Szkoła Podstawowa

Idź do spisu treści

Menu główne

klasa V

Dla rodziców > PSO > J.polski

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie V

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania:
• samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania;
• proponuje rozwiązania, które są oryginalne i wykraczają poza materiał programowy;
•  osiąga sukcesy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach polonistycznych;
• posiada ponadprogramowe umiejętności w zakresie kształcenia literackiego, kulturalnego i wiedzy o języku;
•  jest aktywny;
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności programowe w pełnym zakresie:
• czyta płynnie, wyraziście i w pełni rozumie treść czytanych tekstów;
• wykazuje się bardzo dobrą znajomością treści lektur;
• analizuje, ocenia postępowanie bohaterów literackich;
• zwraca uwagę na problematykę moralną w poznanych lekturach;
• dokonuje analizy utworu lirycznego;
• identyfikuje opowiadanie, powieść, baśń, legendę, mit, wiersz;
• wypowiedzi ustne i pisemne ucznia są całkowicie poprawne pod względem stylistyczno- językowym, ortograficznym, interpunkcyjnym, logicznym i merytorycznym;
•  posiada bogaty zasób słownictwa i umiejętnie się nim posługuje;
• bezbłędnie układa plan odtwórczy lektury, kompozycyjny własnej wypowiedzi;
• sprawnie posługuje się poznanymi formami wypowiedzi pisemnej (opowiadanie odtwórcze i twórcze, opis postaci z elementami charakterystyki, opis przedmiotu,  sprawozdanie, list, dialog, ogłoszenie, zaproszenie, przepis, streszczenie, notatka);
•  sprawnie posługuje się słownikiem ortograficznym, wyrazów bliskoznacznych, języka
 polskiego i wyrazów obcych;
•  rozróżnia formę osobową i nieosobową czasownika, czasowniki dokonane i niedokonane;
•  odmienia czasownik w trybie oznajmującym, rozkazującym i przypuszczającym;
• zna i stosuje w praktyce zasady pisowni „ nie” i cząstki „by” z czasownikami;
•  poprawnie odmienia rzeczowniki i przymiotniki przez przypadki, oddziela temat od  końcówki;
• stopniuje przymiotniki i przysłówki;
• określa rolę przyimków, zaimków i spójników w zdaniu;
• stosuje  poprawne formy liczebników;
• klasyfikuje rodzaje wypowiedzeń, podaje ich przykłady;
•  wskazuje i  poprawnie nazywa główne części zdania;
• rozróżnia samogłoski i spółgłoski;
•  zna zasady akcentowania wyrazów w języku polskim;
• - zna i najczęściej stosuje w praktyce zasady pisowni wyrazów z „ż”, „rz”, „ó”, „u”, „ch”,   
•   „h”, „ą”, „ę”, „om”, „on”, „em”, „en” .


Ocenę dobrą otrzymuje uczeń , który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową oraz wybrane elementy zawarte w programie nauczania klasy IV.
• czyta poprawnie, w miarę płynnie, z właściwą intonacją;
•  rozumie czytany samodzielnie tekst;
• wykazuje się dobrą znajomością treści lektur;
• rozumie dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów, wyrażeń;
•  wyraża swój stosunek do czytanego utworu, postaci;
• potrafi wymienić elementy świata przedstawionego utworu, omówić akcję;
• w utworach poetyckich wskazuje epitet, porównanie, wyraz dźwiękonaśladowczy,   przenośnię;
• sporządza plan ramowy i szczegółowy utworu;
- wypowiedzi ustne i pisemne ucznia mogą zawierać nieliczne błędy stylistyczno-językowe,  logiczne i ortograficzne;
• zazwyczaj samodzielnie dokonuje poprawy własnych błędów;
•  posiada bogaty zasób słów, posługuje się nim;
• tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach: opowiadanie, opowiadanie z  dialogiem, list, sprawozdanie, opis postaci, opis przedmiotu, ogłoszenie, zaproszenie, przepis, streszczenie);
•  próbuje wypowiadać się w formach trudniejszych niż określone podstawą programową (opis  postaci z elementami charakterystyki, opowiadanie twórcze z dialogiem);
•  poprawnie określa formę gramatyczną czasownika i rzeczownika;
• tworzy czasowniki dokonane od niedokonanych;
• posługuje się formami trybów czasownika ;
• poprawnie odmienia przez przypadki rzeczowniki i przymiotniki, oddzielając temat od    końcówki;
• wskazuje w zdaniu poznane części mowy, zdania;
•  przekształca zdanie w równoważnik zdania i odwrotnie;
• przedstawia na wykresie związki wyrazowe w zdaniu;
• przekształca zdanie pojedyncze w złożone i odwrotnie;
• układa zdanie złożone współrzędnie i podrzędnie;
•  określa cechy głoski;
• zazwyczaj jest aktywny podczas zajęć.
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności zawarte   podstawie programowej dla klasy V, umożliwiające postępy w dalszej nauce:
• czyta poprawnie, w miarę płynnie, częściowo rozumie treść samodzielnie przeczytanego utworu;
• orientuje się w treści omawianych na zajęciach lektur;
• wymienia elementy świata przedstawionego;
• odróżnia zdarzenia, postacie fantastyczne od realistycznych;
• w utworach lirycznych wskazuje epitety, porównania, przenośnie;
• posiada wystarczający zasób słownictwa;
• w wypowiedziach ustnych i pisemnych na ogół przestrzega poprawności w zakresie budowy zdań, ortografii, właściwego użycia poznanego słownictwa;
•  w miarę samodzielnie redaguje opowiadanie odtwórcze z dialogiem, opis postaci i   przedmiotu, list, sprawozdanie, zaproszenie;
• rozróżnia czasowniki dokonane i niedokonane;
• odmienia czasowniki we wszystkich trybach (proste przykłady);
•  odmienia przez przypadki rzeczownik i przymiotnik o prostej odmianie;
• określa formy rzeczowników, przymiotników i czasowników;
•  rozróżnia zdanie i równoważnik zdania;
• rozpoznaje podmiot i orzeczenie;
• z podanych zdań pojedynczych tworzy zdanie złożone;
•  odróżnia samogłoski od spółgłosek;
•  dzieli wyrazy na głoski, sylaby;
• czasami bywa aktywny na lekcji.
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności:
• częściowo rozumie czytany samodzielnie tekst;
• wypowiada się w miarę poprawnie pod względem językowym i rzeczowym;
• w wypowiedziach pisemnych popełnia dużo błędów stylistyczno-językowych, ortograficznych, logicznych, mimo dużego wysiłku, jaki włożył w ich napisanie;
• korzysta ze słownika ortograficznego,;
• zna podstawowe reguły ortograficzne, nie zawsze stosuje je w praktyce;
• rozróżnia części mowy;
• wskazuje podmiot i orzeczenie;
• odmienia rzeczownik i przymiotnik przez przypadki;
• odmienia czasownik przez osoby, liczby, czasy;
• odróżnia zdanie od równoważnika zdania;
•  rozróżnia zdanie pojedyncze i złożone.
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości i nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia o elementarnym stopniu trudności.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego