łatwością wyszukuje potrzebne informacje, biegle posługując się słownikami, encyklopediami i innymi źródłami informacji
• rozróżnia wszystkie części mowy
• klasyfikuje zaimki, stosuje poprawnie ich formy, rozumie ich rolę w zdaniu
• biegle stopniuje przymiotniki, poprawnie pisze „nie” z przymiotnikami w różnych stopniach;
• rozpoznaje różne typy liczebników, uzasadnia ich użycie
• rozpoznaje orzeczenie imienne, omawia jego budowę
• rozróżnia części zdania, przedstawiając związki między nimi na wykresie
• dokonuje klasyfikacji zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie i rysuje ich wykresy;
• podejmuje rolę lidera grupy;
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową oraz wybrane elementy przewidziane programem nauczania w  klasie szóstej.
• czyta poprawnie, stosuje zasady poprawnej intonacji i akcentowania;
• wypowiada się, popełniając jedynie nieliczne błędy językowe;
• dobrze zna treść omawianych tekstów, odtwórczo przedstawia losy bohaterów, omawia elementy świata przedstawionego;
• wyodrębnia podstawowe elementy utworu poetyckiego, wskazuje poznane środki poetyckie;
• popiera swoją wypowiedź cytatami;
• płynnie, z poprawną artykulacją oraz dykcją i intonacją recytuje dłuższy utwór poetycki lub fragment prozy;
• podejmuje próby redagowania listu literackiego, charakterystyki postaci, sprawozdania ze spektaklu teatralnego, filmu oraz opowiadania twórczego z dialogiem, elementami opisu;
• redaguje  pracę stylistyczną charakteryzującą się spójną kompozycją;
• układa plan ramowy i szczegółowy;
• chętnie zabiera głos na każdy temat;
• ma bogaty zasób słownictwa;
• trafnie argumentuje własne zdanie;
• posługuje się słownikiem wyrazów bliskoznacznych i słownikiem języka polskiego;
• wymienia rodzaje zaimków;
• poprawnie stopniuje przymiotniki;
• podaje przykłady różnych typów liczebników;
• zna sposoby wyrażania orzeczenia i podmiotu;
• układa zdania złożone współrzędnie
• wyjaśnia pisownię podanego wyrazu
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się, opanował wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej:
• poziom techniki głośnego i cichego czytania pozwala na zrozumienie tekstu;
• zna przewidziane programem gatunki literackie;
• wskazuje elementy świata przedstawionego w utworze;
• porządkuje wydarzenia w układzie chronologicznym;
• buduje logiczną, spójną wypowiedź kilkuzdaniową;
• próbuje argumentować własny punkt widzenia;
• zna cechy form wypowiedzi przewidzianych programem: opowiadanie z dialogiem, streszczenie, opis, sprawozdanie, charakterystykę postaci, list oficjalny i list prywatny, zaproszenie, ogłoszenie
• potrafi omówić budowę wiersza;
• uczestniczy w dyskusji;
• przy pomocy nauczyciela poprawia popełnione błędy;
• wskazuje w tekście czasowniki w formie osobowej i nieosobowej;
• określa formę fleksyjną czasownika rozpoznaje w zdaniu zaimki, przysłówki, liczebniki i przymiotniki
• wskazuje różnicę między zdaniem a równoważnikiem zdania
• nazywa w zdaniu części zdania
• rozpoznaje zdanie bezpodmiotowe.
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności pozwalają na samodzielne lub przy pomocy nauczyciela wykonanie zadań o niewielkim stopniu trudności:
• technika czytania pozwala na zrozumienie czytanego tekstu o niewysokim stopniu trudności;
• wypowiada się w sposób komunikatywny
• wartości pracy pisemnej nie przekreślają błędy językowe, stylistyczne, ortograficzne i logiczne
• rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne;
• rozpoznaje części mowy;
• odróżnia zdania pojedyncze od złożonych;
• zestawia wyrazy podstawowe i pochodne;
• tworzy wyrazy pochodne
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nawet z pomocą nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia o elementarnym stopniu trudności, braki  w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego