Szkoła Podstawowa

Idź do spisu treści

Menu główne

klasa 2

Dla rodziców > PSO > Nauczanie początkowe

OCENY Z ZACHOWANIA W KLASIE II

Zachowanie rozpatruje się w czterech kategoriach:

D- zachowanie szczególnie przykładne
C- zachowanie przykładne
B- zachowanie poprawne
A- zachowanie budzące zastrzeżenia

Szczegółowe kryteria oceny opisowej z zachowania:

D – Uczeń:
• zawsze wywiązuje się z powierzonych zadań i zobowiązań,
• aktywnie uczestniczy w zajęciach, życiu klasy i szkoły,
• jest samodzielny,
• jest pracowity i wytrwały w dążeniu do wyznaczonych celów,
• współpracuje z dziećmi w zabawie i sytuacji zadaniowej,
• przeciwstawia się kłamstwu i obmowie,
• podejmuje działania wymagające troskliwości i opiekuńczości,
• grzecznie zwraca się do innych osób,
• przestrzega norm postępowania,
• dotrzymuje zawartych umów,
• panuje nad emocjami,
• radzi sobie z różnymi problemami życia codziennego,
• rozumie, że trzeba dostosować swoje potrzeby do sytuacji ekonomicznej rodziny,
• potrafi oceniać postępowanie swoje i innych,
• pomaga potrzebującym,
• stara się naprawić wyrządzoną szkodę,
• właściwie reaguje w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych,
• szuka lub udziela pomocy w sytuacji zagrożenia.
C- Uczeń:
• zachowuje się kulturalnie,
• grzecznie zwraca się do innych osób,
• nawiązuje pozytywne kontakty w grupie,
• podejmuje działania wymagające troskliwości i opiekuńczości,
• zna zasady bezpiecznego zachowania się w czasie zabaw i je przestrzega,
• dotrzymuje warunków zawartych umów,
• przestrzega norm postępowania,
• w miarę możliwości stara się wywiązywać ze swoich obowiązków,
• stara się przeciwstawiać kłamstwu i obmowie,
• zdaje sobie sprawę, jak ważna jest prawdomówność,
• stara się ocenić swoje zachowanie,
• stara się ocenić zachowanie innych,
• stara się właściwie reagować w sytuacji zagrożenia ze strony innych ludzi,
• współpracuje z dziećmi w zabawie i sytuacji zadaniowej,
• niesie pomoc potrzebującym.

B- Uczeń:

• stara się kulturalnie nawiązywać kontakty z rówieśnikami i dorosłymi,
• raczej zgodnie współpracuje z dziećmi w zabawie i sytuacji zadaniowej,
• uczestniczy w szkolnych wydarzeniach,
• próbuje ocenić własne zachowanie, choć nie zawsze mu to wychodzi,
• widzi potrzebę poprawy niektórych zachowań,
• wie, że należy naprawić wyrządzoną szkodę,
• stara się być sprawiedliwym i prawdomównym,
• nie zawsze dotrzymuje obietnic, zobowiązań, umów,
• zazwyczaj potrafi przyznać się do błędu,
• stara się przestrzegać zasad bezpiecznego zachowania w czasie zajęć
i zabaw,
• przeważnie radzi sobie z własnymi emocjami,

A- Uczeń:
• zna formy grzecznościowe, lecz ich nie stosuje,
• wie, jak należy zachować się w stosunku do dorosłych i dzieci, lecz nie przestrzega zasad kulturalnego zachowania,
• nie zawsze właściwie ocenia zachowanie innych,
• ma problemy z oceną własnych zachowań,
• nie radzi sobie z opanowaniem własnych emocji,
• nie wywiązuje się ze swoich zadań i zobowiązań,
•  nie zawsze potrafi zgodnie współdziałać z dziećmi w zabawie i sytuacji zadaniowej,
• jest inicjatorem wielu nieporozumień,
• często wszczyna bójki,
• często niewłaściwie reaguje na sytuacje trudne i niebezpieczne.

Ocena wiadomości i umiejętności w klasie II

Wiadomości i umiejętności można rozpatrywać w czterech kategoriach:

D – poziom wymagań dopełniających;
C – poziom wymagań rozszerzających;
B – poziom wymagań podstawowych;
A – poziom wymagań koniecznych;

D:  • Uczeń tworzy spójne wypowiedzi ustne i pisemne na określony temat. Zna i stosuje w praktyce poznane części mowy i zasady ortograficzne. Czyta krótkie teksty, lektury wybrane przez siebie poprawnie, wyraziście i płynnie. Wyczerpująco wypowiada się na temat ich treści. Samodzielnie korzysta z podręczników, ćwiczeń
i innych pomocy dydaktycznych. Sprawnie korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji. Samodzielnie tworzy spójne wypowiedzi pisemne. Bezbłędnie przepisuje krótkie teksty z podręcznika, tablicy i innych źródeł. Poprawnie pisze z pamięci i ze słuchu. Samodzielnie wykonuje prace domowe.
• Sprawnie dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100. Wykonuje łatwe obliczenia w zakresie 1000. Sprawnie posługuje się tabliczką mnożenia w zakresie 50. Rozwiązuje trudniejsze zadania tekstowe. Sprawnie odczytuje wskazania zegara oraz dokonuje obliczeń zegarowych.
• Formułuje wnioski na podstawie obserwacji otaczającej rzeczywistości. Interesuje się światem przyrody, systematycznie poszerza wiadomości.
• Projektuje oraz wykonuje płaskie i przestrzenne formy użytkowe twórczo i z zaangażowaniem. Śpiewa piosenki indywidualnie
z zastosowaniem zmian tempa, artykulacji i dynamiki. Odtwarza dźwięki gamy oraz melodie poznanych piosenek. Wykonuje starannie ilustracje do wysłuchanej muzyki. Rozumie, że należy dbać o swoją sprawność fizyczną. Sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne. Przestrzega zasad i je respektuje w czasie gier
i zabaw. Właściwie reaguje na zwycięstwo i porażkę. Zawsze potrafi wybrać bezpieczne miejsca do zabawy lub gry.

C: •  Uczeń wypowiada swoje myśli stosownie do sytuacji, w formie wielozdaniowej i uporządkowanej wypowiedzi. Stawia pytania związane z wydarzeniami z życia, własnymi zainteresowaniami, czytanymi i wysłuchanymi tekstami. Zna i stosuje w praktyce poznane części mowy i zasady ortograficzne, choć czasami popełnia błędy. Czyta głośno i po cichu ze zrozumieniem różne, krótkie teksty. Słucha wypowiedzi innych oraz tekstów czytanych przez nauczyciela i kolegów i je rozumie. Tworzy kilkuzdaniowe pisemne wypowiedzi na określony temat. Pisze kształtnie
z zachowaniem właściwych proporcji liter. Pisze poprawnie
z pamięci i ze słuchu krótkie teksty. Przepisuje teksty
z podręcznika i innych źródeł.
• Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100, stosuje poznane własności działań. Sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania. Pamięciowo mnoży i dzieli liczby w zakresie 50. Sprawdza wynik mnożenia za pomocą dzielenia i odwrotnie. Rozwiązuje proste zadania tekstowe, także na porównywanie różnicowe. Dokonuje obliczeń kalendarzowych, pieniężnych, związanych z długością, masą, ilością płynów, temperaturą, czasem. Rozpoznaje figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt), rysuje figury symetryczne, rysuje figury w powiększeniu, pomniejszeniu oraz zachowuje regularność
w prostych motywach.
• Interesuje się światem przyrody, chętnie go poznaje. Przeprowadza proste doświadczenia. Obserwuje zmiany zachodzące w otaczającej rzeczywistości przyrodniczej, dostrzega przyczyny i skutki. Opisuje zmiany w przyrodzie zależne od pory roku i ekosystemu.
• Śpiewa poznane piosenki. Wykonuje inscenizacje piosenek i zabaw przy muzyce, akompaniuje do piosenek i zabaw. Potrafi zatańczyć wybrane układy taneczne. W pracach plastyczno – technicznych korzysta z różnych technik plastycznych, wykorzystuje różnorodne materiały, przybory i narzędzia. Uwzględnia w swoich pracach wielkość, kształt i barwę. Bierze udział w grach i zabawach sportowych. Stara się respektować zasady w czasie gier i zabaw. Sprawnie i chętnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne.
B:  • Uczeń wypowiada się formie kilkuzdaniowej wypowiedzi na temat treści bezpośrednio spostrzeganych. Pod kierunkiem nauczyciela tworzy dłuższe wypowiedzi na określony temat. Krótko
i syntetycznie przedstawia wydarzenia. Ukierunkowany przez nauczyciela wskazuje w zdaniach poznane części mowy. Czyta płynnie i poprawnie krótkie i opracowane wcześniej teksty. Zna
i stosuje poznane zasady ortograficzne, najczęściej w pisaniu
z komentowaniem. Pisze z zachowaniem właściwego kształtu liter.
• Biegle dodaje i odejmuje w zakresie 20, mnoży i dzieli w zakresie 30. Rozwiązuje proste zadania tekstowe jednodziałaniowe. Radzi sobie z dodawaniem i odejmowaniem w zakresie 100 oraz mnożeniem i dzieleniem w zakresie 50 pod kierunkiem nauczyciela. Zna figury geometryczne i wskazuje je w otoczeniu.
• Ma podstawowe wiadomości o otaczającym środowisku. Obserwuje przyrodę i dostrzega istotne zmiany w zależności od pory roku.
• Śpiewa kilka piosenek z repertuaru klasy II. Potrafi wyklaskać rytm. Słucha utworów muzycznych i niektóre z nich rozpoznaje.
W pracach plastycznych wykorzystuje zwykle jedną, ulubioną technikę. Stara się dokładnie wykonać prace plastyczno – techniczne. Uczestniczy w grach i zabawach ruchowych. Stara się dokładnie wykonać ćwiczenia gimnastyczne. Jest sprawny ruchowo.

A: • Uczeń wypowiada się krótkimi zdaniami na bliskie i znane tematy. Swobodne wypowiedzi wymagają uprzedniego przygotowania
i pomocy nauczyciela. Czyta głośno, poprawnie wcześniej wyuczone krótkie i łatwe teksty. Z pomocą nauczyciela pisze kilka zdań na określony temat. Zna niektóre zasady ortograficzne. Popełnia błędy podczas pisania ze słuchu i z pamięci. Ukierunkowany wskazuje w zdaniach nazwy osób, zwierząt, roślin, rzeczy i czynności.
• Pisze i odczytuje liczby w zakresie 100. Pod kierunkiem nauczyciela dodaje i odejmuje w zakresie 100. Sprawnie dodaje i odejmuje
w zakresie 20. Radzi sobie z mnożeniem w zakresie 30 korzystając z liczmanów. Rozwiązuje proste zadania tekstowe jednodziałaniowe. Wskazuje w otoczeniu figury geometryczne.
• Wie, w jaki sposób poznawać najbliższe środowisko. Dostrzega najistotniejsze zmiany w przyrodzie.
• Śpiewa kilka poznanych piosenek. Wykonuje inscenizacje piosenek i zabaw przy muzyce. Zadania plastyczno – techniczne wykonuje, wykorzystując proste techniki plastyczne. Uczestniczy w zabawach i grach ruchowych. Wykonuje ćwiczenia zgodnie z pokazem. Próbuje doskonalić swoje umiejętności ruchowe.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego