Szkoła Podstawowa

Idź do spisu treści

Menu główne

Język angielski klasy 1-3

Dla rodziców > PSO > Nauczanie początkowe

PSO JĘZYK ANGIELSKI KLASY I-III
W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi. Ten zapis obowiązuje od 2007 roku. Nauczyciel języka angielskiego podczas zajęć edukacyjnych będzie zwracał szczególną uwagę na umiejętności uczniów w następujących dziedzinach:
W klasie I i II

• rozumienie prostych poleceń i właściwa reakcja na nie;
• nazywanie obiektów w najbliższym otoczeniu;
• recytowanie wierszyków i rymowanek, śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego;
• rozumienie sensu opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami;
• budowanie świadomości językowej w zakresie języka obcego i ojczy¬stego.

W klasie III
• świadomość , że ludzie posługują się różnymi językami i że chcąc się z nimi porozumieć, trzeba nauczyć się ich języka (motywacja do nauki języka obcego);
• reagowanie werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela;
• rozumienie wypowiedzi ze słuchu:
a) rozróżnianie znaczenia wyrazów o podobnym brzmieniu;
b) rozpoznawanie zwrotów stosowanych na co dzień i umiejętność posługiwania się nimi;
c) rozumienie ogólnego sensu krótkich opowiadań i baśni przedstawianych także za pomocą obrazów, gestów;
d) rozumienie sensu prostych dialogów w historyjkach obrazkowych (także w nagraniach audio i wideo);
• czytanie ze zrozumieniem wyrazów i prostych zdań;
• zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów;
• recytowanie wierszy, rymowanek i śpiewanie piosenek;
• nazywanie obiektów z otoczenia i opisywanie ich;
• udział w mini przedstawieniach teatralnych;
• przepisywanie wyrazów i zdań;
• umiejętność korzystania ze słowników obrazkowych, książeczek, środków multimedialnych w nauce języka obcego nowożytnego;
• współpraca z rówieśnikami w trakcie nauki.

Podczas dokonywania opisu osiągnięć ucznia nauczyciel będzie brał pod uwagę ten aspekt nauczania języka angielskiego, który jest najbardziej znaczący dla rozwoju ucznia.
Nauczyciel będzie wskazywał mocne i słabe strony dotyczące poziomu wykonania zadania/opanowania słownictwa etc, z wskazówkami do dalszej pracy, terminie i sposobie nadrobienia ewentualnych zaległości.


SZCZEGÓŁOWE  KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
DLA KLASY I i II

Uczeń , który bardzo dobrze radzi sobie na zajęciach z języka angielskiego:

• wymawia bezbłędnie poznane zwroty i wyrażenia
• w pełni rozumie treść i sens pytania
• opanowuje w pełni nowe słownictwo
• prawidłowo reaguje na polecenia nauczyciela
• rozumie tekst słuchany i szczegółowo odpowiada na pytania do niego
• prawidłowo rozwiązuje różnego rodzaju zadania do tekstu słuchanego
• recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego
• rozumie sens opowiedzianych historyjek
• wykonuje zadania językowe na poziomie, bezbłędnie i samodzielnie


Uczeń, który dobrze radzi sobie na zajęciach z języka angielskiego:

• popełnia drobne błędy w wymowie poznanych zwrotów i wyrażeń
• odpowiada na zadane pytania przy pomocy nauczyciela
• na ogół rozumie pytanie, pojmuje jego sens
• opanowuje około 80% nowego słownictwa
• prawidłowo reaguje na polecenia nauczyciela
• rozumie tekst słuchany i z małymi błędami, odpowiada na pytania do niego
• popełnia niewielkie błędy w rozwiązywaniu różnego rodzaju zadań do tekstu
słuchanego
• recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego przy pomocy nauczyciela
• rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy wspierane są obrazkami, gestami, przedmiotami
• wykonuje zadania językowe na poziomie, popełnia nieliczne błędy, pracuje samodzielnie

 Uczeń, który poprawnie pracuje na zajęciach z języka angielskiego:

• popełnia poważniejsze błędy w wymowie poznanych zwrotów i wyrażeń
• odpowiada na zadane pytania przy pomocy nauczyciela
• nie zawsze rozumie treść i sens pytania, niekiedy zgaduje
• opanowuje około 30% nowego słownictwa
• wymaga powtórzenia polecenia przez nauczyciela
• rozumie niektóre wyrazy i zwroty w wysłuchanym tekście
• popełnia znaczne błędy w rozwiązywaniu różnego rodzaju zadań do tekstu
słuchanego
• ma kłopoty w recytowaniu wierszyków i rymowanek, śpiewaniu piosenek z repertuaru dziecięcego
• rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy wspierane są obrazkami, gestami, przedmiotami
• wykonuje zadania językowe na poziomie, popełnia nieliczne błędy, pracuje z pomocą nauczyciela

Uczeń, który słabo pracuje na lekcji języka angielskiego:

• popełnia duże błędy w wymowie, odczytuje jak po polsku lub myli słówka
• na ogół nie rozumie treści i sensu pytania
• opanowuje znikomą część nowych słówek
• zazwyczaj nie rozumie poleceń nauczyciela
• nie rozumie tekstu słuchanego
• nie radzi sobie z rozwiązywaniem zadań do tekstu słuchanego
• nie recytuje wierszyków i rymowanek, nie śpiewa piosenek z repertuaru dziecięcego
• nie rozumie sensu opowiedzianych historyjek, gdy wspierane są obrazkami, gestami, przedmiotami
• zadania wykonywane są poniżej oczekiwanego poziomu, popełnia liczne błędy, pracuje z pomocą nauczyciela


Uczeń, który zobowiązany jest podjąć większy wysiłek w związku z nauką języka angielskiego:

• nie podejmuje prób czytania(klasa II i III)
• popełnia duże błędy w wymowie, odczytuje jak po polsku lub myli słówka
• na ogół nie rozumie treści i sensu pytania
•  opanowuje znikomą część nowych słówek
•  zazwyczaj nie rozumie poleceń nauczyciela
• nie rozumie tekstu słuchanego
• nie radzi sobie z rozwiązywaniem zadań do tekstu słuchanego
• popełnia błędy przy przepisywaniu tekstu z tablicy, połyka, przestawia, myli litery(klasa II i III)
•  nie radzi sobie z uzupełnianiem brakujących elementów tekstu
• nie wykonuje poleceń, popełnia liczne błędy mimo pomocy nauczyciela, nie radzi sobie

Ocenę wyróżniającą otrzymuje uczeń, który posiada zakres wiedzy i umiejętności znacznie wykraczający poza program nauczania.

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
DLA KLASY III

KLASA III

OCENĘ D otrzymuje uczeń, który:
• czyta całymi zdaniami
• wymawia bezbłędnie poznane zwroty i wyrażenia
• w pełni rozumie treść i sens pytania
• opanowuje w pełni nowe słownictwo
• prawidłowo reaguje na polecenia nauczyciela
• rozumie tekst słuchany i szczegółowo odpowiada na pytania do niego
• prawidłowo rozwiązuje różnego rodzaju zadania do tekstu słuchanego
• prawidłowo przepisuje tekst z tablicy
• bierze udział w różnych formach aktywności pozalekcyjnej
• ma świadomość różnorodności językowej

OCENĘ C otrzymuje uczeń, który:

• popełnia drobne błędy w czytaniu
• popełnia drobne błędy w wymowie poznanych zwrotów i wyrażeń
• odpowiada na zadane pytania przy pomocy nauczyciela
•  na ogół rozumie pytanie, pojmuje jego sens
• opanowuje około 80% nowego słownictwa
• prawidłowo reaguje na polecenia nauczyciela
• rozumie tekst słuchany i z małymi błędami odpowiada na pytania do niego
• popełnia niewielkie błędy w rozwiązywaniu różnego rodzaju zadań do tekstu
           słuchanego
• popełnia drobne błędy przy przepisywaniu tekstu z tablicy

OCENĘ B otrzymuje uczeń, który:

• ma duże problemy z czytaniem tekstu
• popełnia błędy w wymowie poznanych zwrotów i wyrażeń
• na zadane pytania odpowiada tylko przy pomocy nauczyciela
• często nie rozumie treści i sensu pytania
• opanowuje około 30% nowego słownictwa
• ma trudności w zrozumieniu poleceń, często wymaga ich powtórzenia
• ma trudności w zrozumieniu wyrazów i zwrotów w tekście słuchanym
• popełnia znaczne błędy w rozwiązywaniu różnego rodzaju zadań do tekstu słuchanego
• popełnia błędy przy przepisywaniu tekstu z tablicy, połyka i przestawia litery

OCENĘ A otrzymuje uczeń, który:

• nie podejmuje prób czytania
• popełnia duże błędy w wymowie, odczytuje jak po polsku lub myli słówka
• na ogół nie rozumie treści i sensu pytania
• opanowuje znikomą część nowych słówek
• zazwyczaj nie rozumie poleceń nauczyciela
• nie rozumie tekstu słuchanego
• nie radzi sobie z rozwiązywaniem zadań do tekstu słuchanego
• popełnia błędy przy przepisywaniu tekstu z tablicy, połyka, przestawia, myli litery


Ocenę wyróżniającą otrzymuje uczeń, który posiada zakres wiedzy i umiejętności znacznie wykraczający poza program nauczania.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego