Szkoła Podstawowa

Idź do spisu treści

Menu główne

klasa 3

Dla rodziców > PSO > Nauczanie początkowe

EDUKACJA
Ocena opisowa uwzględnia 4 poziomy umiejętności:


D – poziom wysoki: uczeń doskonale opanował wiadomości i umiejętności programowe, samodzielnie poszerza wiedzę, rokuje uzyskiwanie bardzo dobrych wyników w dalszej edukacji;
C – poziom średni: uczeń bardzo dobrze opanował wiadomości i umiejętności programowe, rokuje uzyskiwanie bardzo dobrych i dobrych wyników w dalszej edukacji;
B – poziom zadowalający: uczeń opanował w dobrym stopniu wiadomości i umiejętności programowe, rokuje osiąganie sukcesów w dalszej edukacji, ale wymaga systematycznego doskonalenia i utrwalania wiadomości;
A – poziom niski: uczeń opanował podstawowe wiadomości i umiejętności programowe, osiągnął kompetencje niezbędne do dalszej edukacji, ale będzie wymagał indywidualnego wsparcia w niektórych funkcjach.

EDUKACJA POLONISTYCZNA
D.
Uczeń:
– dynamicznie, barwnie wypowiada swoje myśli w formie rozbudowanej wypowiedzi  na   podane tematy;
– czyta płynnie i wyraziście wszystkie teksty,  doskonale rozumie czytany treść;
– sprawnie wyszukuje informacje w tekstach i innych źródłach;
– zawsze chętnie uczestniczy w rozmowach, wyciąga  wnioski i prezentuje własne zdanie;
– zawsze dba o bogactwo języka i kulturę wypowiedzi;
– samodzielnie tworzy i bezbłędnie zapisuje formy użytkowe: życzenia, zaproszenia,  zawiadomienia, listy, notatki do kroniki;
– zawsze samodzielnie i bezbłędnie redaguje oraz zapisuje opisy i krótkie opowiadania;
– pisze czytelnie i estetycznie;
– zawsze przestrzega poprawności gramatycznej, stylistycznej, ortograficznej i interpunkcyjnej;
– bezbłędnie przepisuje, pisze z pamięci i ze słuchu;
– zawsze samodzielnie realizuje pisemne zadania domowe.
C.
- wypowiada się swobodnie na różne tematy w uporządkowanej formie wielozdaniowej;
– czyta płynnie teksty, rozumie czytaną treść
– potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w różnych źródłach;
– dba o wzbogacanie słownictwa;
–– pisze czytelnie i estetycznie;
– zwykle samodzielnie tworzy formy użytkowe: życzenia, zaproszenia, zawiadomienia, listy, notatki do kroniki, stara się bezbłędnie je zapisywać;
– zwykle poprawnie redaguje wypowiedzi wielozdaniowe na podane tematy i stara się je bezbłędnie zapisywać /opisy i krótkie opowiadania/;
– w pracach pisemnych przestrzega zasad gramatyki, ortografii, interpunkcji;
– w przepisywaniu, pisaniu z pamięci i ze słuchu sporadycznie popełnia błędy;
-  zwykle samodzielnie realizuje pisemne zadania domowe;
B.
– czyta płynnie wszystkie opracowane teksty oraz niektóre nowe teksty;
– zazwyczaj rozumie czytaną treść;
– radzi sobie z wyszukiwaniem potrzebnych informacji we wskazanych źródłach;
– stara się systematycznie bogacić słownictwo;
– radzi sobie z wyszukiwaniem w tekstach wskazanych fragmentów, poprawnie określa czas i miejsce akcji, wskazuje bohaterów;
– pod kierunkiem nauczyciela tworzy i zapisuje poprawne formy użytkowe: życzenia, zaproszenia, zawiadomienia, listy, notatki do kroniki;
– stara się pisać czytelnie i estetycznie;
– dąży do zachowania poprawności gramatycznej, ortograficznej i interpunkcyjnej;
– stara się samodzielnie i poprawnie zapisywać redagowane zespołowo opisy i krótkie opowiadania;
– zwykle bezbłędnie przepisuje teksty, ale popełnia błędy w pisaniu z pamięci i ze słuchu;
– czasami wymaga nieznacznej pomocy przy realizacji pisemnych zadań domowych.
A.
– wypowiada w formie kilkuzdaniowej na znane i bliskie tematy;
– czyta płynnie krótkie, wyćwiczone wcześniej teksty literackie;
– nie zawsze rozumie w całości czytany tekst;
– nie zawsze chętnie uczestniczy w rozmowach, zadaje proste pytania, odpowiada na nie prostymi zdaniami;
– na podstawie podanego słownictwa i z  pomocą tworzy i zapisuje formy użytkowe: życzenia, zaproszenia, zawiadomienia, listy, notatki do kroniki;
– uczestniczy w zespołowym redagowaniu opisów i krótkich opowiadań, stara się je poprawnie zapisywać;
– pisze sprawnie, ale nie zawsze dba o czytelność i estetykę pisma;
– stara się przestrzegać zasad pisowni, ale popełnia błędy w tekstach pisanych z pamięci i ze słuchu, a czasem także w przepisywanych;
– często potrzebuje wsparcia przy realizacji pisemnych zadań domowych.

EDUKACJA MATEMATYCZNA
D.
Uczeń:
– biegle liczy, bezbłędnie zapisuje, odczytuje i porównuje liczby w zakresie 1000;
– sprawnie dodaje i odejmuje w pamięci w zakresie 100;
– bezbłędnie podaje z pamięci iloczyny w obrębie tabliczki mnożenia;
– oblicza bezbłędnie działania z niewiadomą w postaci okienka;
– samodzielnie rozwiązuje i układa zadania tekstowe do podanych sytuacji, ilustracji i działań, nawet o podwyższonym stopniu trudności, łącznie z zadaniami na porównywanie różnicowe;
– zna i bezbłędnie stosuje w obliczeniach i sytuacjach codziennych poznane jednostki miar;
– sprawnie wykonuje obliczenia pieniężne, kalendarzowe i zegarowe, odczytuje temperaturę;
– zna i właściwie stosuje znaki rzymskie od I do XII;
– zawsze bezbłędnie wymienia kolejne dni tygodnia i miesiące, bezbłędnie zapisuje daty różnymi sposobami;
– sprawnie dokonuje mierzenia odcinków, bezbłędnie rysuje odcinki o podanej długości;
– sprawnie oblicza obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów.
C.
– sprawnie liczy, zapisuje, odczytuje i porównuje liczby w zakresie 1000;
– z reguły poprawnie zapisuje formuły działań matematycznych;
– dodaje i odejmuje w pamięci w zakresie 100;
– podaje z pamięci większość iloczynów w obrębie tabliczki mnożenia;
– sprawnie oblicza działania z niewiadomą w postaci okienka;
– samodzielnie i zwykle bezbłędnie rozwiązuje i układa zadania tekstowe do podanych sytuacji, ilustracji i działań /w tym na porównanie różnicowe/;
– zna i poprawnie stosuje w obliczeniach i sytuacjach codziennych poznane jednostki miar;
– wykonuje poprawnie obliczenia pieniężne, kalendarzowe, zegarowe, odczytuje temperaturę;
– zna i umie poprawnie zastosować znaki rzymskie od I do XII;
-  zwykle bezbłędnie wymienia kolejne dni tygodnia i miesiące, zazwyczaj bezbłędnie zapisuje daty kilkoma sposobami;
– dokonuje mierzenia odcinków, zwykle bezbłędnie rysuje odcinki o podanej długości;
– rozpoznaje i nazywa podstawowe figury geometryczne;
– stara się obliczać obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów.
B.
– liczy, zapisuje, odczytuje i porównuje liczby w zakresie 1000 z niewielkimi pomyłkami;
– poprawnie zapisuje formuły działań matematycznych, choć czasem popełnia  błędy;
– dodaje i odejmuje w pamięci w zakresie 50, a z zastosowaniem liczmanów w zakresie 100;
– podaje z pamięci niektóre iloczyny w obrębie tabliczki mnożenia;
– radzi sobie z obliczaniem działań z niewiadomą w postaci okienka;
– czasami samodzielnie i poprawnie rozwiązuje i układa proste zadania tekstowe do podanych sytuacji, ilustracji i działań, również na porównywanie różnicowe;
– zna i często poprawnie stosuje w obliczeniach i sytuacjach codziennych poznane jednostki miar;
– wykonuje poprawnie proste obliczenia pieniężne, kalendarzowe, zegarowe, odczytuje temperaturę, ale czasem popełnia błędy;
– zna i stara się zastosować w znanych sytuacjach znaki rzymskie od I do XII;
– wymienia prawidłowo kolejne dni tygodnia i miesiące, zazwyczaj bezbłędnie zapisuje daty wybranymi sposobami;
– zazwyczaj poprawnie mierzy i rysuje odcinki o podanej długości;
– w typowych sytuacjach oblicza obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów.
A.
– radzi sobie z liczeniem w przód i w tył od danej liczby w zakresie 1000 z pomocą nauczyciela;
– zapisuje cyframi, odczytuje i porównuje liczby w zakresie 1000, ale czasem popełnia błędy;
– dodaje i odejmuje w pamięci w zakresie 50, a z zastosowaniem liczmanów w zakresie100;
– podaje z pamięci łatwe iloczyny w obrębie tabliczki mnożenia;
– samodzielnie rozwiązuje i układa typowe i proste zadania tekstowe, a z  pomocą rozwiązuje zadania na porównywanie różnicowe;
– zna i zazwyczaj stara się stosować w prostych obliczeniach i sytuacjach codziennych poznane jednostki miar;
– radzi sobie z prostymi obliczeniami pieniężnymi, kalendarzowymi, zegarowymi, odczytuje temperaturę, ale dość często popełnia błędy;
– zna i umie zastosować tylko w wybranych sytuacjach znaki rzymskie od I do XII;
– wymienia prawidłowo kolejne dni tygodnia, myli kolejność miesięcy w roku, zapisuje poprawnie daty tylko wybranym sposobem;
– próbuje samodzielnie mierzyć  i rysować odcinki, ale zadania wykonuje nie zawsze precyzyjnie;
– oblicza obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów tylko w znanych i typowych sytuacjach.

EDUKACJA PRZYRODNICZA
D.
Uczeń:
– zawsze samodzielnie prowadzi obserwacje i proste doświadczenia przyrodnicze, umie wyciągać wnioski z dokonanych spostrzeżeń;
– biegle rozpoznaje typowe krajobrazy Polski;
– szczegółowo opisuje życie roślin i zwierząt w wybranych ekosystemach i regionach;
– rzeczowo objaśnia zależności zjawisk przyrody od pór roku;
– rozumie znaczenie racjonalnego żywienia i profilaktyki zdrowotnej, dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych;
– wymienia liczne przykłady szkodliwych dla przyrody działań człowieka;
– zawsze chętnie podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku;
C.
– zwykle samodzielnie prowadzi obserwacje i proste doświadczenia przyrodnicze, wyciąga wnioski z dokonanych spostrzeżeń;
– rozpoznaje i trafnie nazywa typowe krajobrazy Polski;
– często dokładnie opisuje życie roślin i zwierząt w wybranych ekosystemach i regionach;
– z reguły samodzielnie objaśnia zależności zjawisk przyrody od pór roku;
– poprawnie wymienia poznane sposoby przystosowania zwierząt do pór roku;
– z reguły określa znaczenie racjonalnego żywienia i profilaktyki zdrowotnej dla dobrego funkcjonowania organizmu, dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych;
– wymienia liczne przykłady szkodliwych dla przyrody działań człowieka;
– zwykle chętnie podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku;
B.
– prowadzi obserwacje i wykonuje w zespole proste doświadczenia przyrodnicze, stara się wyciągać wnioski z dokonanych spostrzeżeń;
– rozpoznaje i zwykle poprawnie nazywa typowe krajobrazy Polski;
– umie opisać życie wybranych roślin i zwierząt w poznanych ekosystemach i regionach;
– objaśnia niektóre zależności zjawisk przyrody od pór roku;
– wie, że racjonalne żywienie i profilaktyka zdrowotna jest konieczna dla dobrego funkcjonowania organizmu, stara się zawsze dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych;
– wymienia przykłady szkodliwych dla przyrody działań człowieka;
– podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku;
A.
– pod kierunkiem nauczyciela prowadzi wskazane obserwacje, wykonuje w zespole proste doświadczenia przyrodnicze, ale wymaga wsparcia przy formułowaniu wniosków z dokonanych spostrzeżeń;
– zwykle nazywa typowe krajobrazy Polski, ale nie zawsze umie samodzielnie wymienić ich cechy;
– z nieznaczną pomocą umie opisać życie wybranych roślin i zwierząt w poznanych ekosystemach i regionach Polski;
– podaje przykłady zależności zjawisk przyrody od pór roku;
– wie, że racjonalne żywienie i profilaktyka zdrowotna jest konieczna dla dobrego funkcjonowania organizmu;
– zwykle stara się dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych;
– wymienia przykłady szkodliwych dla przyrody działań człowieka;
– podejmuje wspólne działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku;

EDUKACJA PLASTYCZNA
D.
Uczeń:
– zawsze chętnie podejmuje działalność twórczą;
– stosuje zawsze bogate i różnorodne środki wyrazu,  trafnie dobiera materiały i techniki plastyczne;
– zawsze twórczo i estetycznie ilustruje sceny realne i fantastyczne;
– bierze udział w konkursach plastycznych szkolnych i zewnętrznych;
– bezbłędnie rozpoznaje i nazywa poznane dzieła polskich i europejskich sztuk plastycznych, filmu i fotografii, architektury, rzemiosła i sztuki ludowej.
C.
– zwykle chętnie podejmuje działalność twórczą;
– często stosuje różnorodne środki wyrazu, zwykle trafnie dobiera materiały i techniki plastyczne;
– z reguły twórczo i estetycznie ilustruje sceny realne i fantastyczne;
– chętnie uczestniczy w konkursach plastycznych szkolnych i zewnętrznych;
– zazwyczaj bezbłędnie rozpoznaje i nazywa większość poznanych dzieł polskich i europejskich sztuk plastycznych.
B.
– chętnie podejmuje działalność twórczą, ale stosuje tylko niektóre środki wyrazu;
– radzi sobie z trafnym doborem materiałów, i technik plastycznych;
– czasami twórczo ilustruje sceny realne i fantastyczne, ale nie zawsze dba o estetykę prac;
– uczestniczy w niektórych konkursach plastycznych szkolnych i zewnętrznych;
– realizuje w zespole proste projekty w zakresie form użytkowych;
– opisuje poznane dzieła sztuki pod kierunkiem nauczyciela.
A.
– podejmuje działalność twórczą, ale stosuje tylko wybrane środki wyrazu;
– nie zawsze radzi sobie z trafnym doborem materiałów i technik plastycznych;
– zwykle schematycznie ilustruje sceny realne i fantastyczne, nie zawsze dba o estetykę prac;
– czasem uczestniczy w konkursach szkolnych;
– wykonuje przydzielone zadania w realizacji zespołowej prostych projektów w zakresie form użytkowych;
– przy pomocy nauczyciela radzi sobie z opisywaniem poznanych dzieł sztuki.

EDUKACJA MUZYCZNA
D.
Uczeń:
– śpiewa z pamięci wszystkie poznane piosenki oraz hymn państwowy;
– rozpoznaje głosy ludzkie (sopran, bas) i różne instrumenty muzyczne;
– gra proste rytmy i melodie z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych i melodycznych;
– odczytuje bezbłędnie znaki notacji muzycznej;
– tańczy  poznane tańce ludowe;
– zawsze kulturalnie uczestniczy w koncertach;
– aktywnie słucha muzyki, określa jej charakter i nastrój, tworzy ilustracje dźwiękowe do tekstów.
C.
– śpiewa z pamięci większość poznanych piosenek oraz hymn państwowy;
– rozpoznaje głosy ludzkie (sopran, bas) i większość poznanych instrumentów muzycznych;
– po opracowaniu gra proste rytmy i melodie z zastosowaniem instrumentów perkusyjnych i melodycznych;
– zwykle poprawnie odczytuje znaki notacji muzycznej;
– tańczy krakowiaka i polkę, zna podstawowe kroki innych poznanych tańców ludowych;
– zazwyczaj kulturalnie uczestniczy w koncertach;
– aktywnie słucha muzyki, zwykle samodzielnie określa jej nastrój i charakter.
B.
– śpiewa z pamięci wybrane piosenki oraz hymn państwowy;
– rozpoznaje głosy ludzkie (sopran, bas) i wybrane instrumenty muzyczne;
– po opracowaniu stara się grać proste rytmy i krótkie melodie z zastosowaniem instrumentów perkusyjnych i melodycznych;
– zwykle poprawnie odczytuje większość poznanych znaków notacji muzycznej;
– tańczy krakowiaka i polkę, zna niektóre kroki innych poznanych tańców ludowych;
– stara się kulturalnie uczestniczyć w koncertach;
– zazwyczaj aktywnie słucha muzyki, radzi sobie z określaniem jej nastroju i charakteru.
A.
– śpiewa z zespołem wybrane piosenki oraz z nieznaczną pomocą śpiewa z pamięci hymn państwowy;
– rozpoznaje głosy ludzkie i niektóre instrumenty muzyczne;
– po opracowaniu potrafi zagrać układy kilku dźwięków na instrumentach melodycznych oraz odtworzyć proste rytmy na instrumentach perkusyjnych;
– z pomocą nauczyciela odczytuje wybrane znaki notacji muzycznej;
– tańczy z zespołem krakowiaka i polkę;
– zwykle stara się kulturalnie uczestniczyć w koncertach;
– stara się aktywnie słuchać muzyki, z nieznaczną pomocą określa jej nastrój i charakter.

ZAJĘCIA TECHNICZNE
D.
Uczeń:
– zna sposoby wytwarzania wybranych przedmiotów codziennego użytku;
– zawsze sprawnie realizuje zadania techniczne;
– zawsze samodzielnie korzysta z prostych instrukcji i schematów rysunkowych;
– często przedstawia własne pomysły, zawsze dobrze planuje pracę, właściwie dobiera materiały;
– zawsze dba o pełne bezpieczeństwo i porządek w miejscu pracy;
– doskonale zna i zawsze stosuje zasady bezpiecznego poruszania się po drogach i korzystania ze środków komunikacji;
– doskonale zna telefony alarmowe i wie, w jakich sytuacjach należy z nich korzystać.
C.
– zna sposoby wytwarzania wybranych przedmiotów codziennego użytku;
- zazwyczaj sprawnie realizuje zadania techniczne;
– zazwyczaj korzysta z prostych instrukcji i schematów rysunkowych;
– czasami przedstawia własne pomysły, z reguły dobrze planuje pracę i zwykle właściwie dobiera materiały;
– zawsze stara się dbać o pełne bezpieczeństwo i porządek w miejscu pracy;
– dobrze zna i zawsze stosuje zasady bezpiecznego poruszania się po drogach i korzystania ze środków komunikacji;
– zna telefony alarmowe i z reguły wie, z których i w jakich sytuacjach należy korzystać.
B.
– zna sposoby wytwarzania wybranych przedmiotów codziennego użytku
– nie zawsze poprawnie realizuje zadania techniczne;
– radzi sobie z korzystaniem z prostych instrukcji i niektórych schematów rysunkowych;
– umie przedstawiać własne pomysły, radzi sobie z samodzielnym planowaniem pracy i właściwym doborem materiałów;
– zwykle stara się dbać o pełne bezpieczeństwo i porządek w miejscu pracy;
– zna i z reguły stosuje zasady bezpiecznego poruszania się po drogach i korzystania ze środków komunikacji;
– zna telefony alarmowe i zwykle poprawnie podaje, w jakich sytuacjach należy z nich korzystać.
A.
– orientuje się w sposobach wytwarzania wybranych przedmiotów codziennego użytku;
– radzi sobie z poprawną realizacją większości zadań technicznych;
– radzi sobie z wykorzystywaniem prostych instrukcji, ale czasem potrzebuje wsparcia;
– z nieznaczną pomocą korzysta z niektórych prostych schematów rysunkowych;
– czasami umie przedstawić własne pomysły, czasem samodzielnie planuje niektóre formy pracy i właściwie dobiera materiały;
– stara się dbać o bezpieczeństwo i porządek w miejscu pracy;
– zna i stara się zawsze stosować poznane zasady bezpiecznego poruszania się po drogach i korzystania ze środków komunikacji;
– zna telefony alarmowe i orientuje się, w jakich sytuacjach należy z nich korzystać.

WYCHOWANIE FIZYCZNE I EDUKACJA ZDROWOTNA
D.
Uczeń:
– sprawnie realizuje ćwiczenia równoważne, siłowe, wytrzymałościowe i w zakresie treningu zdrowotnego;
– zawsze wykazuje doskonałą zwinność, szybkość i gibkość w realizowanych zadaniach ruchowych;
– chętnie i sprawnie  zgodnie z przeznaczeniem posługuje się przyrządami do uprawiania sportów i wypoczynku;
– aktywnie uczestniczy w grach sportowych i zabawach terenowych;
– zawsze wzorowo przestrzega reguł, podporządkowuje się decyzjom sędziego;
– systematycznie dba o utrzymywanie higieny osobistej i estetycznego wyglądu;
– rozumie i docenia rolę racjonalnego żywienia i aktywności fizycznej dla prawidłowego funkcjonowania organizmu;
– zna i rozumie trudności dzieci niepełnosprawnych i zawsze chętnie im pomaga;
– zawsze pamięta o zasadach bezpieczeństwa na drogach, w miejscu zabaw i gier ruchowych;
– wie, gdzie szukać i jak zorganizować pomoc w sytuacjach zagrożenia.
C.
– z reguły sprawnie realizuje ćwiczenia równoważne, siłowe, wytrzymałościowe i w zakresie treningu zdrowotnego;
– wykazuje wyższą od przeciętnej zwinność, szybkość i gibkość w realizowanych zadaniach ruchowych;
– chętnie,  sprawnie i zgodnie z przeznaczeniem posługuje się przyrządami do uprawiania sportów i wypoczynku;
– aktywnie uczestniczy w grach sportowych i zabawach terenowych;
– zawsze stara się wzorowo przestrzegać reguł, zwykle podporządkowuje się decyzjom sędziego;
– dba o utrzymywanie higieny osobistej i estetycznego wyglądu;
– rozumie i zwykle docenia rolę racjonalnego żywienia i aktywności fizycznej dla prawidłowego funkcjonowania organizmu;
– zna i rozumie trudności dzieci niepełnosprawnych i zwykle chętnie im pomaga;
– stara się zawsze pamiętać o zasadach bezpieczeństwa na drogach, w miejscu zabaw i gier ruchowych;
– wie, gdzie szukać i umie określić, jak należy organizować pomoc w sytuacjach zagrożenia.
B.
– z reguły sprawnie realizuje większość ćwiczeń równoważnych, siłowych, wytrzymałościowych i w zakresie treningu zdrowotnego;
– wykazuje odpowiednią do wieku zwinność, szybkość i gibkość w realizowanych zadaniach ruchowych;
– chętnie, zazwyczaj sprawnie i zgodnie z przeznaczeniem posługuje się przyrządami do uprawiania sportów i wypoczynku;
– często aktywnie uczestniczy w grach sportowych i zabawach terenowych;
– stara się wzorowo przestrzegać reguł, zazwyczaj podporządkowuje się decyzjom sędziego;
– dba o utrzymywanie higieny osobistej, stara się utrzymywać estetyczny wygląd;
– stara się doceniać rolę racjonalnego żywienia i aktywności fizycznej dla prawidłowego funkcjonowania organizmu;
– zna i rozumie trudności dzieci niepełnosprawnych i zwykle chętnie im pomaga;
– stara się pamiętać o zasadach bezpieczeństwa na drogach, w miejscu i przebiegu zabaw i gier ruchowych;
– wie, gdzie szukać pomocy w sytuacjach zagrożenia.

A.
– sprawnie realizuje wybrane ćwiczenia równoważne, siłowe, wytrzymałościowe i w zakresie treningu zdrowotnego;
– wykazuje niższą niż przewidywana dla wieku zwinność, szybkość i gibkość w realizowanych zadaniach ruchowych;
– przyjmuje poprawne pozycje wyjściowe i ustawienia do ćwiczeń, stara się koordynować ruchy własnego ciała;
– chętnie i zwykle zgodnie z przeznaczeniem, ale nie zawsze sprawnie posługuje się przyrządami do uprawiania sportów i wypoczynku;
– uczestniczy w grach sportowych i zabawach terenowych, ale nie przejawia aktywności i zaangażowania;
– stara się wzorowo przestrzegać reguł, zazwyczaj podporządkowuje się decyzjom sędziego;
– dba o utrzymywanie higieny osobistej, ale nie zawsze utrzymuje schludny wygląd;
– wie, jaką rolę ma racjonalne żywienie i aktywność fizyczna dla prawidłowego funkcjonowania organizmu;
– stara się pamiętać o zasadach bezpieczeństwa na drogach, w miejscu zabaw i gier ruchowych;
– stara się zrozumieć trudności dzieci niepełnosprawnych i zwykle chętnie im pomaga;
– umie podać przykłady ludzi i instytucji, w których można szukać pomocy w sytuacjach zagrożenia.


ZACHOWANIE /EDUKACJA SPOŁECZNA /
D.
Uczeń:
– zawsze respektuje prawa innych;
– wie, że nie należy zaspokajać własnych potrzeb kosztem innych i w swoim postępowaniu zawsze kieruje się wspólnym dobrem;
– jest zawsze tolerancyjny, uczciwy i sprawiedliwy;
– przestrzega wszystkich ustalonych reguł;
– zawsze utrzymuje dobre relacje z rówieśnikami i dorosłymi;
– zawsze panuje nad swoimi emocjami, obiektywnie ocenia zachowanie swoje i innych;
– zawsze otacza opieką i niesie pomoc potrzebującym;
– zna wszystkie obowiązki ucznia i zawsze sumiennie wywiązuje się z nich;
– zawsze szanuje i podtrzymuje tradycje rodzinne, szkolne, lokalne i narodowe;
– okazuje zawsze należyty szacunek symbolom narodowym;
– bezbłędnie wymienia najważniejsze informacje o swojej ojczyźnie;
– zna i ceni wartość pracy ludzi;
– czynnie uczestniczy w życiu klasy i w działaniach na rzecz środowiska lokalnego;
– zawsze potrafi rozpoznać niebezpieczeństwo;
– umie samodzielnie zorganizować pomoc w sytuacji zagrożenia.
C.
– zwykle respektuje prawa innych;
– wie, że nie należy zaspokajać własnych potrzeb kosztem innych, w swoim postępowaniu zwykle kieruje się wspólnym dobrem;
– z reguły zachowuje postawy tolerancyjne wobec odmienności innych;
– postępuje uczciwie i sprawiedliwie;
– respektuje ustalone reguły;
– dba o utrzymywanie dobrych relacji z rówieśnikami i dorosłymi;
– zwykle panuje nad swoimi emocjami, z reguły obiektywnie ocenia zachowanie swoje i innych;
– chętnie niesie pomoc potrzebującym;
– zna obowiązki ucznia i zazwyczaj sumiennie się z nich wywiązuje;
– wymienia najważniejsze informacje o swojej ojczyźnie;
– szanuje symbole narodowe i najważniejsze wydarzenia historyczne;
– stara się zawsze szanować i podtrzymywać tradycje rodzinne, szkolne, lokalne i narodowe;
– dostrzega wartość pracy ludzi i zazwyczaj szanuje ją;
– chętnie współuczestniczy w działaniach na rzecz klasy i najbliższego otoczenia społeczno-przyrodniczego;
– rozpoznaje sytuacje niebezpieczne;
– umie wskazać osoby i instytucje niosące pomoc w sytuacjach zagrożenia.
B.
– stara się respektować prawa innych;
– wie, że nie należy zaspokajać własnych potrzeb kosztem innych, w swoim postępowaniu stara się kierować wspólnym dobrem;
– najczęściej prezentuje postawy tolerancyjne i szanuje odmienność innych;
– stara się panować nad swoimi emocjami, z reguły obiektywnie ocenia zachowanie swoje i innych;
– w swoim postępowaniu zwykle kieruje się uczciwością i sprawiedliwością;
– zwykle stara się przestrzegać ustalonych reguł, dbać o utrzymywanie dobrych relacji z rówieśnikami i dorosłymi;
– zna obowiązki ucznia i stara się z nich należycie wywiązywać;
– rozumie potrzebę szanowania symboli narodowych i poznawania najważniejszych wydarzeń w dziejach kraju i regionu;
– stara się szanować i podtrzymywać tradycje rodzinne, szkolne, lokalne i narodowe;
– zwykle wymienia najważniejsze informacje o swojej ojczyźnie;
– rozumie znaczenie pracy ludzi i stara się odnosić się do niej z szacunkiem;
– czasami z własnej inicjatywy włącza się we wspólne działania na rzecz klasy i najbliższego otoczenia społeczno-przyrodniczego;
– stara się wskazywać sytuacje niebezpieczne;
– podaje przykłady osób i instytucji niosących pomoc w sytuacjach zagrożenia.
A.
– wie, że należy respektować prawa innych;
– wie, że nie należy zaspokajać własnych potrzeb kosztem innych, ale w swoim postępowaniu nie zawsze kieruje się wspólnym dobrem;
– zwykle stara się być tolerancyjnym, sprawiedliwym i uczciwym, umie uszanować odmienność innych;
– czasami kieruje się emocjami i nie zachowuje pełnego obiektywizmu w ocenie innych;
– wykazuje gotowość niesienia pomocy potrzebującym;
– dąży do utrzymywania dobrych relacji z rówieśnikami i dorosłymi;
- zna obowiązki ucznia i zwykle wywiązuje się z większości powierzonych zadań;
– z nieznaczną pomocą wymienia symbole narodowe i niektóre ważne wydarzenia z historii kraju i regionu;
– stara się szanować i podtrzymywać poznane tradycje rodzinne, szkolne, lokalne i narodowe;
– potrafi wymienić wybrane informacje o swojej ojczyźnie;;
– dostrzega wartość pracy ludzi i wie, że należy ją szanować;
– zwykle wykonuje powierzone zadania na rzecz klasy i społeczności lokalnej;
– wie, że w otoczeniu społeczno-przyrodniczym istnieją różne zagrożenia;
– z nieznacznym wsparciem podaje przykłady niebezpiecznych sytuacji oraz wskazuje źródła uzyskiwania pomocy.ZAJĘCIA KOMPUTEROWE
A.
– biegle obsługuje komputer;
– bezbłędnie nazywa elementy zestawu komputerowego;
– samodzielnie i sprawnie posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi;
– samodzielnie korzysta z Internetu i multimediów jako źródeł informacji i komunikacji;
– sprawnie i samodzielnie nawiguje po stronach;
– samodzielnie tworzy różne teksty i rysunki w poznanych programach graficznych i tekstowych;
– zawsze sprawnie odtwarza animacje i prezentacje multimedialne;
– zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera i anonimowości kontaktów internetowych;
– zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa i stosuje zalecane ograniczenia w pracy z komputerem.

B.
– sprawnie obsługuje komputer;
– zwykle bezbłędnie nazywa elementy zestawu komputerowego;
– z reguły samodzielnie i sprawnie posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi;
– z reguły samodzielnie korzysta z Internetu i multimediów;
– wie, jak szukać w nich informacji i zastosować je w komunikacji;
– sprawnie nawiguje po wybranych stronach;
– samodzielnie tworzy krótkie teksty i różne rysunki w poznanych programach graficznych i tekstowych;
– zwykle sprawnie odtwarza animacje i prezentacje multimedialne;
– zna większość zagrożeń wynikających z korzystania z komputera i anonimowości kontaktów internetowych;
– zazwyczaj przestrzega zasad bezpieczeństwa i stosuje zalecane ograniczenia w pracy z komputerem.

C.
– potrafi obsługiwać komputer, ale czasem wymaga wsparcia;
– umie nazwać podstawowe elementy zestawu komputerowego;
– często samodzielnie i dość sprawnie posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi;
– wie, jak korzystać z Internetu i multimediów, ale wymaga pomocy;
– radzi sobie z wyszukiwaniem informacji;
– z nieznaczną pomocą stosuje multimedia jako narzędzie komunikacji;
– radzi sobie ze sprawną nawigacją po znanych i często używanych stronach;
– radzi sobie z samodzielnym tworzeniem krótkich tekstów i prostych rysunków w poznanych programach graficznych i tekstowych;
– stara się odtwarzać wybrane animacje i prezentacje multimedialne;
– zna wiele zagrożeń wynikających z korzystania z komputera i anonimowości kontaktów internetowych;
– zwykle stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa i stosować zalecane ograniczenia w pracy z komputerem.

D.
– radzi sobie z obsługiwaniem komputera, ale czasem potrzebuje pomocy;
– wie, jak nazywają się podstawowe elementy zestawu komputerowego;
– samodzielnie i dość sprawnie posługuje się niektórymi z poznanych programów i gier edukacyjnych;
– stara się korzystać z podanych przez nauczyciela stron internetowych, ale wymaga wsparcia;
– radzi sobie z wyszukiwaniem informacji na wskazanych stronach i nawigacją po nich;
– z nieznaczną pomocą próbuje stosować multimedia jako narzędzie komunikacji;
– radzi sobie z samodzielnym tworzeniem krótkich i prostych tekstów w poznanym programie tekstowym;
– wykonuje proste rysunki w poznanych programach graficznych;
– próbuje odtwarzać proste animacje i prezentacje multimedialne, ale czasem potrzebuje wsparcia;
– z nieznaczną pomocą podaje przykłady zagrożeń wynikających z korzystania z komputera i anonimowości kontaktów internetowych;
– zwykle stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa i stosować zalecane ograniczenia w pracy z komputerem.

EDUKACJA
Ocena opisowa uwzględnia 6 poziomów umiejętności:


Celująca (6) – poziom bardzo wysoki: uczeń doskonale opanował wiadomości i umiejętności programowe, często wykraczają one poza program nauczania, samodzielnie poszerza wiedzę, rokuje uzyskiwanie bardzo dobrych wyników w dalszej edukacji;
Bardzo dobra (5) – poziom wysoki: uczeń bardzo dobrze opanował wiadomości i umiejętności programowe, rokuje uzyskiwanie bardzo dobrych i dobrych wyników w dalszej edukacji;
Dobra (4) – poziom średni: uczeń opanował w dobrym stopniu wiadomości i umiejętności programowe, rokuje osiąganie sukcesów w dalszej edukacji.
Dostateczna(3) – poziom zadowalający: uczeń opanował podstawowe wiadomości i umiejętności programowe, osiągnął kompetencje niezbędne do dalszej edukacji ale wymaga systematycznego doskonalenia i utrwalania wiadomości;
Dopuszczająca (2) – poziom niski: uczeń opanował podstawowe wiadomości i umiejętności programowe, osiągnął kompetencje niezbędne do dalszej edukacji, ale będzie wymagał indywidualnego wsparcia w niektórych funkcjach.
Niedostateczna (1) – poziom niezadawalający: uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności zawartych w programie nauczania, nie potrafi nawet z pomocą nauczyciela wykonać zadania

EDUKACJA POLONISTYCZNA
Celująca
Uczeń:
– dynamicznie, barwnie wypowiada swoje myśli w formie rozbudowanej wypowiedzi  na   podane tematy;
– czyta płynnie i wyraziście wszystkie teksty,  doskonale rozumie czytany treść;
– sprawnie wyszukuje informacje w tekstach i innych źródłach;
– zawsze chętnie uczestniczy w rozmowach, uzasadnia wypowiadane sądy i opinie.
wyciąga  wnioski;
– zawsze dba o bogactwo języka i kulturę wypowiedzi;
– samodzielnie tworzy i bezbłędnie zapisuje formy użytkowe: życzenia, zaproszenia,  zawiadomienia, listy, notatki do kroniki;
– zawsze samodzielnie i bezbłędnie redaguje oraz zapisuje opisy i krótkie opowiadania;
– pisze czytelnie i estetycznie;
– zawsze przestrzega poprawności gramatycznej, stylistycznej, ortograficznej i interpunkcyjnej;
–  samodzielnie redaguje wypowiedzi wielozdaniowe na podane tematy i stara się je bezbłędnie zapisywać /opisy i krótkie opowiadania/;
– bezbłędnie przepisuje, pisze z pamięci i ze słuchu;
– zawsze samodzielnie realizuje pisemne zadania domowe.
- ma zdolności literackie, układa wierszyki i twórcze opowiadania,
- osiąga sukcesy w konkursach polonistycznych,

Bardzo dobry
Uczeń:
–  wypowiada się swobodnie na różne tematy w uporządkowanej formie wielozdaniowej, wykorzystując bogaty zasób słownikowy;
-  czyta płynnie, wyraziście teksty, bardzo dobrze rozumie czytaną treść
- często zabiera głos w dyskusjach, wyciąga wnioski,
– potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w różnych źródłach;
– dba o wzbogacanie słownictwa;
–  pisze czytelnie i estetycznie;
– redaguje wypowiedzi wielozdaniowe na podane tematy i stara się je bezbłędnie zapisywać /opisy i krótkie opowiadania/;
-  samodzielnie tworzy formy użytkowe: życzenia, zaproszenia, zawiadomienia, listy, notatki do kroniki,  bezbłędnie je zapisuje;
–  redaguje wypowiedzi wielozdaniowe na podane tematy i stara się je bezbłędnie zapisywać /opisy i krótkie opowiadania/;
– w pracach pisemnych przestrzega zasad gramatyki, ortografii, interpunkcji;
– w przepisywaniu, pisaniu z pamięci i ze słuchu sporadycznie popełnia błędy;
Dobry
Uczeń:
– czyta płynnie wszystkie opracowane teksty oraz niektóre nowe teksty;
– zazwyczaj rozumie czytaną treść;
– radzi sobie z wyszukiwaniem potrzebnych informacji we wskazanych źródłach;
– stara się systematycznie bogacić słownictwo;
– radzi sobie z wyszukiwaniem w tekstach wskazanych fragmentów, poprawnie określa czas i miejsce akcji, wskazuje bohaterów;
– pod kierunkiem nauczyciela tworzy i zapisuje poprawne formy użytkowe: życzenia, zaproszenia, zawiadomienia, listy, notatki do kroniki;
– stara się pisać czytelnie i estetycznie;
– dąży do zachowania poprawności gramatycznej, ortograficznej i interpunkcyjnej;
– stara się samodzielnie i poprawnie zapisywać redagowane zespołowo opisy i krótkie opowiadania;
– zwykle bezbłędnie przepisuje teksty, ale popełnia błędy w pisaniu z pamięci i ze słuchu;
– zwykle samodzielnie realizuje pisemne zadania domowe;
Dostateczny
Uczeń:
– wypowiada w formie kilkuzdaniowej na znane i bliskie tematy;
– czyta płynnie krótkie, wyćwiczone wcześniej teksty literackie;
– nie zawsze rozumie w całości czytany tekst;
–  chętnie uczestniczy w rozmowach, zadaje proste pytania, odpowiada na nie prostymi zdaniami;
– na podstawie podanego słownictwa i z  pomocą tworzy i zapisuje formy użytkowe: życzenia, zaproszenia, zawiadomienia, listy, notatki do kroniki;
– uczestniczy w zespołowym redagowaniu opisów i krótkich opowiadań, stara się je poprawnie zapisywać;
– pisze sprawnie, ale nie zawsze dba o czytelność i estetykę pisma;
– stara się przestrzegać zasad pisowni, ale niekiedy popełnia błędy w tekstach pisanych z pamięci i ze słuchu, i w tekstach  przepisywanych;
– czasami wymaga nieznacznej pomocy przy realizacji pisemnych zadań domowych;
Dopuszczający
Uczeń:
– wypowiada w formie kilkuzdaniowej na znane i bliskie tematy stymulowany przez nauczyciela;
– czyta  krótkie, wyćwiczone wcześniej teksty literackie z niewielkimi pomyłkami;
– zdarza się, że nie rozumie w całości czytanego tekstu;
– nie zawsze chętnie uczestniczy w rozmowach, zadaje proste pytania, odpowiada na nie prostymi zdaniami;
– tylko z pomocą tworzy i zapisuje formy użytkowe: życzenia, zaproszenia, zawiadomienia, listy, notatki do kroniki wykorzystując gotowe słownictwo;
– uczestniczy w zespołowym redagowaniu opisów i krótkich opowiadań, stara się je poprawnie zapisywać;
– pisze , ale nie zawsze dba o czytelność i estetykę pisma;
– dość często popełnia błędy ortograficzne w tekstach pisanych z pamięci i ze słuchu, i  w przepisywanych;
– często potrzebuje wsparcia przy realizacji pisemnych zadań domowych
Niedostateczny
Uczeń:
– ma trudności z w formułowaniu nawet krótkich 2-3 zdaniowych wypowiedzi;
– czyta  krótkie, wyćwiczone wcześniej teksty literackie z niewielkimi pomyłkami;
– rzadko rozumie czytany tekst;
– niechętnie uczestniczy w rozmowach, sporadycznie odpowiada na zadane pytania  tylko prostymi zdaniami;
– tylko z pomocą tworzy i zapisuje formy użytkowe: życzenia, zaproszenia, zawiadomienia, listy, notatki do kroniki wykorzystując gotowe słownictwo;
– niechętnie uczestniczy w zespołowym redagowaniu opisów i krótkich opowiadań, często odmawia wykonania zadania;
–  nie  dba o  estetykę pisma, pisze nieczytelnie;
– bardzo często popełnia błędy ortograficzne w tekstach pisanych z pamięci i ze słuchu, i  w przepisywanych;
– zawsze potrzebuje wsparcia przy realizacji pisemnych zadań domowych

EDUKACJA MATEMATYCZNA
Celująca
Uczeń:
- posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program edukacji
matematycznej w klasie III,
- samodzielnie układa i rozwiązuje zadania trudne i nadobowiązkowe,
-  biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu teoretycznych
lub praktycznych,
-  interesuje się matematyką, osiąga sukcesy w konkursach matematycznych,
-  układa i rozwiązuje łamigłówki matematyczne, krzyżówki itp.,
-  na sprawdzianach rozwiązuje zadania o wyższym stopniu trudności,
Bardzo dobry
Uczeń:
– bezbłędnie zapisuje, odczytuje i porównuje liczby w zakresie 1000;
– sprawnie dodaje i odejmuje w pamięci w zakresie 100;
– bezbłędnie podaje z pamięci iloczyny w obrębie tabliczki mnożenia;
– oblicza bezbłędnie działania z niewiadomą w postaci okienka;
– samodzielnie rozwiązuje i układa zadania tekstowe do podanych sytuacji, ilustracji i działań,  łącznie z zadaniami na porównywanie różnicowe;
– zna i bezbłędnie stosuje w obliczeniach i sytuacjach codziennych poznane jednostki miar;
– sprawnie wykonuje obliczenia pieniężne, kalendarzowe i zegarowe, odczytuje temperaturę;
– zna i właściwie stosuje znaki rzymskie od I do XII;
– zawsze bezbłędnie wymienia kolejne dni tygodnia i miesiące, bezbłędnie zapisuje daty różnymi sposobami;
– sprawnie dokonuje mierzenia odcinków, bezbłędnie rysuje odcinki o podanej długości;
– sprawnie oblicza obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów.
Dobry
Uczeń:
– sprawnie liczy, zapisuje, odczytuje i porównuje liczby w zakresie 1000;
– z reguły poprawnie zapisuje formuły działań matematycznych;
– dodaje i odejmuje w pamięci w zakresie 100;
– podaje z pamięci większość iloczynów w obrębie tabliczki mnożenia;
– sprawnie oblicza działania z niewiadomą w postaci okienka;
– samodzielnie i zwykle bezbłędnie rozwiązuje i układa zadania tekstowe do podanych sytuacji, ilustracji i działań /w tym na porównanie różnicowe/;
– zna i poprawnie stosuje w obliczeniach i sytuacjach codziennych poznane jednostki miar;
– wykonuje poprawnie obliczenia pieniężne, kalendarzowe, zegarowe, odczytuje temperaturę;
– zna i umie poprawnie zastosować znaki rzymskie od I do XII;
-  zwykle bezbłędnie wymienia kolejne dni tygodnia i miesiące, zazwyczaj bezbłędnie zapisuje daty kilkoma sposobami;
– dokonuje mierzenia odcinków, zwykle bezbłędnie rysuje odcinki o podanej długości;
– rozpoznaje i nazywa podstawowe figury geometryczne;
– stara się obliczać obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów.
Dostateczny
Uczeń:
– liczy, zapisuje, odczytuje i porównuje liczby w zakresie 1000 z pomyłkami;
– poprawnie zapisuje formuły działań matematycznych, choć czasem popełnia  błędy;
– dodaje i odejmuje w pamięci w zakresie 50, a z zastosowaniem liczmanów w zakresie 100;
– podaje z pamięci niektóre iloczyny w obrębie tabliczki mnożenia;
– radzi sobie z obliczaniem działań z niewiadomą w postaci okienka;
– czasami samodzielnie i poprawnie rozwiązuje i układa proste zadania tekstowe do podanych sytuacji, ilustracji i działań, również na porównywanie różnicowe;
– zna i często poprawnie stosuje w obliczeniach i sytuacjach codziennych poznane jednostki miar;
– wykonuje poprawnie proste obliczenia pieniężne, kalendarzowe, zegarowe, odczytuje temperaturę, ale czasem popełnia błędy;
– zna i stara się zastosować w znanych sytuacjach znaki rzymskie od I do XII;
– wymienia prawidłowo kolejne dni tygodnia i miesiące, zazwyczaj bezbłędnie zapisuje daty wybranymi sposobami;
– zazwyczaj poprawnie mierzy i rysuje odcinki o podanej długości;
– w typowych sytuacjach oblicza obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów.
Dopuszczający
Uczeń:
– radzi sobie z liczeniem w przód i w tył od danej liczby w zakresie 1000 z pomocą nauczyciela;
– zapisuje cyframi, odczytuje i porównuje liczby w zakresie 1000, ale czasem popełnia błędy;
– dodaje i odejmuje w pamięci w zakresie 50, a z zastosowaniem liczmanów w zakresie100;
– podaje z pamięci łatwe iloczyny w obrębie tabliczki mnożenia;
– samodzielnie rozwiązuje i układa typowe i proste zadania tekstowe, a z  pomocą rozwiązuje zadania na porównywanie różnicowe;
– zna i zazwyczaj stara się stosować w prostych obliczeniach i sytuacjach codziennych poznane jednostki miar;
– radzi sobie z prostymi obliczeniami pieniężnymi, kalendarzowymi, zegarowymi, odczytuje temperaturę, ale dość często popełnia błędy;
– zna i umie zastosować tylko w wybranych sytuacjach znaki rzymskie od I do XII;
– wymienia prawidłowo kolejne dni tygodnia, myli kolejność miesięcy w roku, zapisuje poprawnie daty tylko wybranym sposobem;
– próbuje samodzielnie mierzyć  i rysować odcinki, ale zadania wykonuje nie zawsze precyzyjnie;
– oblicza obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów tylko w znanych i typowych sytuacjach.
Niedostateczny
Uczeń:
– nie radzi sobie z liczeniem w przód i w tył od danej liczby w zakresie 1000 nawet z pomocą nauczyciela;
– popełnia błędy przy odczytywaniu i porównywaniu liczb w zakresie 1000, ;
– dodaje i odejmuje   w zakresie 100 z zastosowaniem liczmanów
– nie zna tabliczki mnożenia;
–  rozwiązuje i układa typowe i proste zadania tekstowe tylko z  pomocą nauczyciela;
– wybiórczo zna i zazwyczaj nie stosuje  w prostych obliczeniach i sytuacjach codziennych poznane jednostki miar;
– słabo radzi sobie z prostymi obliczeniami pieniężnymi, kalendarzowymi, zegarowymi, odczytuje temperaturę, ale dość często popełnia błędy;
– myli  znaki rzymskie od I do XII;
– wymienia prawidłowo kolejne dni tygodnia, myli kolejność miesięcy w roku, błędnie zapisuje  daty nawet  wybranym sposobem;
– próbuje samodzielnie mierzyć  i rysować odcinki, ale zadania wykonuje zazwyczaj nieprecyzyjnie;
– nie potrafi obliczać obwodów trójkątów, kwadratów i prostokątów nawet  w znanych i typowych sytuacjach.

EDUKACJA PRZYRODNICZA
Celujący
Uczeń:
-  posiada wiedzę i umiejętności w zakresie treści przyrodniczych, społecznych,
geograficznych, historycznych wykraczających poza program edukacji
środowiskowej klasy III,
-  biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami,
-  samodzielnie wykonuje doświadczenia wykraczające poza program oraz
sporządza notatki z obserwacji,
-  bierze udział w konkursach przyrodniczych,
-  interesuje się przyrodą, ochroną środowiska,
Bardzo dobry
Uczeń:
– zawsze samodzielnie prowadzi obserwacje i proste doświadczenia przyrodnicze, umie wyciągać wnioski z dokonanych spostrzeżeń;
– biegle rozpoznaje typowe krajobrazy Polski;
– szczegółowo opisuje życie roślin i zwierząt w wybranych ekosystemach i regionach;
– rzeczowo objaśnia zależności zjawisk przyrody od pór roku;
– rozumie znaczenie racjonalnego żywienia i profilaktyki zdrowotnej, dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych;
– wymienia liczne przykłady szkodliwych dla przyrody działań człowieka;
– zawsze chętnie podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku;
Dobry
Uczeń:
– zwykle samodzielnie prowadzi obserwacje i proste doświadczenia przyrodnicze, wyciąga wnioski z dokonanych spostrzeżeń;
– rozpoznaje i trafnie nazywa typowe krajobrazy Polski;
– często dokładnie opisuje życie roślin i zwierząt w wybranych ekosystemach i regionach;
– z reguły samodzielnie objaśnia zależności zjawisk przyrody od pór roku;
– poprawnie wymienia poznane sposoby przystosowania zwierząt do pór roku;
– z reguły określa znaczenie racjonalnego żywienia i profilaktyki zdrowotnej dla dobrego funkcjonowania organizmu, dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych;
– wymienia liczne przykłady szkodliwych dla przyrody działań człowieka;
– zwykle chętnie podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku;
Dostateczny
Uczeń:
– prowadzi obserwacje i wykonuje w zespole proste doświadczenia przyrodnicze, stara się wyciągać wnioski z dokonanych spostrzeżeń;
– rozpoznaje i zwykle poprawnie nazywa typowe krajobrazy Polski;
– umie opisać życie wybranych roślin i zwierząt w poznanych ekosystemach i regionach;
– objaśnia niektóre zależności zjawisk przyrody od pór roku;
– wie, że racjonalne żywienie i profilaktyka zdrowotna jest konieczna dla dobrego funkcjonowania organizmu, stara się zawsze dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych;
– wymienia przykłady szkodliwych dla przyrody działań człowieka;
– podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku;
Dopuszczający
Uczeń:
– pod kierunkiem nauczyciela prowadzi wskazane obserwacje, wykonuje w zespole proste doświadczenia przyrodnicze, ale wymaga wsparcia przy formułowaniu wniosków z dokonanych spostrzeżeń;
– zwykle nazywa typowe krajobrazy Polski, ale nie zawsze umie samodzielnie wymienić ich cechy;
– z nieznaczną pomocą umie opisać życie wybranych roślin i zwierząt w poznanych ekosystemach i regionach Polski;
– podaje przykłady zależności zjawisk przyrody od pór roku;
– wie, że racjonalne żywienie i profilaktyka zdrowotna jest konieczna dla dobrego funkcjonowania organizmu;
– zwykle stara się dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych;
– wymienia przykłady szkodliwych dla przyrody działań człowieka;
– podejmuje wspólne działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku;
Niedostateczny
Uczeń:
- nie podejmuje żadnych działań w kierunku obserwacji, doświadczeń;
- nie potrafi opisać nawet w ogólnym zarysie życia wybranych roślin i zwierząt;
- nie dostrzega zależności zjawisk przyrodniczych;
- niechętnie r  

EDUKACJA PLASTYCZNA
Celujący     
Uczeń:  
-  samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
-   osiąga sukcesy w konkursach plastycznych wewnętrznych i zewnętrznych;
-   zawsze stosuje  bogate i różnorodne środki wyrazu,  trafnie dobiera materiały i techniki plastyczne;
-   zawsze twórczo i estetycznie ilustruje sceny realne i fantastyczne;
-  bezbłędnie rozpoznaje i nazywa poznane dzieła polskich i europejskich sztuk plastycznych, filmu i fotografii, architektury, rzemiosła i sztuki ludowej.
Bardzo dobry
Uczeń:
– zawsze chętnie podejmuje działalność twórczą;
–  bierze udział w konkursach plastycznych szkolnych;
– samodzielnie wykonuje prace z wykorzystaniem różnych ciekawych technik
plastycznych,
- zawsze stosuje różnorodne środki wyrazu, zwykle trafnie dobiera materiały i techniki plastyczne;
Dobry
Uczeń:
-    chętnie podejmuje działalność twórczą;
-   z reguły twórczo i estetycznie ilustruje sceny realne i fantastyczne;
-   chętnie maluje, rysuje, rzeźbi, lepi, wycina, wydziera itp.;
Dostateczny
Uczeń:
– chętnie podejmuje działalność twórczą, ale stosuje tylko niektóre środki wyrazu;
– radzi sobie z trafnym doborem materiałów, i technik plastycznych;
– czasami twórczo ilustruje sceny realne i fantastyczne, ale nie zawsze dba o estetykę prac;
– uczestniczy w niektórych konkursach plastycznych szkolnych i zewnętrznych;
– realizuje w zespole proste projekty w zakresie form użytkowych;
– opisuje poznane dzieła sztuki pod kierunkiem nauczyciela.
Dopuszczający
Uczeń:
– podejmuje działalność twórczą, ale stosuje tylko wybrane środki wyrazu;
– nie zawsze radzi sobie z trafnym doborem materiałów i technik plastycznych;
– zwykle schematycznie ilustruje sceny realne i fantastyczne, nie zawsze dba o estetykę prac;
– wykonuje przydzielone zadania w realizacji zespołowej prostych projektów w zakresie form użytkowych;
– przy pomocy nauczyciela radzi sobie z opisywaniem poznanych dzieł sztuki.
Niedostateczny
Uczeń:
-  nie podejmuje żadnych działań;
-  nie przynosi potrzebnych materiałów i przyborów:

EDUKACJA MUZYCZNA
Celujący
Uczeń:
-  rozumie i biegle posługuje się terminami stosowanymi w muzyce;
-  posiada szczególne walory głosowe;
-  gra na instrumencie nieobowiązującym w szkole;
-  układa akompaniament do wierszyków, rymowanek;
-  rozpoznaje i omawia utwory muzyczne;
-  chętnie śpiewa piosenki nadobowiązkowe;
-  osiąga sukcesy w konkursach muzycznych;
Bardzo dobry
Uczeń:
– śpiewa z pamięci wszystkie poznane piosenki oraz hymn państwowy;
– rozpoznaje głosy ludzkie (sopran, bas) i różne instrumenty muzyczne;
– gra proste rytmy i melodie z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych i melodycznych;
– odczytuje bezbłędnie znaki notacji muzycznej;
– tańczy  poznane tańce ludowe;
– zawsze kulturalnie uczestniczy w koncertach;
– aktywnie słucha muzyki, określa jej charakter i nastrój, tworzy ilustracje dźwiękowe do tekstów.
Dobry
Uczeń:
– śpiewa z pamięci większość poznanych piosenek oraz hymn państwowy;
– rozpoznaje głosy ludzkie (sopran, bas) i większość poznanych instrumentów muzycznych;
– po opracowaniu gra proste rytmy i melodie z zastosowaniem instrumentów perkusyjnych i melodycznych;
– zwykle poprawnie odczytuje znaki notacji muzycznej;
– tańczy krakowiaka i polkę, zna podstawowe kroki innych poznanych tańców ludowych;
– zazwyczaj kulturalnie uczestniczy w koncertach;
– aktywnie słucha muzyki, zwykle samodzielnie określa jej nastrój i charakter.
Dostateczny
Uczeń:
– śpiewa z pamięci wybrane piosenki oraz hymn państwowy;
– rozpoznaje głosy ludzkie (sopran, bas) i wybrane instrumenty muzyczne;
– po opracowaniu stara się grać proste rytmy i krótkie melodie z zastosowaniem instrumentów perkusyjnych i melodycznych;
– zwykle poprawnie odczytuje większość poznanych znaków notacji muzycznej;
– tańczy krakowiaka i polkę, zna niektóre kroki innych poznanych tańców ludowych;
– stara się kulturalnie uczestniczyć w koncertach;
– zazwyczaj aktywnie słucha muzyki, radzi sobie z określaniem jej nastroju i charakteru.
Dopuszczający
Uczeń:
– śpiewa z zespołem wybrane piosenki oraz z nieznaczną pomocą śpiewa z pamięci hymn państwowy;
– rozpoznaje głosy ludzkie i niektóre instrumenty muzyczne;
– po opracowaniu potrafi zagrać układy kilku dźwięków na instrumentach melodycznych oraz odtworzyć proste rytmy na instrumentach perkusyjnych;
– z pomocą nauczyciela odczytuje wybrane znaki notacji muzycznej;
– tańczy z zespołem krakowiaka i polkę;
– zwykle stara się kulturalnie uczestniczyć w koncertach;
– stara się aktywnie słuchać muzyki, z nieznaczną pomocą określa jej nastrój i charakter.
Niedostateczny
Uczeń:
- nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych w programie:
- nie podejmuje aktywności.
ZAJĘCIA TECHNICZNE
Celujący
Uczeń:
- posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania;
-  posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, w praktyce;
-  osiąga sukcesy w konkursach technicznych;
-  samodzielnie i chętnie wykonuje prace techniczne stosując ciekawe i nietypowe
rozwiązania;
-  potrafi krytycznie ocenić prace wykonane przez dzieci,;
Bardzo dobry
Uczeń:
– zna sposoby wytwarzania wybranych przedmiotów codziennego użytku;
– zawsze sprawnie realizuje zadania techniczne;
– zawsze samodzielnie korzysta z prostych instrukcji i schematów rysunkowych;
– często przedstawia własne pomysły, zawsze dobrze planuje pracę, właściwie dobiera materiały;
– zawsze dba o pełne bezpieczeństwo i porządek w miejscu pracy;
– doskonale zna i zawsze stosuje zasady bezpiecznego poruszania się po drogach i korzystania ze środków komunikacji;
– doskonale zna telefony alarmowe i wie, w jakich sytuacjach należy z nich korzystać.
Dobry
Uczeń:
– zna sposoby wytwarzania wybranych przedmiotów codziennego użytku;
- zazwyczaj sprawnie realizuje zadania techniczne;
– zazwyczaj korzysta z prostych instrukcji i schematów rysunkowych;
– czasami przedstawia własne pomysły, z reguły dobrze planuje pracę i zwykle właściwie dobiera materiały;
– zawsze stara się dbać o pełne bezpieczeństwo i porządek w miejscu pracy;
– dobrze zna i zawsze stosuje zasady bezpiecznego poruszania się po drogach i korzystania ze środków komunikacji;
– zna telefony alarmowe i z reguły wie, z których i w jakich sytuacjach należy korzystać.

Dostateczny
Uczeń:
– zna sposoby wytwarzania wybranych przedmiotów codziennego użytku
– nie zawsze poprawnie realizuje zadania techniczne;
– radzi sobie z korzystaniem z prostych instrukcji i niektórych schematów rysunkowych;
– umie przedstawiać własne pomysły, radzi sobie z samodzielnym planowaniem pracy i właściwym doborem materiałów;
– zwykle stara się dbać o pełne bezpieczeństwo i porządek w miejscu pracy;
– zna i z reguły stosuje zasady bezpiecznego poruszania się po drogach i korzystania ze środków komunikacji;
– zna telefony alarmowe i zwykle poprawnie podaje, w jakich sytuacjach należy z nich korzystać.
Dopuszczający
Uczeń:
– orientuje się w sposobach wytwarzania wybranych przedmiotów codziennego użytku;
– radzi sobie z poprawną realizacją większości zadań technicznych;
– radzi sobie z wykorzystywaniem prostych instrukcji, ale czasem potrzebuje wsparcia;
– z nieznaczną pomocą korzysta z niektórych prostych schematów rysunkowych;
– czasami umie przedstawić własne pomysły, czasem samodzielnie planuje niektóre formy pracy i właściwie dobiera materiały;
– stara się dbać o bezpieczeństwo i porządek w miejscu pracy;
– zna i stara się zawsze stosować poznane zasady bezpiecznego poruszania się po drogach i korzystania ze środków komunikacji;
– zna telefony alarmowe i orientuje się, w jakich sytuacjach należy z nich korzystać;
Niedostateczny
Uczeń:
- nie podejmuje żadnych działań;
- nie przygotowuje się do zajęć ( brak przyborów, materiałów);

WYCHOWANIE FIZYCZNE I EDUKACJA ZDROWOTNA
Celujący
Uczeń:
-   jest sprawny ruchowo, interesuje się sportem,
-   osiąga sukcesy w zawodach sportowych,
-   samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i doskonali swoją sprawność
motoryczną,
-   uczestniczy w sportowych sekcjach pozaszkolnych i osiąga sukcesy,
-   wykonuje ćwiczenia wykraczające poza  program nauczania w klasie III,
Bardzo dobry
Uczeń:
– sprawnie realizuje ćwiczenia równoważne, siłowe, wytrzymałościowe i w zakresie treningu zdrowotnego;
– zawsze wykazuje doskonałą zwinność, szybkość i gibkość w realizowanych zadaniach ruchowych;
– chętnie i sprawnie  zgodnie z przeznaczeniem posługuje się przyrządami do uprawiania sportów i wypoczynku;
– aktywnie uczestniczy w grach sportowych i zabawach terenowych;
– zawsze wzorowo przestrzega reguł, podporządkowuje się decyzjom sędziego;
– systematycznie dba o utrzymywanie higieny osobistej i estetycznego wyglądu;
– rozumie i docenia rolę racjonalnego żywienia i aktywności fizycznej dla prawidłowego funkcjonowania organizmu;
– zawsze pamięta o zasadach bezpieczeństwa na drogach, w miejscu zabaw i gier ruchowych;
– wie, gdzie szukać i jak zorganizować pomoc w sytuacjach zagrożenia.
Dobry
Uczeń:
– z reguły sprawnie realizuje ćwiczenia równoważne, siłowe, wytrzymałościowe i w zakresie treningu zdrowotnego;
– wykazuje wyższą od przeciętnej zwinność, szybkość i gibkość w realizowanych zadaniach ruchowych;
– chętnie,  sprawnie i zgodnie z przeznaczeniem posługuje się przyrządami do uprawiania sportów i wypoczynku;
– aktywnie uczestniczy w grach sportowych i zabawach terenowych;
– zawsze stara się wzorowo przestrzegać reguł, zwykle podporządkowuje się decyzjom sędziego;
– dba o utrzymywanie higieny osobistej i estetycznego wyglądu;
– rozumie i zwykle docenia rolę racjonalnego żywienia i aktywności fizycznej dla prawidłowego funkcjonowania organizmu;
– stara się zawsze pamiętać o zasadach bezpieczeństwa na drogach, w miejscu zabaw i gier ruchowych;
– wie, gdzie szukać i umie określić, jak należy organizować pomoc w sytuacjach zagrożenia.
Dostateczny
Uczeń:
– z reguły sprawnie realizuje większość ćwiczeń równoważnych, siłowych, wytrzymałościowych i w zakresie treningu zdrowotnego;
– wykazuje odpowiednią do wieku zwinność, szybkość i gibkość w realizowanych zadaniach ruchowych;
– chętnie, zazwyczaj sprawnie i zgodnie z przeznaczeniem posługuje się przyrządami do uprawiania sportów i wypoczynku;
– często aktywnie uczestniczy w grach sportowych i zabawach terenowych;
– stara się wzorowo przestrzegać reguł, zazwyczaj podporządkowuje się decyzjom sędziego;
– dba o utrzymywanie higieny osobistej, stara się utrzymywać estetyczny wygląd;
– stara się doceniać rolę racjonalnego żywienia i aktywności fizycznej dla prawidłowego funkcjonowania organizmu;
– stara się pamiętać o zasadach bezpieczeństwa na drogach, w miejscu i przebiegu zabaw i gier ruchowych;
– wie, gdzie szukać pomocy w sytuacjach zagrożenia.
Dopuszczający
Uczeń:
–  realizuje wybrane ćwiczenia równoważne, siłowe, wytrzymałościowe i w zakresie treningu zdrowotnego nieraz z pomocą nauczyciela;
– wykazuje niższą niż przewidywana dla wieku zwinność, szybkość i gibkość w realizowanych zadaniach ruchowych;
– chętnie i zwykle zgodnie z przeznaczeniem, ale nie zawsze sprawnie posługuje się przyrządami do uprawiania sportów i wypoczynku;
– uczestniczy w grach sportowych i zabawach terenowych, ale nie przejawia aktywności i zaangażowania;
– nie zawsze  przestrzega reguł i  podporządkowuje się decyzjom sędziego;
– dba o utrzymywanie higieny osobistej, ale nie zawsze utrzymuje schludny wygląd;
– nie zawsze wie, jaką rolę ma racjonalne żywienie i aktywność fizyczna dla prawidłowego funkcjonowania organizmu;
– nie zawsze stara się pamiętać o zasadach bezpieczeństwa na drogach, w miejscu zabaw i gier ruchowych;
– wybiórczo  podaje przykłady ludzi i instytucji, w których można szukać pomocy w sytuacjach zagrożenia.
Niedostateczny
Uczeń:
- nie wyraża chęci do żadnych aktywności sportowych

ZACHOWANIE /EDUKACJA SPOŁECZNA /
Celujący
Uczeń:
– zawsze respektuje prawa innych;
– wie, że nie należy zaspokajać własnych potrzeb kosztem innych i w swoim postępowaniu zawsze kieruje się wspólnym dobrem;
– jest zawsze tolerancyjny, uczciwy i sprawiedliwy;
– przestrzega wszystkich ustalonych reguł;
– zawsze utrzymuje dobre relacje z rówieśnikami i dorosłymi;
– zawsze panuje nad swoimi emocjami, obiektywnie ocenia zachowanie swoje i innych;
– zawsze otacza opieką i niesie pomoc potrzebującym;
– zna wszystkie obowiązki ucznia i zawsze sumiennie wywiązuje się z nich;
– zawsze szanuje i podtrzymuje tradycje rodzinne, szkolne, lokalne i narodowe;
– okazuje zawsze należyty szacunek symbolom narodowym;
– bezbłędnie wymienia najważniejsze informacje o swojej ojczyźnie;
– zna i ceni wartość pracy ludzi;
– czynnie uczestniczy w życiu klasy i w działaniach na rzecz środowiska lokalnego;
– zawsze potrafi rozpoznać niebezpieczeństwo;
– umie samodzielnie zorganizować pomoc w sytuacji zagrożenia.
Bardzo dobry
Uczeń:
– zwykle respektuje prawa innych;
– wie, że nie należy zaspokajać własnych potrzeb kosztem innych, w swoim postępowaniu zwykle kieruje się wspólnym dobrem;
– z reguły zachowuje postawy tolerancyjne wobec odmienności innych;
– postępuje uczciwie i sprawiedliwie;
– respektuje ustalone reguły;
– dba o utrzymywanie dobrych relacji z rówieśnikami i dorosłymi;
– zwykle panuje nad swoimi emocjami, z reguły obiektywnie ocenia zachowanie swoje i innych;
– chętnie niesie pomoc potrzebującym;
– zna obowiązki ucznia i zazwyczaj sumiennie się z nich wywiązuje;
– wymienia najważniejsze informacje o swojej ojczyźnie;
– szanuje symbole narodowe i najważniejsze wydarzenia historyczne;
– stara się zawsze szanować i podtrzymywać tradycje rodzinne, szkolne, lokalne i narodowe;
– dostrzega wartość pracy ludzi i zazwyczaj szanuje ją;
– chętnie współuczestniczy w działaniach na rzecz klasy i najbliższego otoczenia społeczno-przyrodniczego;
– rozpoznaje sytuacje niebezpieczne;
– umie wskazać osoby i instytucje niosące pomoc w sytuacjach zagrożenia.
Dobry
Uczeń:
– stara się respektować prawa innych;
– wie, że nie należy zaspokajać własnych potrzeb kosztem innych, w swoim postępowaniu stara się kierować wspólnym dobrem;
– najczęściej prezentuje postawy tolerancyjne i szanuje odmienność innych;
– stara się panować nad swoimi emocjami, z reguły obiektywnie ocenia zachowanie swoje i innych;
– w swoim postępowaniu zwykle kieruje się uczciwością i sprawiedliwością;
– zwykle stara się przestrzegać ustalonych reguł, dbać o utrzymywanie dobrych relacji z rówieśnikami i dorosłymi;
– zna obowiązki ucznia i stara się z nich należycie wywiązywać;
– rozumie potrzebę szanowania symboli narodowych i poznawania najważniejszych wydarzeń w dziejach kraju i regionu;
– stara się szanować i podtrzymywać tradycje rodzinne, szkolne, lokalne i narodowe;
– zwykle wymienia najważniejsze informacje o swojej ojczyźnie;
– rozumie znaczenie pracy ludzi i stara się odnosić się do niej z szacunkiem;
– czasami z własnej inicjatywy włącza się we wspólne działania na rzecz klasy i najbliższego otoczenia społeczno-przyrodniczego;
– stara się wskazywać sytuacje niebezpieczne;
– podaje przykłady osób i instytucji niosących pomoc w sytuacjach zagrożenia.
Dostateczny
Uczeń:
– wie, że należy respektować prawa innych;
– wie, że nie należy zaspokajać własnych potrzeb kosztem innych, ale w swoim postępowaniu nie zawsze kieruje się wspólnym dobrem;
– zwykle stara się być tolerancyjnym, sprawiedliwym i uczciwym, umie uszanować odmienność innych;
– czasami kieruje się emocjami i nie zachowuje pełnego obiektywizmu w ocenie innych;
– wykazuje gotowość niesienia pomocy potrzebującym;
-  zna obowiązki ucznia i zwykle wywiązuje się z większości powierzonych zadań;
– z nieznaczną pomocą wymienia symbole narodowe i niektóre ważne wydarzenia z historii kraju i regionu;
– stara się szanować i podtrzymywać poznane tradycje rodzinne, szkolne, lokalne i narodowe;
– potrafi wymienić wybrane informacje o swojej ojczyźnie;;
– dostrzega wartość pracy ludzi i wie, że należy ją szanować;
– zwykle wykonuje powierzone zadania na rzecz klasy i społeczności lokalnej;
– wie, że w otoczeniu społeczno-przyrodniczym istnieją różne zagrożenia;
– z nieznacznym wsparciem podaje przykłady niebezpiecznych sytuacji oraz wskazuje źródła uzyskiwania pomocy.
Dopuszczający
Uczeń:
-  nie zawsze respektuje prawa innych;
-  zdarza się, że w stosunku do innych nie jest tolerancyjny, sprawiedliwy i uczciwy;
-  nie zawsze panuje nad emocjami, nie zachowuje obiektywizmu w ocenie innych;
-  nie zawsze wywiązuje się z powierzonych zadań;
-  z pomocą wymienia symbole narodowe i niektóre ważne wydarzenia z historii kraju i regionu;
- stara się szanować i podtrzymywać poznane tradycje rodzinne, szkolne, lokalne i narodowe;
– dostrzega wartość pracy ludzi, ale nie zawsze wie, że należy ją szanować;
– często ma problemy z wywiązaniem się z powierzonych zadań na rzecz klasy;
– wie, że w otoczeniu społeczno-przyrodniczym istnieją różne zagrożenia,
– z pomocą  podaje przykłady niebezpiecznych sytuacji oraz wskazuje źródła uzyskiwania pomocy.
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE
A.
– biegle obsługuje komputer;
– bezbłędnie nazywa elementy zestawu komputerowego;
– samodzielnie i sprawnie posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi;
– samodzielnie korzysta z Internetu i multimediów jako źródeł informacji i komunikacji;
– sprawnie i samodzielnie nawiguje po stronach;
– samodzielnie tworzy różne teksty i rysunki w poznanych programach graficznych i tekstowych;
– zawsze sprawnie odtwarza animacje i prezentacje multimedialne;
– zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera i anonimowości kontaktów internetowych;
– zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa i stosuje zalecane ograniczenia w pracy z komputerem.

B.
– sprawnie obsługuje komputer;
– zwykle bezbłędnie nazywa elementy zestawu komputerowego;
– z reguły samodzielnie i sprawnie posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi;
– z reguły samodzielnie korzysta z Internetu i multimediów;
– wie, jak szukać w nich informacji i zastosować je w komunikacji;
– sprawnie nawiguje po wybranych stronach;
– samodzielnie tworzy krótkie teksty i różne rysunki w poznanych programach graficznych i tekstowych;
– zwykle sprawnie odtwarza animacje i prezentacje multimedialne;
– zna większość zagrożeń wynikających z korzystania z komputera i anonimowości kontaktów internetowych;
– zazwyczaj przestrzega zasad bezpieczeństwa i stosuje zalecane ograniczenia w pracy z komputerem.

C.
– potrafi obsługiwać komputer, ale czasem wymaga wsparcia;
– umie nazwać podstawowe elementy zestawu komputerowego;
– często samodzielnie i dość sprawnie posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi;
– wie, jak korzystać z Internetu i multimediów, ale wymaga pomocy;
– radzi sobie z wyszukiwaniem informacji;
– z nieznaczną pomocą stosuje multimedia jako narzędzie komunikacji;
– radzi sobie ze sprawną nawigacją po znanych i często używanych stronach;
– radzi sobie z samodzielnym tworzeniem krótkich tekstów i prostych rysunków w poznanych programach graficznych i tekstowych;
– stara się odtwarzać wybrane animacje i prezentacje multimedialne;
– zna wiele zagrożeń wynikających z korzystania z komputera i anonimowości kontaktów internetowych;
– zwykle stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa i stosować zalecane ograniczenia w pracy z komputerem.

D.
– radzi sobie z obsługiwaniem komputera, ale czasem potrzebuje pomocy;
– wie, jak nazywają się podstawowe elementy zestawu komputerowego;
– samodzielnie i dość sprawnie posługuje się niektórymi z poznanych programów i gier edukacyjnych;
– stara się korzystać z podanych przez nauczyciela stron internetowych, ale wymaga wsparcia;
– radzi sobie z wyszukiwaniem informacji na wskazanych stronach i nawigacją po nich;
– z nieznaczną pomocą próbuje stosować multimedia jako narzędzie komunikacji;
– radzi sobie z samodzielnym tworzeniem krótkich i prostych tekstów w poznanym programie tekstowym;
– wykonuje proste rysunki w poznanych programach graficznych;
– próbuje odtwarzać proste animacje i prezentacje multimedialne, ale czasem potrzebuje wsparcia;
– z nieznaczną pomocą podaje przykłady zagrożeń wynikających z korzystania z komputera i anonimowości kontaktów internetowych;
– zwykle stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa i stosować zalecane ograniczenia w pracy z komputerem.Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego