Szkoła Podstawowa

Idź do spisu treści

Menu główne

klasa IV

Dla rodziców > PSO > J.polski

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie IV

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania:
• samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania;
• jest twórczy i oryginalny w rozwiązywaniu zadań;
• bezbłędnie wypowiada się w formie ustnej i pisemnej;
• osiąga sukcesy w konkursach polonistycznych w szkole i poza szkołą;
• wykazuje się rozszerzonymi umiejętnościami z zakresu kształcenia językowego oraz nauki o języku przewidywanymi w programie nauczania w klasie IV.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności programowe w pełnym zakresie:
• płynnie czyta nowy tekst;
• w pełni rozumie przeczytany tekst;
• wykazuje się bardzo dobrą znajomością lektur;
• analizuje utwór poetycki, wskazuje w nim epitety, porównania, ożywienia, wersy, rymy, osobę mówiącą w wierszu;
• poprawnie wypowiada się w formie ustnej i pisemnej;
• posługuje się bogatym zasobem słownictwa;
• sprawnie tworzy poznane formy wypowiedzi (opowiadanie, opis przedmiotu i postaci, list, przepis, ogłoszenie, zaproszenie, kartka pocztowa);
• samodzielnie sporządza plan tekstu;
• dba o układ graficzny pracy pisemnej;
•  posługuje się słownikiem ortograficznym;
• rozróżnia poznane części mowy;
• odmienia rzeczowniki przez przypadki;
• rozróżnia osobową i nieosobową formę czasownika;
• poprawnie stosuje formy czasu liczby, osoby i rodzaju;
• wskazuje w zdaniu podmiot i orzeczenie;
•  układa zdanie pojedyncze i złożone;
• odróżnia głoskę od litery, spółgłoskę od samogłoski;
• stosuje poznane zasady pisowni
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń , który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową oraz wybrane elementy zawarte w programie nauczania klasy IV.
• czyta poprawnie;
• rozumie czytany tekst;
• wykazuje się dobrą znajomością lektur;
• próbuje oceniać zachowanie bohaterów oraz formułować wnioski wynikające z tekstów literackich;
• wskazuje w wierszu epitet, porównanie, rymy, wersy, strofy;
• wypowiedzi ustne i pisemne zawierają jedynie nieliczne błędy językowo- stylistyczne, ortograficzne,  interpunkcyjne i logiczne;
• zna programowe zasady ortograficzne;
• posługuje się poznanymi formami wypowiedzi;
• sporządza plan ramowy;
• posługuje się słownikiem ortograficznym;
• rozróżnia poznane części mowy;
• poprawnie odmienia czasowniki i rzeczowniki;
• wskazuje podmiot i orzeczenie;
• rozróżnia zdanie pojedyncze i złożone;
• rozróżnia głoskę, literę, samogłoskę i spółgłoskę
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności zawarte   podstawie programowej dla klasy IV, umożliwiające postępy w dalszej nauce:
• poprawnie czyta tekst wcześniej przygotowany;
• rozumie treść tekstu na poziomie dosłownym;
• wymienia elementy świata przedstawionego;
• odróżnia postacie realistyczne od fantastycznych;
• wskazuje epitety, porównania, wersy, strofy, rymy;
• wypowiada się ustnie na zadany temat, pytanie, na ogół przestrzegając zasad poprawności językowej;
•  w wypowiedziach pisemnych na ogół przestrzega norm poprawnościowych w zakresie budowy zdania, zasad pisowni;
• rozróżnia rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki i przysłówki;
• odmienia rzeczownik przez przypadki;
• odmienia czasownik przez osoby, liczby, czasy i rodzaje;
• rozróżnia głoski i litery
• dzieli wyrazy na sylaby
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności:
• technika czytania umożliwia zrozumienie nietrudnych tekstów;
• mimo błędów językowych, stylistycznych, logicznych i ortograficznych wypowiedź jest komunikatywna;
• rozróżnia części mowy przy pomocy nauczyciela;
• odmienia czasowniki przez osoby, liczby, czasy i rodzaje
• wskazuje podmiot i orzeczenie;
• wyróżnia głoski, litery i sylaby;
• zna podstawowe zasady pisowni.
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości i nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia o elementarnym stopniu trudności.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego